نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بداهه‌نوازی اصفهان فا شعر امیرهوشنگ ابتهاج رضا مازندرانی سه‌تار

بداهه‌نوازی اصفهان فا شعر امیرهوشنگ ابتهاج رضا مازندرانی سه‌تار

بداهه‌نوازی اصفهان فا شعر امیرهوشنگ ابتهاج رضا مازندرانی سه‌تار

بداهه‌نوازی اصفهان فا شعر امیرهوشنگ ابتهاج رضا مازندرانی سه‌تار.mp4

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مقام جلوشاهی سه‌تار بهروز سلیمی تنبور سارا برزوپور کرمانشاه

مقام جلوشاهی سه‌تار  بهروز سلیمی تنبور سارا برزوپور کرمانشاه

مقام جلوشاهی سه‌تار بهروز سلیمی تنبور سارا برزوپور کرمانشاه.mp4

مقام جلوشاهی سه‌تار بهروز سلیمی تنبور سارا برزوپور کرمانشاه

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بداهه‌نوازی همایون رضا مازندرانی تار نوروز ۱۳۹۹

بداهه‌نوازی همایون رضا مازندرانی نوروز ۱۳۹۹

بداهه‌نوازی همایون رضا مازندرانی نوروز ۱۳۹۹

بخش دوم سوگ حسین علیزاده در این ویدیو اجرا شده‌است.

بداهه‌نوازی همایون رضا مازندرانی نوروز ۱۳۹۹.mp4