دی‌وی‌دی کتاب ۱، ۲، ۳ هنرستان تار نیما فریدونی

(1 بررسی مشتری)

675 هزار تومان

دی‌وی‌دی آموزش تصویری کتاب اول و دوم و سوم (ردیف مقدماتی موسی معروفی) هنرستان موسیقی روح‌الله خالقی تار
مدرس: نیما فریدونی
شامل ۳ DVD
در این دی وی دی نیما فریدونی به آموزش تصویری و توضیحات کامل این آهنگ ها پرداخته و آنها را اجرا کرده است.
درسهای دوره سه‌جلدی کتاب‌های هنرستان به طور کامل آماده شده و در این مجموعه گنجانده شده است.


درس ۶۴ . پیش درآمد دشتی . موسی معروفی . کتاب هنرستان ۱ خالقی . آموزش تار نیما فریدونی

درس ۶۴ . پیش درآمد دشتی . موسی معروفی . کتاب هنرستان ۱ خالقی . آموزش تار نیما فریدونی

کتاب اول:
درس ۶۴ . پیش درآمد دشتی . موسی معروفی . کتاب هنرستان ۱ خالقی . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
درس ۶۵ . شوخ و شنگه . دمویر . گیلانی و تالشی . کتاب هنرستان ۱ خالقی . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
درس ۶۶ . ای یار . محلی تالش . کتاب هنرستان ۱ خالقی . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
درس ۷۲ . جونی جونی . ترانه مازنی . کتاب هنرستان ۱ خالقی . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
سرود ملک ایران درس ۲۲ کتاب هنرستان اول خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۲۳ کتاب هنرستان اول خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۲۴ کتاب هنرستان اول خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۲۵ کتاب هنرستان اول خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
سیخی ابوعطا . ردیف مقدماتی تار و سه تار . کتاب سوم هنرستان . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
حجاز ابوعطا . ردیف مقدماتی تار و سه تار . کتاب سوم هنرستان . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
درس ۲۶ کتاب هنرستان ۱ خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۲۷ کتاب هنرستان ۱ خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۲۸ ریتم ترکیبی کتاب هنرستان ۱ خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۲۹ ریتم ترکیبی کتاب هنرستان ۱ خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۳۰ هنرستان کتاب ۱ روح الله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
تمرین ۳۱ هنرستان کتاب ۱ روح الله خالقی . تار نیما فریدونی .mp4
درس ۳۲ هنرستان کتاب ۱ روح الله خالقی . تار نیما فریدونی .mp4
درس ۳۳ . یک آهنگ قدیمی . کتاب هنرستان ۱ . روح الله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۳۴ کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۳۵ کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۳۶ کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۳۷ رنگ کوچک کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
پرده شناسی در وسط دسته تمرین ۳۸ هنرستان ۱ . تار نیما فریدونی.mp4
تمرین ۳۹ کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
تمرین ۴۱ کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
تمرین ۴۱ کتاب هنرستان روح الله خالقی ۱. تار نیما فریدونی.mp4
پیش درآمد ابوعطا غلامحسین درویش کتاب ۳ هنرستان معروفی . تار نیما فریدونی.mp4
تمرین بیات ترک نصرالله زرین پنجه کتاب ۳ هنرستان معروفی . تار نیما فریدونی .mp4
درس ۴۲ کتاب اول هنرستان روح الله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
تمرین ۴۳ کتاب هنرستان یک تار وسه تار روح الله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
تمرین ۴۴ کتاب هنرستان یک تار وسه تار روح الله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۴۵ پرده شناسی پایین دسته کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۴۶ پرده شناسی پایین دسته کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۴۷ کتاب ۱ هنرستان روح اله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
سرود آسان تمرین ۴۸ دستور تار و سه تار هنرستان ۱ روح الله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
تمرین ۴۹ دستور تار و سه تار هنرستان ۱ روح الله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
سرود تنبلی تمرین ۵۰ دستور تار و سه تار هنرستان ۱ روح الله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
گام دو ماژور تمرین ۵۱ دستور تار و سه تار هنرستان ۱ روح الله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
سرود دانش پژوه تمرین ۵۲ دستور تار و سه تار هنرستان ۱ روح الله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
