فیلم‌های احمد بهره‌دار هنرجوی تار و سه‌تار آنلاین نیما فریدونی از آلمان

فیلم‌های احمد بهره‌دار هنرجوی تار و سه‌تار آنلاین نیما فریدونی از آلمان

گریلی شستی شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین اسکایپی سه تار نیما فریدونی آلمان

گریلی شستی شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان

قرچه شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی ‌تار

بیات راجه و عشاق بیات اصفهان ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی.mp4

بیات راجه و عشاق بیات اصفهان ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی تار نیما فریدونی

عزال همایون ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی آلمان.mp4

نفیر ردیف میرزا عبدالله همایون احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان.mp4

شهناز شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی ‌سه‌تار .mp4

شهناز شور ۲ ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی ‌سه‌تار

⁨طرز راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی آلمان⁩.mp4

بسته نگار آواز بیات کرد ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار ۱.mp4

بسته نگار آواز بیات کرد ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار ۲.mp4

لیلی و مجنون ⁨راست پنج گاه میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی

عزال همایون ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان.mp4

کرشمه ی شور میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجو ی اسکایپی سه تار نیما فریدونی از آلمان.mp4

سپهر راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان.mp4

ربابه جان احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان.mp4

پروانه راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی.mp4

نوروز صبا ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه‌تار نیما فریدونی.mp4

نغمه ی دوم اجرا با تریل شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی سه تار

نغمه ی دوم شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی سه تار

رهاب دستگاه شور میرزا‌عبدالله احمد بهره‌دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی.mp4

بوسه های باران و چهارمضراب راست پنج گاه حسین علیزاده احمد بهره دار هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی آلمان

دناسری همایون ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی آلمان.mp4

رنگ هشتری دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی تار نیما فریدونی

راوندی ⁨راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی آلمان⁩.mp4

نیریز راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی آلمان.mp4

ساری گلین احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی آلمان.mp4

ساری گلین احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان.mp4

عشاق راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان.mp4

عشاق راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی آلمان ۱.mp4

عشاق راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی آلمان ۲.mp4

بحر نور راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان ۲.mp4

بحر نور راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی آلمان.mp4

بحر نور راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان.mp4

نغمه‌ی اول شور میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپ سه‌تار نیما فریدونی.mp4

صفا شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی سه تار

بزرگ شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی تار .mp4

بزرگ شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی سه تار .mp4

۴ گوشه شور بخش ۱ و ۲ ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی سه‌تار

۴ گوشه شور بخش ۳ ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی سه‌تار

۴ گوشه شور بخش ۴ ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی سه‌تار

۴ گوشه شور ۲ بخش ۴ ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی ‌سه‌تار

رنگ همایون حسین علیزاده احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی

سوز و گداز بیات اصفهان ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی.mp4

چهارمضراب راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی آلمان.mp

روح افزا راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان.mp4

خسروانی راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی.mp4

خسروانی راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی تار نیما فریدونی.mp4

پنج‌گاه راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی آلمان.mp4

ملا نازی دستگاه شور میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه تار نیما فریدونی.mp4.mp4

مجلس افروز شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی سه تار

نوروز خارا دستگاه همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه‌تار نیما فریدونی.mp4

زنگوله راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی.mp4

جامه دران همایون ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی آلمان⁩.mp4

شوشتری ردیف میرزا عبدالله همایون احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان.mp4

شوشتری ردیف میرزا عبدالله همایون احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی آلمان.mp4

شوشتری ردیف میرزا عبدالله همایون احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی آلمان.mp4

فرنگ با شوشتری گردان ردیف میرزا عبدالله همایون احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی آلمان

نوروز خارا ردیف میرزا عبدالله همایون احمد بهره دار هنرجوی غیر حضوری تار نیما فریدونی آلمان.mp4

نفیر ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه‌تار نیما فریدونی.mp4

چهارمضراب شوشتری حسین علیزاده احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی

سه گدار محلی بیرجندی بیات اصفهان احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه‌تار نیما فریدونی

نوروز عرب دستگاه همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه‌تار نیما فریدونی

راوندی دستگاه همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه‌تار نیما فریدونی

ابوالچپ دستگاه همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه‌تار نیما فریدونی

لیلی و مجنون دستگاه همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه‌تار نیما فریدونی

سوز و گداز دستگاه همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه‌تار نیما فریدونی

کرشمه عراق دستگاه ماهور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی Skype سه‌تار نیما فریدونی.mp4

