نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

ابوعطا می‌کرن ردیف موسی معروفی هوشنگ ظریف تار شیراز دهه ۸۰

ابوعطا می‌کرن ردیف موسی معروفی هوشنگ ظریف تار شیراز دهه ۸۰

ابوعطا می‌کرن ردیف موسی معروفی هوشنگ ظریف تار شیراز دهه ۸۰

ابوعطا می‌کرن ردیف موسی معروفی هوشنگ ظریف تار شیراز دهه ۸۰.mp4

ابوعطا می‌کرن ردیف موسی معروفی هوشنگ ظریف تار شیراز دهه ۸۰.mp4

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

رنگ بیات ترک موسی معروفی امیر گرجی هنرجوی غیرحضوری نیما فریدونی شهرکرد

رنگ بیات ترک موسی معروفی امیر گرجی هنرجوی غیرحضوری نیما فریدونی شهرکرد

فیلم اجرای رنگ بیات ترک موسی معروفی امیر گرجی هنرجوی غیرحضوری نیما فریدونی شهرکرد

رنگ بیات ترک موسی معروفی امیر گرجی هنرجوی غیرحضوری نیما فریدونی شهرکرد.mp4

رنگ بیات ترک موسی معروفی امیر گرجی هنرجوی غیرحضوری نیما فریدونی شهرکرد.mp4

رنگ بیات ترک موسی معروفی امیر گرجی هنرجوی غیرحضوری نیما فریدونی شهرکرد.mp4