رنگ دشتی نصرالله زرین پنجه درس ۶۹ کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی . نیما فریدونی تار.mp4
آی شل آهنگ کردی درس ۷۰ کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی . نیما فریدونی تار.mp4
تریل یا ریز اشاره درس ۷۱ کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی . نیما فریدونی تار.mp4
درس ۵۳ کتاب هنرستان موسیقی روح الله خالقی جلد ۱ . نیما فریدونی تار.mp4
درس ۵۴ کتاب هنرستان موسیقی روح الله خالقی جلد ۱ . نیما فریدونی تار.mp4
درس ۵۵ آهنگی در ر مینور کتاب هنرستان موسیقی روح الله خالقی جلد ۱ . نیما فریدونی تار.mp4
درس ۵۶ آهنگی در می مینور کتاب هنرستان موسیقی روح الله خالقی جلد ۱ . نیما فریدونی تار.mp4
درس ۵۷ پیش درآمد ماهور روح الله خالقی کتاب هنرستان ۱ . نیما فریدونی تار.mp4
درس ۵۶ آهنگی در می مینور کتاب هنرستان موسیقی روح الله خالقی جلد ۱ نیما فریدونی تار سرعت پایین.mp4
درس ۵۸ رنگ ماهور علینقی وزیری کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی . نیما فریدونی تار.mp4
درس ۵۹ سحرخیز علینقی وزیری کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۶۷ سه ضربی دشتی نصرالله زرین پنجه کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۶۸ سه ضربی دشتی نصرالله زرین پنجه کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار.mp4
⁨ ⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۷۹ سه ضربی در ر کوچک نصرالله زرین پنجه کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی سه تار⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۱ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۲ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۳ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۴ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۵ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۶ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۷ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۸ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۹ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۱۰ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۱۱ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۱۲ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۱۳ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۱۴ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۱۵ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۱۶ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۱۷ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۱۸ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۱۹ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۲۰ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۲۱ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨ ⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۶۲ زردملیجه ابوالحسن صبا کتاب هنرستان ۱ روح‌الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨ ⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۶۳ کتاب هنرستان ۱ روح‌الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨ ⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۶۰ خواب تا چند علی‌نقی وزیری کتاب هنرستان ۱ روح‌الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨ ⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۶۱ دو عاقل علی‌نقی وزیری کتاب هنرستان ۱ روح‌الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
درس ۷۳ پیش‌درآمد ابوعطا موسی معروفی کتاب اول هنرستان روح‌الله خالقی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۷۴ زهرا جان آهنگ محلی گرگان کتاب هنرستان ۱ روح‌الله خالقی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۷۵ وای مو آهنگ محلی تربت جام کتاب هنرستان ۱ روح‌الله خالقی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۷۶ آگر باران آهنگ محلی کردستان کتاب هنرستان ۱ روح‌الله خالقی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۷۸ نغمه‌ی دشتی نصرالله زرین‌پنجه کتاب هنرستان ۱ روح‌الله خالقی نیما فریدونی تار.mp4
قطعه‌ای بر اساس مستم مستم آهنگ محلی بختیاری عطا جنگوک دشتی ر نیما فریدونی تار.mp4
درس ۷۷ رنگ ابوعطا ابراهیم منصوری کتاب هنرستان ۱ روح‌الله خالقی نیما فریدونی تار