زنگوله عراق دستگاه ماهور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی Skype سه‌تار نیما فریدونی .mp4

پیش درآمد ماهور مرتضی نی داود . احمد بهره دار هنرجوی Skype تار نیما فریدونی.mp4

رنگ نستاری دستگاه نوا ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه‌تار نیما فریدونی ساکن آلمان

باوی با چهارمضراب دستگاه همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه‌تار نیما فریدونی.m

نی داوود دستگاه همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه‌تار نیما فریدونی.mp4

آهنگ محلی دختر بویر احمدی احمد بهره دار هنرجوی سه‌تار آنلاین نیما فریدونی

تصنیف قدیمی ناوک (تیر) مژگان احمد بهره دار هنرجوی سه‌تار آنلاین نیما فریدونی.mp4

بیداد کت دستگاه همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی آلمان.mp4

بیداد همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه‌تار نیما فریدونی.mp4

طرز همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه‌تار نیما فریدونی

تصنیف آنکه هلاک همایون لا کرن احمد بهره دار هنرجوی نیما فریدونی سه‌تار

طرز همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه‌تار نیما فریدونی

چهارمضراب نوا ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی نیما فریدونی ساکن آلمان.mov

راک هندی دستگاه ماهور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی Skype سه‌تار نیما فریدونی

آشور آوند دستگاه ماهور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی Skype سه‌تار نیما فریدونی .mp4

حزین دستگاه ماهور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی Skype سه‌تار نیما فریدونی.mp4

تمرین تریل کتاب دوم کیوان ساکت . احمد بهره دار هنرجوی تار نیما فریدونی.mp4

پیش درآمد ماهور سعید هرمزی . احمد بهره دار هنرجوی Skype تار نیما فریدونی.mp4

عشیران نوا میرزاعبدالله . احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی.mp4

درآمد اول نوا ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی سه‌تار آنلاین نیما فریدونی.mov

کرشمه نوا قافله سالار محمدرضا لطفی . سه‌تار احمد بهره دار . بخش ۱.mov

پیش درآمد بیات اصفهان مرتضی نی داوود . احمد بهره دار هنرجوی نیما فریدونی از آلمان .mp4

گردونیه دستگاه نوا ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی اسکایپ.mp4

دوش دوش . سه‌تار احمد بهره دار . هنرجوی آنلاین نیما فریدونی.mp4

درآمد اول همایون میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی ساکن آلمان

رنگ نوا ردیف میرزاعبدالله بخش ۲ . احمد بهره دار . هنرجوی سه‌تار آنلاین نیما فریدونی.mp4

نغمه دستگاه نوا ردیف میرزا عبدالله . احمد بهره دار هنرجوی نیما فریدونی از آلمان.mp4

نیشابورک نوا میرزاعبدالله . احمد بهره دار . هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی از آلمان۲.mp4

خجسته ردیف میرزاعبدالله . سه‌تار احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی.mp4

ملک حسین دستگاه نوا میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه‌تار نیما فریدونی ساکن آلمان

بوسلیک ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا احمد بهره دار هنرجوی اسکایپ سه‌تار نیما فریدونی

نیریز دستگاه نوا ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی Skype سه‌تار نیما فریدونی

نیریز دستگاه نوا ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی Skype سه‌تار نیما فریدونی

حسین دستگاه نوا ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی از آلمان

خجسته ردیف میرزاعبدالله . تار احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی.mp4

نغمه دستگاه نوا احمد برخوردار نوازنده ی سه‌تار ساکن آلمان.mp4

چهارمضراب شور موسی معروفی . احمد بهره دار . هنرجوی سه‌تار آنلاین نیما فریدونی.mp4

آهنگ محلی . احمد بهره دار . سه‌تار . هنرجوی نیما فریدونی آموزش از راه دور.mp4

پیش درآمد دشتی موسی معروفی . احمد بهره دار . هنرجوی اسکایپ نیما فریدونی سه‌تار.mp4

پیش درآمد ابوعطا موسی معروفی . احمد بهره دار . هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی.mp4

پیش درآمد بیات اصفهان مرتضی نی داود. احمد بهره دار هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی۱.mp4

کرشمه نوا آلبوم قافله سالار محمد رضا لطفی . احمد بهره دار سه‌تار.mov

کرشمه راک . دستگاه ماهور . ردیف میرزاعبداله . احمد بهره دار . هنرجوی آنلاین سه‌تار نیما فریدونی.mov

نیشابورک نوا میرزاعبدالله . احمد بهره دار . هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی از آلمان.mp4

