نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تمرین هم‌نوازی آموزشگاه موسیقی فریدونی سال ۸۸ سرپرست گروه ایمان ملکی

تمرین هم‌نوازی آموزشگاه موسیقی فریدونی سال ۸۸ سرپرست گروه ایمان ملکی

تمرین همنوازی آموزشگاه موسیقی فریدونی سال 88 سرپرست گروه : ایمان ملکی بخش 5

تمرین همنوازی آموزشگاه موسیقی فریدونی سال 88 سرپرست گروه : ایمان ملکی بخش 2

تمرین همنوازی آموزشگاه موسیقی فریدونی سال 88 سرپرست گروه : ایمان ملکی بخش 1

تمرین همنوازی آموزشگاه موسیقی فریدونی سال 88 سرپرست گروه : ایمان ملکی بخش 3

تمرین همنوازی آموزشگاه موسیقی فریدونی سال 88 سرپرست گروه : ایمان ملکی بخش 4

دیدگاهتان را بنویسید