نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کنسرت آمریکا ۵ آگوست ۲۰۱۱ ایرواین کالیفرنیا تار نیما فریدونی آواز آرزو روشنی

کنسرت آمریکا ۵ آگوست ۲۰۱۱ ایرواین کالیفرنیا تار نیما فریدونی آواز آرزو روشنی

کنسرت آمریکا-بخش1-5آگوست2011-ایرواین-کالیفرنیا-تار:نیمافریدونی،آواز:آرزو روشنی

کنسرت آمریکا-بخش1-5آگوست2011-ایرواین-کالیفرنیا-تار:نیمافریدونی،آواز:آرزو روشنی

کنسرت آمریکا-بخش3-5آگوست2011-ایرواین-کالیفرنیا-تار:نیمافریدونی،آواز:آرزو روشنی

کنسرت آمریکا-بخش2-5آگوست2011-ایرواین-کالیفرنیا-تار:نیمافریدونی،آواز:آرزو روشنی

دیدگاهتان را بنویسید