رنگ غنی و فقیر اصفهان درویش خان . احمد بهره دار نوازنده سه‌تار ساکن آلمان.mp4

بیات راجه دستگاه نوا ردیف میرزا عبدالله . احمد بهره دار هنرجوی نیما فریدونی از آلمان.mp4

طرز همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه‌تار نیما فریدونی.mp4

درآمد دوم همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپ سه‌تار نیما فریدونی

موالیان ردیف همایون میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه‌تار نیما فریدونی

بیات راجه دستگاه نوا ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی اسکایپ.mp4

حزین دستگاه نوا ردیف میرزاعبدالله . احمد بهره دار هنرجوی نیما فریدونی.mp4

کرشمه دستگاه نوا ردیف میرزاعبدالله . احمد بهره دار . هنرجوی سه‌تار آنلاین نیما فریدونی.mov

درآمد دوم دستگاه نوا ردیف میرزاعبدالله . احمد بهره دار . هنرجوی آنلاین تار نیما فریدونی از آلمان

کرشمه نوا قافله سالار محمدرضا لطفی . سه‌تار احمد بهره دار . بخش ۳.mov

عشاق دستگاه نوا میرزاعبدالله . احمد بهره دار هنرجوی اسکایپ سه‌تار نیما فریدونی.m

تمرین تریل دشتی ۲۷ کتاب دوم کیوان ساکت . احمد بهره دار هنرجوی نیما فریدونی.mp4

رنگ نوا ردیف میرزاعبدالله بخش ۴ . احمد بهره دار . هنرجوی سه‌تار آنلاین نیما فریدونی.mp4

رنگ نوا ردیف میرزاعبدالله بخش ۱ . احمد بهره دار . هنرجوی سه‌تار آنلاین نیما فریدونی.mp4

نهفت نوا میرزاعبدالله . احمد بهره دار . هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی از آلمان.mp4

باز آمد بر اساس اجرای بانو الهه در دستگاه نوا . احمد بهره دار سه‌تار.mp4

درآمد نوا آلبوم قافله سالار محمدرضا لطفی . احمد برخورداری هنرجوی اسکایپ سه‌تار نیما فریدونی.mov

کرشمه دستگاه نوا ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار . هنرجوی نیما فریدونی.mov

کرشمه نوا قافله سالار محمدرضا لطفی . سه‌تار احمد بهره دار . بخش ۵.mov

کرشمه نوا قافله سالار محمدرضا لطفی . سه‌تار احمد بهره دار . بخش ۴.mov

درس ۶۵ . شوخ و شنگه . دمویر . گیلانی و تالشی . کتاب هنرستان ۱ خالقی . احمد بهره دار.mp4

کرشمه نوا قافله سالار محمدرضا لطفی . سه‌تار احمد بهره دار . بخش ۲.mov

راک عبدالله دستگاه ماهور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی Skype سه‌تار نیما فریدونی.mp4

راک کشمیر دستگاه ماهور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی Skype سه‌تار نیما فریدونی.mp4

کرشمه و صفیر راک . دستگاه ماهور . ردیف میرزاعبداله . احمد بهره دار . هنرجوی آنلاین سه‌تار نیما فرید

قرچه راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان.mp4

قرچه راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی آلمان⁩.mp4

بیات عجم راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی آلمان.mp4

چهارمضراب شور موسی معروفی احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی آلمان.mp4

ربابه جان احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی آلمان

ربابه جان احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی آلمان.mp4

درآمد دوم زنگ شتر راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی

زنگوله و زنگ شتر راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی.mp

درآمد راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی آلمان

نغمه بیات اصفهان ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی.mp4

بیات راجه بیات اصفهان ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

جامه دران بیات اصفهان ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی.mp4

درآمد بیات اصفهان ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی.mp4

پیش درآمد بیات اصفهان مرتضی نی داود احمد بهره دار هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی.mp4

رنگ فرح همایون ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی آلمان.mp4

رنگ ابوعطا ابراهیم منصوری احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی آلمان⁩.mp4

بختیاری با موالف همایون ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی آلمان⁩

موالف همایون ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی آلمان⁩.mp4

میگلی همایون ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی آلمان⁩.mp4

⁨راز و نیاز همایون ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی آلمان⁩.mp4

شکوفه ها عطا الله خرم و پرویز وکیلی سه‌تار احمد بهره دار . نوروز پیروز.mp4

درآمد دشتی ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار هنرجوی تار نیما فریدونی آلمان.mp4

