نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

ابوعطا می‌کرن ردیف موسی معروفی هوشنگ ظریف تار شیراز دهه ۸۰

ابوعطا می‌کرن ردیف موسی معروفی هوشنگ ظریف تار شیراز دهه ۸۰

ابوعطا می‌کرن ردیف موسی معروفی هوشنگ ظریف تار شیراز دهه ۸۰

ابوعطا می‌کرن ردیف موسی معروفی هوشنگ ظریف تار شیراز دهه ۸۰.mp4

دیدگاهتان را بنویسید