نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مریم باباجمالی تو بخوان جواد لشگری هنرجوی سنتور مریم پیرایش باغبان

مریم باباجمالی تو بخوان جواد لشگری هنرجوی سنتور مریم پیرایش باغبان

این اجرا در کنسرت کلاسی خانم مریم پیرایش باغبان در مرداد ۱۳۹۷ صورت گرفته است.

مریم بابا جمالی تو بخوان جواد لشگری هنرجوی سنتور مریم پیرایش باغبان آموزشگاه مو

مریم بابا جمالی تو بخوان جواد لشگری هنرجوی سنتور مریم پیرایش باغبان آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

فیلم اجرای مریم بابا جمالی تو بخوان جواد لشگری هنرجوی سنتور مریم پیرایش باغبان آموزشگاه موسیقی فریدونی

دیدگاهتان را بنویسید