درآمد دشتی ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی آلمان

آهنگ محلی بختیاری احمد بهره دار هنرجوی سه تار نیما فریدونی آلمان.mp4

درآمد چهارم بیات کرد ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار هنرجوی آنلاین سه‌تار نیما فریدونی آلمان.mp4

درآمد چهارم بیات کرد ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار هنرجوی آنلاین تار نیما فریدونی آلمان.mp4

به شب وصلت درویش خان احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان.mp4

به شب وصلت درویش خان احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه تار نیما فریدونی آلمان.mp4

درآمد سوم بیات کرد ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان

درآمد سوم آواز بیات کرد ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین اسکایپی نیما فریدونی آلمان

حاجی حسنی آواز بیات کرد ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان

بسته نگار آواز بیات کرد ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان

اندک اندک شهرام ناظری احمد بهره‌دار هنرجوی سه‌تار ‌آنلاین نیما فریدونی آلمان.MOV

پروانه راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی تار نیما فریدونی.mp4

روح افزا راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی.mp4

پنج‌گاه راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان.mp4

دیدم صنمی عارف قزوینی احمد بهره‌دار هنرجوی سه‌تار اسکایپی نیما فریدونی آلمان

رنگ ضرب اصول ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار هنرجوی سه‌تار آنلاین نیما فریدونی آنلاین

بداهه نوازی راست پنج گاه احمد بهره دار.mp4

بداهه‌نوازی راست‌پنج‌گاه احمد بهره‌دار.mp4

درآمد دوم کردی بیات ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی ‌سه‌تار.mp4

درآمد اول کردی بیات ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی شورانگیز.mp4

درآمد اول کردی بیات ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی تار.mp4

درآمد اول کردی بیات ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی سه تار.mp4

رهاب شور پایین دسته ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی سه‌تار

مقدمه ی گریلی ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی سه تار

شور پایین دسته ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی تار

حزین شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی سه تار .mp4

قجر شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی سه تار .mp4

دوبیتی شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی سه‌تار

خارا شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی سه‌تار .mp4

عزال شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی سه تار .mp4

کوچک شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی سه تار .mp4

زیرکش سلمک شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی سه تار

گلریز شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی سه تار

سلمک شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی سه تار

درآمد اوج دستگاه شور میرزا‌عبدالله احمد بهره ‌دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی.mp4

نفیر ⁨راست پنج گاه میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی.mp4

⁨ابوالچپ ⁨راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی آلمان⁩⁩

مبرقع راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان.mp4

رنگ دشتی حبیب سماعی احمد بهره دار هنرجوی سه‌تار آنلاین نیما فریدونی آلمان.mp4

رنگ دشتی حبیب سماعی احمد بهره دار هنرجوی تار آنلاین نیما فریدونی آلمان.mp4

فیلم اجرای شهرآشوب شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار تار و سه‌تار هنرجوی نیما فریدونی آلمان

شهرآشوب شور بخش ۴ ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار سه‌تار هنرجوی نیما فریدونی آلمان.mp4

رنگ شهرآشوب ۱ و ۲ ردیف میرزا عبدالله شور هنرجوی تار آنلاین نیما فریدونی آلمان.mp4

شهرآشوب شور بخش ۱ و ۲ ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار سه‌تار هنرجوی نیما فریدونی آلمان.mp4

رنگ شهرآشوب ۳ ردیف میرزا عبدالله شور هنرجوی تار آنلاین نیما فریدونی آلمان.mp4

پیش‌درآمد دشتی رضا محجوبی احمد بهره‌دار سه‌تار هنرجوی نیما فریدونی اسکایپ

فیلم اجرای شهناز کت یا عاشق‌کش شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی ‌شورانگیز

شهناز کت یا عاشق‌کش شور میرزا عبدالله احمد بهره‌دار شورانگیز

اوج دشتی ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی نیما فریدونی سه تار از آلمان.mp4

بداهه‌نوازی راست‌پنج‌گاه احمد بهره‌دار.mp4

عقرب زلف کجت احمد بهره‌دار سه‌تار.mp4

بداهه‌نوازی بیات راجه احمد بهره‌دار سه‌تار.mp4

درآمد اول کردی بیات ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی ‌سه‌تار.mp4

درآمد اول کردی بیات ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی ‌تار.mp4

درآمد اول کردی بیات ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی ‌شورانگیز.mp4

درآمد دوم کردی بیات ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی ‌سه‌تار.mp4

گریلی شستی شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار هنرجوی آنلاین اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی آلمان

پیش‌درآمد دشتی رضا محجوبی احمد بهره‌دار سه‌تار هنرجوی نیما فریدونی اسکایپ .mp4

اوج دشتی ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار هنرجوی اسکایپی نیما فریدونی سه‌تار از آلمان.mp4