کتاب دوم:
درس ۴ . مارش . نصرالله زرین پنجه . کتاب هنرستان ۲ خالقی . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
درس ۵ . اپرت . ابراهیم آژنگ . کتاب هنرستان ۲ خالقی . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
درس ۶ . سرود برادران . غلامرضا مین باشیان سالار معزز . کتاب هنرستان ۱ خالقی . آموزش سه تار نیما فریدونی.mp4
درس ۸ . آهنگ چوپان . چهارگاه ر . کتاب هنرستان ۲ خالقی . آموزش سه تار نیما فریدونی.mp4
درس ۷ . رنگ آذربایجانی . بیات شیراز . کتاب هنرستان ۲ خالقی . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
درس ۳۷ پیش درآمد شور روح الله خالقی کتاب دوم هنرستان . نیما فریدونی تار.mp4
درس ۲۷ پیش‌درآمد افشاری موسی معروفی کتاب دوم هنرستان روح‌الله خالقی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۲۸ رنگ افشاری اکبر محسنی کتاب دوم هنرستان روح‌الله خالقی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۱ تمرین گام سل کوچک کتاب هنرستان دوم روح‌الله خالقی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۲ تمرین گام سل کوچک کتاب هنرستان دوم روح‌الله خالقی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۳ تمرین گام سل کوچک کتاب هنرستان دوم روح‌الله خالقی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۹ تمرین گام فای بزرگ کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
درس ۱۰ تمرین گام فای بزرگ کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
درس ۱۱ دو به دو آهنگ محلی کردستان کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
درس ۱۲ نغمه راست‌پنج‌گاه کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
درس ۱۳ زنگوله راست‌پنج‌گاه کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
درس ۱۴ تمرین گام دو در دو هنگام کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
درس ۱۵ آرپژ گام دو در دو هنگام کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
درس ۱۵ آرپژ گام دو در دو هنگام کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
درس ۱۷ تمرین نواختن نت‌های دوحروفه کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۱۸ مشق برای پرش انگشت کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۱۹ تمرین دوسیمه کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۲۰ ناله‌ی خفیف کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۲۰ چهارمضراب ماهور موسی معروفی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۲۲ کرشمه‌ی ماهور کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۲۳ خوارزمی ماهور دو کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۲۴ نصیرخانی ماهور کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mov
۲۵ سحر موسی معروفی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۲۶ مادر علینقی وزیری کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۲۹ پیش‌درآمد بیات ترک علینقی وزیری کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۳۰ آفتاب سلیمان سپانلو کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۳۱ رنگ بیات ترک موسی معروفی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۳۲ پاچ لیلی محلی تالش کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۳۳ کریشیم محلی گیلان کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۳۴ آهنگ شیرازی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۳۵ دو ترانه محلی ثریا و لاکو کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۳۶ تمرین شور کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۳۸ چهارمضراب شور موسی معروفی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۳۹ سه‌ضربی شور حسین سنجری کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۴۰ رنگ شور موسی معروفی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۴۱ گام سه‌گاه کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۴۲ گام مخالف سه‌گاه کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۴۳ پیش‌درآمد سه‌گاه حسین هنگ‌آفرین کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۴۵ گام سل بزرگ کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۴۶ گام سل بزرگ کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۴۷ تمرین دوحروفه گام سل بزرگ کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۴۸ کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۴۹ مارش غلامحسین درویش‌خان کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۵۰ بازگشت سلیمان سپانلو کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۵۱ اپرت گلرخ علینقی وزیری کتاب هنرستان دوم نیما فریدونی تار.mp4
۵۲ رنگ ماهور سل روح‌الله خالقی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۵۳ تمرین شور دو برای تقویت مضراب و پنجه نیما فریدونی تار.mp4
۵۴ تمرین شور دو برای تقویت مضراب و پنجه نیما فریدونی تار.mp4
۵۵ تمرین ابوعطا لاکرن برای تقویت مضراب و پنجه نیما فریدونی تار.mp4
۵۶ تمرین دشتی لا برای تقویت مضراب و پنجه نیما فریدونی تار.mp4
۵۷ تمرین دشتی لا برای تقویت مضراب و پنجه نیما فریدونی تار.mp4
۵۸ ابوعطا و حجاز ضربی روح‌الله خالقی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۶۰ گام اصفهان سل کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۶۱ پیش‌درآمد اصفهان مرتضی نی‌داوود کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۶۲ ماه علینقی وزیری کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۶۳ خالو روگار ترانه کردی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۶۴ رنگ غنی و فقیر اصفهان درویش‌خان کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۶۵ رنگ اصفهان محمود ذوالفنون کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
ضربی در سل کوچک ابوالحسن صبا کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی.mp4
۶۷ تکیه کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۶۹ تکیه با خط اتصال و مضراب چپ و راست کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۶۸ تمرین تکیه شور ر کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۷۰ کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار
۷۱ کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار
۷۲ رومی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار
‎⁨۷۳ گام می مینور هارمونیک کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار⁩.mp4
۷۴ آرپژ می مینور کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار
‎⁨۷۵ والس همیشه بهار علینقی وزیری کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار⁩.mp4
سرانجام عطا جنگوک دشتی لا نیما فریدونی تار
۴۴ رنگ سه‌گاه موسی معروفی هنرستان دوم نیما فریدونی تار

