نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کنسرت شماره ۱۷ آموزشگاه موسیقی فریدونی ۱۲ اسفند ۱۳۸۹ تالار محک

کنسرت شماره ۱۷ آموزشگاه موسیقی فریدونی ۱۲ اسفند ۱۳۸۹ تالار محک

کنسرت 17 آموزشگاه موسیقی فریدونی -محک – 12 اسفند 1389 – گروه تار نوازان – بخش 4

کنسرت 17 آموزشگاه موسیقی فریدونی -محک – 12 اسفند 1389 – گروه تار نوازان – بخش 4

کنسرت 17آموزشگاه موسیقی فریدونی-محک-12اسفند1389-گروه موسیقی همنواز -بخش3

کنسرت 17آموزشگاه موسیقی فریدونی-محک-12اسفند1389-گروه موسیقی همنواز -بخش3

کنسرت 17آموزشگاه موسیقی فریدونی-محک-12اسفند1389-گروه تارنوازان-بخش5

کنسرت 17آموزشگاه موسیقی فریدونی-محک-12اسفند1389-گروه تارنوازان-بخش5

کنسرت 17آموزشگاه موسیقی فریدونی-محک-12اسفند1389-گروه موسیقی همنواز-بخش1

کنسرت 17آموزشگاه موسیقی فریدونی-محک-12اسفند1389-گروه موسیقی همنواز-بخش1

کنسرت 17آموزشگاه موسیقی فریدونی-محک-12اسفند1389-گروه موسیقی همنواز-بخش2

کنسرت 17آموزشگاه موسیقی فریدونی-محک-12اسفند1389-گروه موسیقی همنواز-بخش2

دیدگاهتان را بنویسید