درآمد دشتی ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار هنرجوی تار نیما فریدونی آلمان.mp4

درآمد دشتی ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی آلمان.mp4.mp4

آهنگ محلی بختیاری احمد بهره‌دار هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی آلمان.mp4

درآمد چهارم بیات کرد ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار هنرجوی آنلاین تار نیما فریدونی آلمان.mp4

درآمد چهارم بیات کرد ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار هنرجوی آنلاین سه‌تار نیما فریدونی آلمان.mp4

به شب وصلت درویش‌خان احمد بهره‌دار هنرجوی اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان.mp4

به شب وصلت درویش‌خان احمد بهره‌دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی آلمان.mp4

درآمد سوم بیات کرد ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار هنرجوی آنلاین اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان

درآمد سوم آواز بیات کرد ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار هنرجوی آنلاین اسکایپی نیما فریدونی آلما

حاجی حسنی آواز بیات کرد ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار هنرجوی آنلاین اسکایپی تار نیما فریدونی آ

بسته‌نگار آواز بیات کرد ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار هنرجوی آنلاین اسکایپی تار نیما فریدونی آ

اندک اندک شهرام ناظری احمد بهره‌دار هنرجوی سه‌تار ‌آنلاین نیما فریدونی آلمان.MOV

رنگ ضرب اصول ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار هنرجوی سه‌تار آنلاین نیما فریدونی آنلاین

دیدم صنمی عارف قزوینی احمد بهره‌دار هنرجوی سه‌تار اسکایپی نیما فریدونی آلمان

شهرآشوب شور بخش ۴ ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار سه‌تار هنرجوی نیما فریدونی آلمان.mp4

شهرآشوب شور بخش ۱ و ۲ ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار سه‌تار هنرجوی نیما فریدونی آلمان.mp4

بسته‌نگار آواز بیات کرد ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار ۱.mp4

رنگ هشتری دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار هنرجوی تار نیما فریدونی آلمان.mp4

بسته‌نگار آواز بیات کرد ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار ۲.mp4

گریلی شستی شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار هنرجوی آنلاین اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان.mp4

شهناز کت یا عاشق‌کش شور میرزا عبدالله احمد بهره‌دار شورانگیز .mp4

قرچه شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی ‌سه‌تار

شهناز شور ۲ ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی ‌سه‌تار

شهناز شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی ‌سه‌تار

۴ گوشه شور ۲ بخش ۴ ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی ‌سه‌تار

۴ گوشه شور بخش ۴ ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی ‌سه‌تار

۴ گوشه شور بخش ۳ ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی ‌سه‌تار

۴ گوشه شور بخش ۱ و ۲ ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی ‌سه‌تار

رهاب شور پایین‌دسته ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی ‌سه‌تار

مقدمه‌ی گریلی ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی سه‌تار

شور پایین‌دسته ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی ‌تار

حزین شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی سه‌تار

قجر شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی سه‌تار

دوبیتی شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی سه‌تار .mp4

خارا شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی سه‌تار .mp4

عزال شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی سه‌تار .mp4

کوچک شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی سه‌تار .mp4

بزرگ شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی تار .mp4

بزرگ شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی سه‌تار .mp4

صفا شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی سه تار .mp4

مجلس افروز شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی سه تار .mp4

زیرکش سلمک شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی سه تار .mp4

سلمک شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی سه تار .mp4

گلریز شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی سه تار .mp4

نغمه‌ی دوم اجرا با تریل شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی سه تار .mp4

نغمه‌ی دوم شور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی سه تار .mp4

نغمه‌ی اول شور میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپ سه‌تار نیما فریدونی.mp4

درآمد اوج دستگاه شور میرزا‌عبدالله احمد بهره ‌دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی.mp4

ملا‌نازی دستگاه شور میرزا‌عبدالله احمد بهره‌دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی.mp4.mp4

رهاب دستگاه شور میرزا‌عبدالله احمد بهره‌دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی.mp4

کرشمه‌ی شور میرزا‌عبدالله احمد بهره‌دار هنرجو‌ی اسکایپی سه‌تار نیما فریدونی از آلمان.mp4

نفیر ⁨راست پنج گاه میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه تار نیما فریدونی.mp4

⁨ابوالچپ ⁨راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه تار نیما فریدونی آلمان⁩⁩

لیلی و مجنون ⁨راست پنج گاه میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه تار نیما فریدونی