کتاب سوم:
درآمد ابوعطا . ردیف مقدماتی تار و سه تار . کتاب سوم هنرستان . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
سیخی ابوعطا . ردیف مقدماتی تار و سه تار . کتاب سوم هنرستان . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
حجاز ابوعطا . ردیف مقدماتی تار و سه تار . کتاب سوم هنرستان . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
بسته نگار ابوعطا کتاب هنرستان ۳ ردیف مقدماتی تار و سه تار . تار نیما فریدونی.mp4
حجاز ابوعطا کتاب هنرستان ۳ ردیف مقدماتی تار و سه تار . تار نیما فریدونی.mp4
رنگ ابوعطا . غلامحسین درویش . کتاب هنرستان ۳ موسی معروفی . تار نیما فریدونی.mp4
پیش درآمد ابوعطا غلامحسین درویش کتاب ۳ هنرستان معروفی . تار نیما فریدونی.mp4
تمرین بیات ترک نصرالله زرین پنجه کتاب ۳ هنرستان معروفی . تار نیما فریدونی .mp4
نحوه ی اجرای تحریرها . پیش درآمد ابوعطا درویش خان . کتاب ۳ هنرستان . تار نیما فریدونی.mp4
پیش درآمد بیات ترک رکن الدین مختاری کتاب ۳ هنرستان موسی معروفی . تار نیما فریدونی.mp4
چهارمضراب بیات ترک علینقی وزیری کتاب ۳ هنرستان . تار نیما فریدونی.mp4
درآمد بیات ترک کتاب ۳ هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
جلد اول بازگشت به میهن ایمان ملکی le violon آموزش ویلن کتاب.mp4
دوگاه بیات ترک کتاب سوم هنرستان موسی معروفی . نیما فریدونی تار.mp4
نغمه بیات ترک . آموزش سه تار جلال ذوالفنون ۲. سه تار نیما فریدونی.mp4
قطار بیات ترک . آموزش سه تار جلال ذوالفنون ۲. سه تار نیما فریدونی.mp4
جامه دران بیات ترک کتاب ۳ هنرستان موسی معروفی . نیما فریدونی تار.mp4
مهدی ضرابی بیات ترک کتاب ۳ هنرستان موسی معروفی . نیما فریدونی تار.mp4
روح الارواح بیات ترک ردیف مقدماتی تار و سه تار موسی معروفی . نیما فریدونی تار.mp4
رنگ بیات ترک رکن الدین مختاری ردیف مقدماتی تار و سه تار موسی معروفی . نیما فریدونی تار.mp4
درس ۴۱ پیش درآمد افشاری غلامحسین درویش کتاب ۳ هنرستان موسی معروفی . نیما فریدونی تار.mp4
درس ۴۲ چهارمضراب افشاری موسی معروفی کتاب سوم هنرستان . نیما فریدونی تار.mp4
درس ۴۳ درآمد اول افشاری موسی معروفی کتاب سوم هنرستان . نیما فریدونی تار.mp4
درس ۴۴ درآمد دوم افشاری کتاب سوم هنرستان موسی معروفی . نیما فریدونی تار.mp4
درس ۴۵ درآمد سوم افشاری کتاب سوم هنرستان موسی معروفی . نیما فریدونی تار.mp4
درس ۴۶ کرشمه افشاری کتاب سوم هنرستان موسی معروفی . نیما فریدونی تار.mp4
درس ۳ مقدمه شور کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۴ درآمد شور کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۴۷ قرایی افشاری کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۱۸ گریلی شور کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۱۵ رضوی شور کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۱۷ هشتری شور کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۴۸ کرشمه قرایی افشاری کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۴۹ قرایی دوم افشاری کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۵۰ نهیب عراق افشاری کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۵۱ رهاب افشاری کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۱۹ تمرین ابوعطا نصرالله زرین پنجه کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۵۲ مثنوی افشاری کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۵۳ رنگ افشاری غلامحسین درویش کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۵۴ تمرین دشتی نصرالله زرین پنجه کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۵۵ پیش درآمد دشتی غلامحسین درویش کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۲۱ چهارمضراب ابوعطا کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس‌۵۶ چهار‌مضراب دشتی ابوالحسن صبا کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس‌۵۷ مقدمه دشتی کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۵۸ درآمد دشتی کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۵۹ دشتستانی دشتی کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۶۰ بیدگانی دشتی کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۲۳ کرشمه آواز ابوعطا کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
⁨⁨درس ۶۴ رنگ دشتی علینقی وزیری دشتی کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار⁩⁩.mp4
⁨⁨درس ۶۵ تمرین اصفهان نصرالله زرین پنجه کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار⁩⁩.mp4
درس ۶۶ تمرین چهارگاه نصرالله زرین‌پنجه کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی سه تار.mp4
‎⁨کرشمه شور کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار⁩.mp4
اوج شور کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار
‎⁨زیرکش سلمک شور کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار ⁩.mp4
‎⁨سلمک شور کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار ⁩.mp4
‎⁨اوج و حضیض کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار⁩.mp4
‎⁨مجلس‌افروز کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار⁩.mp4
کوچک شور کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار
‎⁨شور پایین‌دسته کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار⁩.mp4
کرشمه پایین‌دسته شور کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار
حسینی شور کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار
‎⁨درآمد ابوعطا کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار⁩

1 دیدگاه برای دی‌وی‌دی کتاب ۱، ۲، ۳ هنرستان تار نیما فریدونی

  1. منوچهر سعیدی

    با سلام.لطفا برای عرضه محصولات آموزشی جهت معرفی و بازدید خریداران.قسمتی از دی وی دی های آموزشی حتی یک درس را در دسترس بازدید کنندگان قرار دهید تا با دیدن روش تدریس بتوانند تصمیم گیری کنند.مثلا من نیاز به تهیه کتاب اول تار هنرستان موسیقی را دارم . چون از نحوه و سبک آموزش جناب فریدونی اطلاعی ندارم و به همین دلیل برای خرید ندانسته و نشناخته ریسک نمیکنم.دی وی دی آقای زمانیان را خربده‌ام مورد پسندم نیست چون ایشان فقط دروس را می نوازند، آموزش نمیدهند.با پوزش از مزاحمت.

دیدگاه خود را بنویسید
سبد خرید
پیمایش به بالا