نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بر بالهای خیال بداهه‌نوازی تار دستگاه شور هنرجوی تار آنلاین نیما فریدونی

بر بالهای خیال بداهه‌نوازی تار دستگاه شور هنرجوی تار آنلاین نیما فریدونی

بر بالهای خیال بداهه نوازی تار دستگاه شور هنرجوی تار آنلاین نیما فریدونی.mp4

دیدگاهتان را بنویسید