راوندی ⁨راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه تار نیما فریدونی آلمان⁩.mp4

⁨طرز راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه تار نیما فریدونی آلمان⁩.mp4

مبرقع راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان.mp4

رنگ دشتی حبیب سماعی احمد بهره دار هنرجوی تار آنلاین نیما فریدونی آلمان.mp4

رنگ دشتی حبیب سماعی احمد بهره دار هنرجوی سه تار آنلاین نیما فریدونی آلمان.mp4

قرچه راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان.mp4

بحر نور راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان ۲.mp4

⁨قرچه راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه تار نیما فریدونی آلمان⁩.mp4

بحر نور راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه تار نیما فریدونی آلمان.mp4

بحر نور راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان.mp4

بیات عجم راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه تار نیما فریدونی آلمان.mp4

نیریز راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه تار نیما فریدونی آلمان.mp4

چهارمضراب شور موسی معروفی احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه تار نیما فریدونی آلمان.mp4

ساری گلین احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان.mp4

ساری گلین احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه تار نیما فریدونی آلمان.mp4

عشاق راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان.mp4

عشاق راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان ۱.mp4

عشاق راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان ۲.mp4

سپهر راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان.mp4

ربابه جان احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان.mp4

ربابه جان احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه تار نیما فریدونی آلمان.mp4

ربابه جان احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه تار نیما فریدونی آلمان.mp4.mp4

پنجگاه راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه تار نیما فریدونی آلمان.mp4

پنجگاه راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان.mp4

روح افزا راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان.mp4

روح افزا راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه تار نیما فریدونی.mp4

خسروانی راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی تار نیما فریدونی.mp4

خسروانی راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه تار نیما فریدونی.mp4

پروانه راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی تار نیما فریدونی.mp4

پروانه راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه تار نیما فریدونی.mp4

زنگوله و زنگ شتر راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه تار نیما فریدونی.mp

زنگوله راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه تار نیما فریدونی.mp4

درآمد دوم زنگ شتر راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه تار نیما فریدونی

شکوفه ها عطا الله خرم و پرویز وکیلی سه تار احمد بهره دار . نوروز پیروز.mp4

چهارمضراب راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه تار نیما فریدونی آلمان.mp

درآمد راست پنج گاه ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه تار نیما فریدونی آلمان

نغمه بیات اصفهان ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی سه تار نیما فریدونی.mp4

سوز و گداز بیات اصفهان ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی سه تار نیما فریدونی.mp4

بیات‌راجه و عشاق بیات اصفهان ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی.mp4

بیات‌راجه و عشاق بیات‌اصفهان ردیف میرزا‌عبدالله احمد بهره‌دار هنرجوی تار نیما فریدونی.mp4

بیات راجه بیات اصفهان ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی سه تار نیما فریدونی

جامه دران بیات اصفهان ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی سه تار نیما فریدونی.mp4

درآمد بیات اصفهان ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی سه تار نیما فریدونی.mp4

پیش درآمد بیات اصفهان مرتضی نی داود احمد بهره دار هنرجوی سه تار نیما فریدونی.mp4

رنگ فرح همایون ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه تار نیما فریدونی آلمان.mp4

دناسری همایون ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه تار نیما فریدونی آلمان.mp4

عزال همایون ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه تار نیما فریدونی آلمان.mp4

عزال همایون ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان.mp4

بختیاری با موالف همایون ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه تار نیما فریدونی آلمان⁩.

رنگ ابوعطا ابراهیم منصوری احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه تار نیما فریدونی آلمان⁩.mp4

موالف همایون ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه تار نیما فریدونی آلمان⁩.mp4

میگلی همایون ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه تار نیما فریدونی آلمان⁩.mp4

⁨راز و نیاز همایون ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه تار نیما فریدونی آلمان⁩.mp4

‎⁨جامه دران همایون ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه تار نیما فریدونی آلمان⁩.mp4

شوشتری ردیف میرزا عبدالله همایون احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان.mp4

شوشتری ردیف میرزا عبدالله همایون احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه تار نیما فریدونی آلمان.mp4

شوشتری ردیف میرزا عبدالله همایون احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی سه تار نیما فریدونی آلمان.mp4

فرنگ با شوشتری گردان ردیف میرزا عبدالله همایون احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان.

