در این برگه فیلم اجرای هنرجویان کودک آموزشگاه موسیقی فریدونی را می بینید:

رشیدخان گروه کر کودکان مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی

رشیدخان گروه کر کودکان مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی

کلاس گروه نوازی نوجوانان آموزشگاه موسیقی فریدونی زیر نظر مرجان کاشف.mp4

کلاس گروه نوازی نوجوانان آموزشگاه موسیقی فریدونی زیر نظر مرجان کاشف.mp4

یک ماهی و یک اردک تمرین هنرجویان موسیقی کودک مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

یک ماهی و یک اردک تمرین هنرجویان موسیقی کودک مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

مرغ بهار هم نوازی هنرجویان موسیقی کودک مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

مرغ بهار هم‌نوازی هنرجویان موسیقی کودک مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

تاب تاب تمرین هم نوازی هنرجویان موسیقی کودک مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

تاب تاب تمرین هم‌نوازی هنرجویان موسیقی کودک مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

یاسمین مستانه هنرجوی تمبک مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی

یاسمین مستانه هنرجوی تمبک مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی.mp4

پانیذ حسینی چک چک باران هنرجوی بلز مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی

پانیذ حسینی چک چک باران هنرجوی بلز مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی.mp4

ثمین عزتی هنرجوی روشندل پیانو مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی.MOV

ثمین عزتی هنرجوی روشندل پیانو مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی.MOV

ثمین عزتی چک چک باران هنرجوی روشندل پیانو مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی .m

ساغر آبلو از کتاب مایکل آرون هنرجوی روشندل پیانو مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی ف

ساغر آبلو از کتاب مایکل آرون هنرجوی روشندل پیانو مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی .mp4

همنوازی کلاس ارف کودک برای کریسمس جینگل بلز زیر نظر مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی

همنوازی کلاس ارف کودک برای کریسمس جینگل بلز زیر نظر مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی1.mp4

تینا نصیر پور آهنگ هادی هدی هنرجوی پیانوی مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

تینا نصیر پور آهنگ هادی هدی هنرجوی پیانوی مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی

همنوازی کلاس ارف کودک برای کریسمس جینگل بلز زیر نظر مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی

همنوازی کلاس ارف کودک برای کریسمس جینگل بلز زیر نظر مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی1.mp4

نازنین الفتی شکار آهو هنرجوی پیانو مرجان کاشف.mp4

نازنین الفتی شکار آهو هنرجوی پیانو مرجان کاشف.mp4

نازنین الفتی هنرجوی پیانو مرجان کاشف The Swing.mp4

نازنین الفتی هنرجوی پیانو مرجان کاشف The Swing.mp4

ضبط چهارشنبه سوری،گروه کرفرشته های شاد،سرپرست وشاعرمرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،اسفند94

ضبط چهارشنبه سوری،گروه کرفرشته های شاد،سرپرست وشاعرمرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،اسفند94

سارینا سعادتی اجرای بلز هنرجوی ارف کودکان مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp

سارینا ساعتی اجرای بلز هنرجوی ارف کودکان مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

سارینا ساعتی حلما حویدی تینا نصیرپور نازنین الفتی آروین جابری هنرجویان مرجان کا

سارینا ساعتی حلما هویدی تینا نصیرپور نازنین الفتی آروین جابری هنرجویان مرجان کاشف آموزشگاه فریدونی

کلاس گروه کر و سلفژ مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی – 1.MOV

کلاس گروه کر و سلفژ مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی – 1.MOV

مرجان کاشف و مریم باغبان،چهاردستی پیانو ، مدرس پیانو آموزشگاه موسیقی فریدونی،تنظ

مرجان کاشف و مریم باغبان،چهاردستی پیانو ، مدرس پیانو آموزشگاه موسیقی فریدونی،تنظیم مرتضی سرآبادانی.m

پاندا،آنیسا ماه پیشانیان،هنرجوی ابتدایی مرجان کاشف،پیانو،آموزشگاه موسیقی فریدونی، اسفند94.MOV HD

پاندا،آنیسا ماه پیشانیان،هنرجوی ابتدایی مرجان کاشف،پیانو،آموزشگاه موسیقی فریدونی، اسفند94.MOV

بهنود شفیعی،هنرجوی ابتدایی مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،اسفند94.mp4

بهنود شفیعی،هنرجوی ابتدایی مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،اسفند94.mp4

آنیسا ماه پیشانیان شاپرک پیانو هنرجوی مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی تیر ۹

آنیسا ماه پیشانیان شاپرک پیانو هنرجوی مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی تیر ۹۵ .mp4

کلاس موسیقی کودک مرجان کاشف، ارف ،آموزشگاه موسیقی فریدونی خرداد1395-2.mp4

کلاس موسیقی کودک مرجان کاشف، ارف ،آموزشگاه موسیقی فریدونی خرداد1395-2.mp4

کلاس گروهی موسیقی کودک(ارف)، مرجان کاشف ،2 آموزشگاه موسیقی فریدونی ، خرداد 1395.

