تمرین و کنسرت شماره ۲۰ آموزشگاه موسیقی فریدونی ۲۲ مهر ۱۳۹۰ فرهنگسرای نیاوران

تمرین و کنسرت شماره ۲۰ آموزشگاه موسیقی فریدونی ۲۲ مهر ۱۳۹۰ فرهنگسرای نیاوران

تمرین کنسرت 20 آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی -4

تمرین کنسرت 20 آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی -8

تمرین کنسرت 20 -سرپرست گروه : نیما فریدونی – تصنیف شمع ساخته ی نیما فریدونی بخش3

تمرین کنسرت 20 -سرپرست گروه : نیما فریدونی -تصنیف در بهار امید امیر جاهد- بخش 1

کنسرت شماره 20 آموزشگاه موسیقی فریدونی-فرهنگسرای نیاوران 22 مهر 1390 بخش3

کنسرت شماره 20 آموزشگاه موسیقی فریدونی-فرهنگسرای نیاوران 22 مهر 1390 بخش 5

کنسرت شماره 20 آموزشگاه موسیقی فریدونی-فرهنگسرای نیاوران 22 مهر 1390 بخش 9

کنسرت شماره 20 آموزشگاه موسیقی فریدونی-فرهنگسرای نیاوران 22 مهر 1390 بخش 6

کنسرت شماره 20 آموزشگاه موسیقی فریدونی – فرهنگسرای نیاوران 22 مهر 1390 بخش 1

کنسرت20آموزشگاه موسیقی فریدونی-فرهنگسرای نیاوران 22 مهر 1390 بخش 2

کنسرت شماره 20 آموزشگاه موسیقی فریدونی-فرهنگسرای نیاوران 22 مهر 1390 بخش2

کنسرت شماره 20 آموزشگاه موسیقی فریدونی-فرهنگسرای نیاوران 22 مهر 1390 بخش8

کنسرت 20آموزشگاه موسیقی فریدونی-فرهنگسرای نیاوران 22 مهر 1390 بخش 1

کنسرت شماره 20 آموزشگاه موسیقی فریدونی-فرهنگسرای نیاوران 22 مهر 1390 بخش 7

کنسرت شماره 20 آموزشگاه موسیقی فریدونی-فرهنگسرای نیاوران 22 مهر 1390 بخش 4

تمرین کنسرت 20 -سرپرست گروه : نیما فریدونی -رنگ افشاری ساخته نیما فریدونی – بخش 2

تمرین کنسرت 20 آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی – 7

تمرین کنسرت 20 آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی -5

تمرین کنسرت 20 آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی – 9

تمرین کنسرت 20 آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی – 6

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
پیمایش به بالا