نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

پیشی شیطون فیروزه هوشیار احمدی هنرجوی ابتدایی سه‌تار نیما فریدونی

پیشی شیطون فیروزه هوشیار احمدی هنرجوی ابتدایی سه‌تار نیما فریدونی

پیشی شیطون،فیروزه هوشیاراحمدی،هنرجوی ابتدایی سه‌تار نیمافریدونی،مهر1394

دیدگاهتان را بنویسید