کلاس گروهی موسیقی کودک(ارف)، مرجان کاشف ،2 آموزشگاه موسیقی فریدونی ، خرداد 1395.MOV

نیکا بابازاده،هنرجوی ارف مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی،آبان1394.mp4

نیکا بابازاده،هنرجوی ارف مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی،آبان1394.mp4

تمرین سلفژ کودکان کلاس مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی تیر ۹۵.m4v

تمرین سلفژ کودکان کلاس مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی تیر ۹۵.m4v

آنیسا ماه پیشانیان شاپرک پیانو هنرجوی مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی تیر ۹۵ .mp4

آنیسا ماه پیشانیان شاپرک پیانو هنرجوی مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی تیر ۹۵ .mp4

چهارشنبه سوری،گروه کرفرشته های شاد،سرپرست و شاعر مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،اسفند94.mp4 HD

چهارشنبه سوری،گروه کرفرشته های شاد،سرپرست و شاعر مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،اسفند94.mp4

آرتین اسماعیلی پیانو و بهنود شفیعی آواز هنرجویان مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی ف

آرتین اسماعیلی پیانو و بهنود شفیعی آواز هنرجویان مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی – 1.MOV

تمرین گروه همنوازان و کر آوای همنواز به سرپرستی ایمان ملکی و مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی

تمرین گروه همنوازان و کر آوای همنواز به سرپرستی ایمان ملکی و مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی

جینگل بلز،دیانا،هنرجو پیانوابتدایی مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،آذر94

جینگل بلز،دیانا،هنرجو پیانوابتدایی مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،آذر94.mp4

بهنود شفیعی . برگ ریزان . هنرجوی پیانو مرجان کاشف . آموزشگاه موسیقی فریدونی – 1.

بهنود شفیعی . برگ ریزان . هنرجوی پیانو مرجان کاشف . آموزشگاه موسیقی فریدونی – 1.MOV

کلاس ارف کودک هنرآموز مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی

کلاس ارف کودک هنرآموز مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی

رشید خان،کنسرت هنرجویان ارف مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی ، خرداد 1395.MOV HD

رشید خان،کنسرت هنرجویان ارف مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی ، خرداد 1395.MOV

ضبط چهارشنبه سوری،گروه کرکودکان،سرپرست و شاعر مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،اسفند94.mp4 HD

ضبط چهارشنبه سوری،گروه کرکودکان،سرپرست و شاعر مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،اسفند94.mp4

کلاس گروهی موسیقی کودک(ارف)، مرجان کاشف ،1 آموزشگاه موسیقی فریدونی ، خرداد 1395.MOV

کلاس گروهی موسیقی کودک(ارف)، مرجان کاشف ،1 آموزشگاه موسیقی فریدونی ، خرداد 1395.MOV

بردیا پورحسن ثنا ابراهیمی نژاد تابهار دلنشین تمرین دونوازی ویلن ریکوردر . مرجان

بردیا پورحسن ثنا ابراهیمی نژاد تابهار دلنشین تمرین دونوازی ویلن ریکوردر . مرجان کاشف

الیناعلی محمدی ملودیکا،صباصالحی پیانو،هنرجویان مرجان کاشف وهامان بریمانی،آموزشگاه فریدونی.mp4 HD

الیناعلی محمدی ملودیکا،صباصالحی پیانو،هنرجویان مرجان کاشف وهامان بریمانی،آموزشگاه فریدونی.mp4

آناهیتا تخت رونده کاشانی . صدرا اقبالی . بهار مقبلی . کلاس آموزش ارف کودک . مدرس

آناهیتا تخت رونده کاشانی . صدرا اقبالی . بهار مقبلی . کلاس آموزش ارف کودک . مدرس مرجان کاشف.mp4

ای ایران،کنسرت هنرجویان ارف مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی ، خرداد 1395.MOV

ای ایران،کنسرت هنرجویان ارف مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی ، خرداد 1395.MOV

تمرین گروه همنوازان و کر آوای همنواز به سرپرستی ایمان ملکی و مرجان کاشف آموزشگا

تمرین گروه همنوازان و کر آوای همنواز به سرپرستی ایمان ملکی و مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی

آنیسا ماه پیشانیان و گلشید دادفر، آقا موشه ، هنرجو ابتدایی پیانو مرجان کاشف، آمو

آنیسا ماه پیشانیان و گلشید دادفر، آقا موشه ، هنرجو ابتدایی پیانو مرجان کاشف، آموزشگاه موسیقی فریدونی

