نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کنسرت کنسرواتوار تفلیس بهمن ۱۳۸۶ نیما فریدونی تار تنبک علی اکبر خادم آواز علی امیر قاسمی

کنسرت کنسرواتوار تفلیس بهمن ۱۳۸۶ نیما فریدونی تار تنبک علی اکبر خادم آواز علی امیر قاسمی

کنسرواتوار تفلیس بخش 3 بهمن1386-نیما فریدونی تار،تنبک: علی اکبر خادم، آواز: علی امیر قاسمی

کنسرواتوار تفلیس بخش 3 بهمن1386-نیما فریدونی تار،تنبک: علی اکبر خادم، آواز: علی امیر قاسمی

کنسرواتوار تفلیس بخش 2 بهمن1386-نیما فریدونی تار،تنبک: علی اکبر خادم، آواز: علی امیر قاسمی

کنسرواتوار تفلیس بخش 2 بهمن1386-نیما فریدونی تار،تنبک: علی اکبر خادم، آواز: علی امیر قاسمی

کنسرواتوار تفلیس بخش 1 بهمن1386-نیما فریدونی تار،تنبک: علی اکبر خادم، آواز: علی امیر قاسمی

کنسرواتوار تفلیس بخش 1 بهمن1386-نیما فریدونی تار،تنبک: علی اکبر خادم، آواز: علی امیر قاسمی

دیدگاهتان را بنویسید