فایل‌های صوتی ضبط شده نیما فریدونی در کلاس تار محمدرضا ابراهیمی

فایل‌های صوتی ضبط شده‌ی نیما فریدونی در کلاس تار محمدرضا ابراهیمی

حجاز میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

حجاز میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

ماهور صغیر میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

ماهور صغیر میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

منصوری چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

منصوری چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

حزین چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

حزین چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

بسته نگار زابل چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

بسته نگار زابل چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

تمرین دشتی محمدرضاابراهیمی،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

تمرین دشتی محمدرضاابراهیمی،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

مویه مخالف چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

مویه مخالف چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

مخالف چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

مخالف چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

زابل چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

زابل چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

زنگوله و پیش زنگوله چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

زنگوله و پیش زنگوله چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

پیش درآمدابوعطاحسین علیزاده،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

تمرین دشتی علینقی وزیری،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

تمرین دشتی علینقی وزیری،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

رنگ ابوعطاحسین علیزاده،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

مغلوب چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

مغلوب چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

رجز چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

رجز چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

دگره سازی درآمد چهار‌گاه،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

دگره سازی درآمد چهار‌گاه،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

درآمد1چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

درآمد1چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

حصارچهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

حصارچهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

درآمد4چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

درآمد4چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

شکسته ماهور میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

شکسته ماهور میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

حدی چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

حدی چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

درآمد2چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

درآمد2چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

قطعه براساس پیش زنگوله چهار‌گاه حسین علیزاده،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375 HD

حصارماهوریا ابول میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

حصارماهوریا ابول میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

پس حصار چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

پس حصار چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

چهارمضراب ماهوردرویش خان،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

چهارمضراب ماهوردرویش خان،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

پهلوی چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

پهلوی چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

درآمدابوعطا میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

درآمدابوعطا میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

منصوری چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

منصوری چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

نیریز ماهور میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

نیریز ماهور میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

ژیمناستیک موزیکال علینقی وزیری،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

ژیمناستیک موزیکال علینقی وزیری،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

مویه و فرودزابل چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

مویه و فرودزابل چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

رنگ شهرآشوب و شیطان چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

رنگ شهرآشوب و شیطان چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

حاجی حسنی چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

حاجی حسنی چهار‌گاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

رامکلی ابوعطا میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

رامکلی ابوعطا میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

آذربایجانی ماهورمیرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،75 HD

ریتم هشت ضربی،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

ریتم هشت ضربی،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

ریتم 5ضربی،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

ریتم 5ضربی،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

رنگ نوا حسین علیزاده،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

سیخی میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

سیخی میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

ریتم شش شانزدهم،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

ریتم شش شانزدهم،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

ریتم شش چهارم،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

ریتم شش چهارم،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
پیمایش به بالا