الیناعلی محمدی ملودیکا،صباصالحی پیانو،هنرجویان مرجان کاشف وهامان بریمانی،آموزشگا

الیناعلی محمدی ملودیکا،صباصالحی پیانو،هنرجویان مرجان کاشف وهامان بریمانی،آموزشگاه فریدونی.mp4

امیرحسین شادرام medow Lands هنرجو پیانو ابتدایی مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فرید

امیرحسین شادرام medow Lands هنرجو پیانو ابتدایی مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی تیر ۹۵.MOV

ای ایران،کنسرت هنرجویان ارف مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی ، خرداد 1395.MOV HD

ای ایران،کنسرت هنرجویان ارف مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی ، خرداد 1395.MOV

بهنود شفیعی . آهنگ راز . ساخته ی خودش . هنرجوی پیانو مرجان کاشف . آموزشگاه موس

بهنود شفیعی . آهنگ راز . ساخته ی خودش . هنرجوی پیانو مرجان کاشف . آموزشگاه موسیقی فریدونی

جان مریم،کنسرت هنرجویان ارف مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی ، خرداد 1395.MOV

جان مریم،کنسرت هنرجویان ارف مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی ، خرداد 1395.MOV

چهارشنبه سوری،گروه کرفرشته های شاد،سرپرست و شاعر مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فرید

چهارشنبه سوری،گروه کرفرشته های شاد،سرپرست و شاعر مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،اسفند94.mp4

تمرین سلفژ کودکان کلاس مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی تیر ۹۵.m4v

تمرین سلفژ کودکان کلاس مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی تیر ۹۵.m4v

دیانا مبینی،گلنساجونم،هنرجوی ابتدایی مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،اسفند139

دیانا مبینی،گلنساجونم،هنرجوی ابتدایی مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،اسفند1394.mp4

صباصالحی،الیناعلی محمدی،پرهام فخری،گروه نوازی موسیقی کودک زیرنظر مرجان کاشف،آموز

صباصالحی،الیناعلی محمدی،پرهام فخری،گروه نوازی موسیقی کودک زیرنظر مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،

آنیساماه پیشانیان و بهنود شفیعی،چهاردستی پیانو،هنرجویان مرجان کاشف،آموزشگاه موسی

آنیساماه پیشانیان و بهنود شفیعی،چهاردستی پیانو،هنرجویان مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،اسفند94

کلاس گروهی موسیقی کودک(ارف)، مرجان کاشف ،1 آموزشگاه موسیقی فریدونی ، خرداد 1395.

کلاس گروهی موسیقی کودک(ارف)، مرجان کاشف ،1 آموزشگاه موسیقی فریدونی ، خرداد 1395.MOV

آقاموشه،آنیساماه پیشانیان،هنرجو پیانودوره ابتدایی مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فری

آنیسا ماه پیشانیان و گلشید دادفر، آقا موشه ، هنرجو ابتدایی پیانو مرجان کاشف، آموزشگاه موسیقی فریدونی

کلاس موسیقی کودک مرجان کاشف، ارف ،آموزشگاه موسیقی فریدونی خرداد1395-3.mp4

کلاس موسیقی کودک مرجان کاشف، ارف ،آموزشگاه موسیقی فریدونی خرداد1395-3.mp4

ای ایران2،کنسرت هنرجویان ارف مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی ، خرداد 1395.MOV

ای ایران2،کنسرت هنرجویان ارف مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی ، خرداد 1395.MOV

کلاس گروهی موسیقی کودک(ارف)، مرجان کاشف ،1 آموزشگاه موسیقی فریدونی ، خرداد 1395.

کلاس گروهی موسیقی کودک(ارف)، مرجان کاشف ،1 آموزشگاه موسیقی فریدونی ، خرداد 1395.MOV

ترانه فرهومندوآریارسولی،چهارشنبه سوری،هنرجوی فلوت مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فری

ترانه فرهومندوآریارسولی،چهارشنبه سوری،هنرجوی فلوت مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،اسفند94.MOV

کلاس موسیقی کودک مرجان کاشف،کاربا مادران،آموزشگاه موسیقی فریدونی خرداد1395.MOV

کلاس موسیقی کودک مرجان کاشف،کاربا مادران،آموزشگاه موسیقی فریدونی خرداد1395.MOV

دانیال سماوات نوایی نوایی هنرجوی گیتار ابتدایی مرجان کاشف آموزشگاه فریدونی تیر۹

دانیال سماوات نوایی نوایی هنرجوی گیتار ابتدایی مرجان کاشف آموزشگاه فریدونی تیر۹۵.mp4

