نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

نازنین‌زهرا شیاسی هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی گواهینامه و فیلم‌ها

بگذر ز من نازنین‌زهرا شیاسی هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی

رقص شکوفه‌ها نازنین‌زهرا شیاسی هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

فیلم اجرای بگذر ز من نازنین زهرا شیاسی هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی فریدونی

نازنين زهرا شیاسی هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی فریدونی Rumba el cortes.mp4

گواهینامه پایان‌دوره ابتدایی گیتار نازنین زهرا شیاسی هنرجوی فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی فریدونی
دیدگاهتان را بنویسید