نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کنسرت شماره ۲۶ آموزشگاه موسیقی فریدونی ۲۳ مهر ۱۳۹۲ برج آزادی

کنسرت شماره ۲۶ آموزشگاه موسیقی فریدونی ۲۳ مهر ۱۳۹۲ برج آزادی

کنسرت 26 آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی گروه نوجوانان همنواز

کنسرت ۲۶دی ۹۲ برج آزادی اجرای هنرجویان فرزین نیازخانی بخش اول.mov

کنسرت ۲۶دی ۹۲ برج آزادی اجرای هنرجویان فرزین نیازخانی بخش سوم.mov

کنسرت ۲۶دی ۹۲ برج آزادی اجرای هنرجویان فرزین نیازخانی بخش دوم.mov

ایمان ملکی و دو هنرجوی ویولن 23مهر1392 برج آزادی -کنسرت 26 آموزشگاه موسیقی فریدونی

پدرام تاجیک و فرزین نیازخانی 23مهر 1392 برج آزادی – کنسرت شماره 26 آموزشگاه موسیقی فریدونی

پدرام تاجیک 23مهر1392 برج آزادی-کنسرت 26 آموزشگاه موسیقی فریدونی

23مهر1392 برج آزادی-کنسرت 26 آموزشگاه موسیقی فریدونی

گروه شیدا- برج آزادی -23 مهر 1392-کنسرت 26 آموزشگاه موسیقی فریدونی

گروه شیدا 23مهر 1392 برج آزادی – کنسرت 26 آموزشگاه موسیقی فریدونی

کنسرت26 آموزشگاه موسیقی فریدونی-23 مهر 1392-برج آزادی بخش 2

کنسرت26 آموزشگاه موسیقی فریدونی-23 مهر 1392-برج آزادی بخش 3

کنسرت26 آموزشگاه موسیقی فریدونی-23 مهر 1392-برج آزادی بخش 6

کنسرت26 آموزشگاه موسیقی فریدونی-23 مهر 1392-برج آزادی بخش 10

کنسرت26آموزشگاه موسیقی فریدونی-23 مهر 1392-برج آزادی بخش 11

کنسرت26آموزشگاه موسیقی فریدونی-23 مهر 1392-برج آزادی بخش 5

کنسرت26آموزشگاه موسیقی فریدونی-23 مهر 1392-برج آزادی بخش 7

فرزین نیازخانی کنسرت 26 آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی

کنسرت 26 آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی – فیلم کامل برنامه

فرزین نیازخانی 23 مهر 1392 برج آزادی -کنسرت 26 آموزشگاه موسیقی فریدونی

کنسرت26آموزشگاه موسیقی فریدونی-23 مهر 1392-برج آزادی بخش 4

کنسرت26آموزشگاه موسیقی فریدونی-23 مهر 1392-برج آزادی بخش 9

کنسرت26 آموزشگاه موسیقی فریدونی-23 مهر 1392-برج آزادی بخش 8

کنسرت26 آموزشگاه موسیقی فریدونی-23 مهر 1392-برج آزادی بخش 1

کنسرت شماره 26 آموزشگاه موسیقی فریدونی – 23 مهر 1392 – برج آزادی – بخش 2

دانیال یارا-برج آزادی – 23 مهر 1392- کنسرت 26 آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی

کنسرت شماره 26 آموزشگاه موسیقی فریدونی – 23 مهر 1392 – برج آزادی-گروه نوجوانان هم نواز

کنسرت نوجوانان همنواز کنسرت شماره 26 آموزشگاه فریدونی

کنسرت نوجوانان همنواز کنسرت شماره 26 آموزشگاه فریدونی

دیدگاهتان را بنویسید