نیکا و نیوشا سادات مدنی . هنرجویان بلز و پیانو مرجان کاشف . آموزشگاه موسیقی فری

نیکا و نیوشا سادات مدنی . هنرجویان بلز و پیانو مرجان کاشف . آموزشگاه موسیقی فریدونی.mov

کلاس موسیقی کودک مرجان کاشف، ارف ،آموزشگاه موسیقی فریدونی خرداد1395-1.mp4

کلاس موسیقی کودک مرجان کاشف، ارف ،آموزشگاه موسیقی فریدونی خرداد1395-1.mp4

ثنا ابراهیمی نژاد آهنگ عروسک قشنگ من هنرجوی فلوت ریکوردر مرجان کاشف آموزشگاه م

ثنا ابراهیمی نژاد آهنگ عروسک قشنگ من هنرجوی فلوت ریکوردر مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

پادینا پرورده . گلنسا جونم . هنرجوی پیانو ابتدایی مرجان کاشف . آموزشگاه موسیقی

پادینا پرورده . گلنسا جونم . هنرجوی پیانو ابتدایی مرجان کاشف . آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

هلیا پورمحمد . هنرجوی فلوت ریکوردر مرجان کاشف . آموزشگاه موسیقی فریدونی . شب یل

هلیا پورمحمد . هنرجوی فلوت ریکوردر مرجان کاشف . آموزشگاه موسیقی فریدونی . شب یلدا.mp4

زوم زوم،پارسانیکبخت،هنرجوارگ ابتدایی مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،آذر94.mp

زوم زوم،پارسانیکبخت،هنرجوارگ ابتدایی مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،آذر94.mp4

موش باهوش،نیکا بابازاده،هنرجو پیانوابتدایی مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،آذ

موش باهوش،نیکا بابازاده،هنرجو پیانوابتدایی مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،آذر94.mp4

چک چک باران،گلشید دادفر،هنرجو پیانوابتدایی مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،آذ

چک چک باران،گلشید دادفر،هنرجو پیانوابتدایی مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،آذر94.mp4

آنیسا ماه پیشانی،هنرجوی ابتدایی مرجان کاشف، آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی،آبان 13

آنیسا ماه پیشانی،هنرجوی ابتدایی مرجان کاشف، آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی،آبان 1394.3gp

سورنا افشانی،هنرجوی ارف مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی،آبان1394.mp4

سورنا افشانی،هنرجوی ارف مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی،آبان1394.mp4

کلاس سلفژ گروهی کودکان،مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی،اردیبهشت1395.mp4

کلاس سلفژ گروهی کودکان،مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی،اردیبهشت1395.mp4

کلاس گروهی موسیقی کودک(ارف)، مرجان کاشف ،2 آموزشگاه موسیقی فریدونی ، خرداد 1395.MOV

کلاس گروهی موسیقی کودک(ارف)، مرجان کاشف ،2 آموزشگاه موسیقی فریدونی ، خرداد 1395.MOV

خوابهای طلایی جواد معروفی فاطمه رحیمی هنرجوی پیانو مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی

خوابهای طلایی جواد معروفی فاطمه رحیمی هنرجوی پیانو مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی

زاغی کجایی صدرا اقبالی بلز هنرجوی موسیقی کودک مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدون

زاغی کجایی صدرا اقبالی بلز هنرجوی موسیقی کودک مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی

ماهی و اردک صدرا اقبالی بلز هنرجوی موسیقی کودک مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی

ماهی و اردک صدرا اقبالی بلز هنرجوی موسیقی کودک مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی

خورشید خانوم . حلما هویدی سارینا ساعتی آرمیتا سیدین تینا نصیرپور کلاس ارف کودکان مرجان کاشف آموزشگاه فریدونی

خورشید خانوم حلما هویدی سارینا ساعتی آرمیتا سیدین تینا نصیرپور کلاس ارف کودکان مرجان کاشف آموزشگ

سورنا افشانی،مستم مستم،هنرجوی ریکوردرمرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،زمستان94.MOV HD

سورنا افشانی،مستم مستم،هنرجوی ریکوردرمرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،زمستان94.MOV

سورنا افشانی،گل گلدون،هنرجوی ریکوردرمرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،زمستان94.MOV HD

سورنا افشانی،گل گلدون،هنرجوی ریکوردرمرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،زمستان94.MOV

آهنگ ماهی و اردک هلنا پورمحمد پیانو طبلک مهرسا پرویزی سارا تاجیک هنرجویان مرجان کاشف آموزشگاه فریدونی

آهنگ ماهی و اردک هلنا پورمحمد پیانو طبلک مهرسا پرویزی سارا تاجیک هنرجویان مرجان کاشف آموزشگاه فرید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
Select your currency
IRHT هزار تومان
پیمایش به بالا