نوروز خارا ردیف میرزا عبدالله همایون احمد بهره دار هنرجوی غیر حضوری تار نیما فریدونی آلمان.mp4

نفیر ردیف میرزا عبدالله همایون احمد بهره دار هنرجوی اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان.mp4

نوروز خارا دستگاه همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه تار نیما فریدونی.mp4

نفیر ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه تار نیما فریدونی.mp4

نوروز صبا ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه تار نیما فریدونی.mp4

نوروز عرب دستگاه همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه تار نیما فریدونی

سه گدار محلی بیرجندی بیات اصفهان احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه تار نیما فریدونی

راوندی دستگاه همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه تار نیما فریدونی

لیلی و مجنون دستگاه همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه تار نیما فریدونی

ابوالچپ دستگاه همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه تار نیما فریدونی

سوز و گداز دستگاه همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه تار نیما فریدونی

باوی با چهارمضراب دستگاه همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه تار نیما فریدونی m

نی داوود دستگاه همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه تار نیما فریدونی.mp4

آهنگ محلی دختر بویر احمدی احمد بهره دار هنرجوی سه تار آنلاین نیما فریدونی.mp4

تصنیف قدیمی ناوک (تیر) مژگان احمد بهره دار هنرجوی سه تار آنلاین نیما فریدونی.mp4

بیداد کت دستگاه همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی سه تار نیما فریدونی آلمان.mp4

بیداد همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه تار نیما فریدونی.mp4

طرز همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه تار نیما فریدونی

طرز همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه تار نیما فریدونی.mp4

تصنیف آنکه هلاک همایون لا کرن احمد بهره دار هنرجوی نیما فریدونی سه تار.mp4

چکاوک دستگاه همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی سه تار نیما فریدونی

موالیان ردیف همایون میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه تار نیما فریدونی

درآمد دوم همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپ سه تار نیما فریدونی

درآمد اول همایون میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی سه تار نیما فریدونی ساکن آلمان

چهارمضراب همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه تار نیما فریدونی

رنگ نستاری دستگاه نوا ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه تار نیما فریدونی ساکن آلمان

نیریز دستگاه نوا ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی Skype سه تار نیما فریدونی

نیریز دستگاه نوا ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی Skype سه تار نیما فریدونی

بوسلیک ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا احمد بهره دار هنرجوی اسکایپ سه تار نیما فریدونی

حسین دستگاه نوا ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی سه تار نیما فریدونی از آلمان

ملک حسین دستگاه نوا میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه تار نیما فریدونی ساکن آلمان

خجسته ردیف میرزاعبدالله . تار احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی.mp4

خجسته ردیف میرزاعبدالله . سه تار احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی.mp4

مجسلی,نوا,میرزاعبدالله,احمد بهره دار,هنرجوی سه تار نیما فریدونی از آلمان.mp4

نیشابورک نوا میرزاعبدالله . احمد بهره دار . هنرجوی سه تار نیما فریدونی از آلمان۲.mp4

نیشابورک نوا میرزاعبدالله . احمد بهره دار . هنرجوی سه تار نیما فریدونی از آلمان.mp4

عشیران نوا میرزاعبدالله . احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی.mp4

گوشت دستگاه نوا ردیف میرزاعبدالله . احمد بهره دار هنرجوی سه تار غیرحضوری نیما فریدونی.mp4

نهفت نوا میرزاعبدالله . احمد بهره دار . هنرجوی سه تار نیما فریدونی از آلمان.mp4

عشاق دستگاه نوا میرزاعبدالله . احمد بهره دار هنرجوی اسکایپ سه تار نیما فریدونی.mp4

باز آمد بر اساس اجرای بانو الهه در دستگاه نوا . احمد بهره دار سه تار.mp4

حزین دستگاه نوا ردیف میرزاعبدالله . احمد بهره دار هنرجوی نیما فریدونی.mp4

رنگ غنی و فقیر اصفهان درویش خان . احمد بهره دار نوازنده سه تار ساکن آلمان.mp4

بیات راجه دستگاه نوا ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی سه تار نیما فریدونی اسکایپ.mp4

بیات راجه دستگاه نوا ردیف میرزا عبدالله . احمد بهره دار هنرجوی نیما فریدونی از آلمان.mp4

نغمه دستگاه نوا ردیف میرزا عبدالله . احمد بهره دار هنرجوی نیما فریدونی از آلمان.mp4

چهارمضراب شور موسی معروفی . احمد بهره دار . هنرجوی سه تار آنلاین نیما فریدونی.mp4

رنگ نوا ردیف میرزاعبدالله بخش ۱ . احمد بهره دار . هنرجوی سه تار آنلاین نیما فریدونی.mp4

رنگ نوا ردیف میرزاعبدالله بخش ۲ . احمد بهره دار . هنرجوی سه تار آنلاین نیما فریدونی.mp4

