نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

قاسم چگینی قرچه ردیف آوازی عبدالله دوامی هنرجوی تار هنرآموز نیما فریدونی

قاسم چگینی قرچه ردیف آوازی عبدالله دوامی هنرجوی تار هنرآموز نیما فریدونی

قاسم چگینی-قرچه-ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی – هنرجوی تار-1393دی-هنرآموز: نیما فریدونی

دیدگاهتان را بنویسید