نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تمرین قطعه‌ای در بیات اصفهان نازت به با گروه کرمانشاهی کرشمه محمدرضا دارابی

تمرین قطعه‌ای در بیات اصفهان نازت به با گروه کرمانشاهی کرشمه محمدرضا دارابی

تمرین قطعه ای در بیات اصفهان نازت به با گروه کرمانشاهی کرشمه محمدرضا دارابی.mp4

دیدگاهتان را بنویسید