رنگ نوا ردیف میرزاعبدالله بخش ۳ . احمد بهره دار . هنرجوی سه تار آنلاین نیما فریدونی.mp4

رنگ نوا ردیف میرزاعبدالله بخش ۴ . احمد بهره دار . هنرجوی سه تار آنلاین نیما فریدونی.mp4

دوش دوش . سه تار احمد بهره دار . هنرجوی آنلاین نیما فریدونی.mp4

پیش درآمد دشتی موسی معروفی . احمد بهره دار . هنرجوی اسکایپ نیما فریدونی سه تار.mp4

بلال بلالم ترانه محلی فارس همایون . احمد بهره دار هنرجوی سه تار نیما فریدونی.mp4

سرو چمان محمدرضا شجریان . احمد بهره دار هنرجوی سه تار نیما فریدونی آلمان.mp4

آهنگ محلی . احمد بهره دار . سه تار . هنرجوی نیما فریدونی آموزش از راه دور.mp4

درس ۶۵ . شوخ و شنگه . دمویر . گیلانی و تالشی . کتاب هنرستان ۱ خالقی . احمد بهره دار.mp4

درس ۶۵ . شوخ و شنگه . دمویر . گیلانی و تالشی . کتاب هنرستان ۱ خالقی . احمد بهره دار.mp4

پیش درآمد ابوعطا موسی معروفی . احمد بهره دار . هنرجوی سه تار نیما فریدونی.mp4

گردونیه دستگاه نوا ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی سه تار نیما فریدونی اسکایپ.mp4

پیش درآمد بیات اصفهان مرتضی نی داوود . احمد بهره دار هنرجوی نیما فریدونی از آلمان .mp4

پیش درآمد بیات اصفهان مرتضی نی داود. احمد بهره دار هنرجوی سه تار نیما فریدونی۱.mp4

پیش درآمد بیات اصفهان مرتضی نی داود. احمد بهره دار هنرجوی سه تار نیما فریدونی۲.mp4

کرشمه دستگاه نوا ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار . هنرجوی نیما فریدونی.mov

کرشمه دستگاه نوا ردیف میرزاعبدالله . احمد بهره دار . هنرجوی سه تار آنلاین نیما فریدونی.mov

درآمد دوم دستگاه نوا ردیف میرزاعبدالله . احمد بهره دار . هنرجوی آنلاین تار نیما فریدونی از آلمان

کرشمه نوا قافله سالار محمدرضا لطفی . سه تار احمد بهره دار . بخش ۱.mov

کرشمه نوا قافله سالار محمدرضا لطفی . سه تار احمد بهره دار . بخش ۴.mov

کرشمه نوا قافله سالار محمدرضا لطفی . سه تار احمد بهره دار . بخش ۲.mov

کرشمه نوا قافله سالار محمدرضا لطفی . سه تار احمد بهره دار . بخش ۳.mov

کرشمه نوا قافله سالار محمدرضا لطفی . سه تار احمد بهره دار . بخش ۵.mov

کرشمه نوا آلبوم قافله سالار محمد رضا لطفی . احمد بهره دار سه تار.mov

درآمد اول نوا ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی سه تار آنلاین نیما فریدونی.mov

چهارمضراب نوا ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی نیما فریدونی ساکن آلمان.mov

کرشمه و صفیر راک . دستگاه ماهور . ردیف میرزاعبداله . احمد بهره دار . هنرجوی آنلاین سه تار نیما فرید

کرشمه راک . دستگاه ماهور . ردیف میرزاعبداله . احمد بهره دار . هنرجوی آنلاین سه تار نیما فریدونی.mov

راک عبدالله دستگاه ماهور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی Skype سه تار نیما فریدونی.mp4

راک کشمیر دستگاه ماهور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی Skype سه تار نیما فریدونی.mp4

پیش درآمد ماهور سعید هرمزی . احمد بهره دار هنرجوی Skype تار نیما فریدونی.mp4

پیش درآمد ماهور مرتضی نی داود . احمد بهره دار هنرجوی Skype تار نیما فریدونی.mp4

راک هندی دستگاه ماهور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی Skype سه تار نیما فریدونی

آشور آوند دستگاه ماهور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی Skype سه تار نیما فریدونی .mp4

زنگوله عراق دستگاه ماهور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی Skype سه تار نیما فریدونی .mp4

کرشمه عراق دستگاه ماهور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی Skype سه تار نیما فریدونی.mp4

حزین دستگاه ماهور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی Skype سه تار نیما فریدونی.mp4

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
Select your currency
IRHT هزار تومان
پیمایش به بالا