دی‌وی‌دی آموزش تصویری ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار

900 هزار تومان

در این ۴ دی‌وی‌دی نیما فریدونی به آموزش تصویری و توضیحات کامل این آهنگ ها پرداخته و آنها را اجرا کرده است.

همه‌ی گوشه‌های ۷ دستگاه و ۵ آواز این ردیف ضبط گردیده و در مجموعه قرار گرفته است.
دستگاه شور نوا سه‌گاه همایون چهارگاه ماهور راست‌پنج‌گاه
آواز بیات ترک کرد اصفهان افشاری ابوعطا دشتی
آواز دشتی ردیف عبدالله دوامی درآمد دشتستانی حاجیانی غم انگیز اوج و گیلکی آموزش تار نیما فریدونی
‎⁨گیلکی دشتی ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار⁩.mp4
‎⁨اوج دشتی ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار⁩.mp4
‎⁨حاجیانی دشتی ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار⁩.mp4
‎⁨دشتستانی دشتی ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار⁩.mp4
‎⁨درآمد دشتی ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار⁩.mp4
‎⁨غم‌انگیز دشتی ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار⁩.mp4
درآمد ماهور ردیف عبدالله دوامی . نیما فریدونی تار.mp4
گشایش دستگاه ماهور ردیف عبدالله دوامی . نیما فریدونی تار .mp4
داد دستگاه ماهور ردیف استاد عبدالله دوامی . نیما فریدونی تار .mp4
حصار ماهور دستگاه ماهور ردیف استاد عبدالله دوامی . نیما فریدونی تار .mp4
فیلی دستگاه ماهور ردیف استاد عبدالله دوامی . نیما فریدونی تار .mp4
ماهور صغیر دستگاه ماهور ردیف استاد عبدالله دوامی . نیما فریدونی تار .mp4
نیشابورک دستگاه ماهور ردیف استاد عبدالله دوامی . نیما فریدونی تار .mp4
بوسلیک دستگاه ماهور ردیف استاد عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
نیریز دستگاه ماهور ردیف استاد عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
نصیرخانی دستگاه ماهور ردیف استاد عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
طوسی دستگاه ماهور ردیف استاد عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
دلکش دستگاه ماهور ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
عراق دستگاه ماهور ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
حزین دستگاه ماهور ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
راک هندی دستگاه ماهور ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
راک کشمیر آواز بیات اصفهان ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
راک عبدالله دستگاه ماهور ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
درآمد آواز بیات اصفهان جواب آواز ردیف استاد عبدالله دوامی آموزش تار نیما فریدونی.mp4
بیات راجه آواز بیات اصفهان جواب آواز ردیف استاد عبدالله دوامی آموزش تار نیما فریدونی.mp4
سوز و گداز آواز بیات اصفهان جواب آواز ردیف استاد عبدالله دوامی آموزش تار نیما فریدونی.mp4
اوج آواز بیات اصفهان جواب آواز ردیف استاد عبدالله دوامی آموزش تار نیما فریدونی.mp4
مثنوی آواز بیات اصفهان جواب آواز ردیف استاد عبدالله دوامی آموزش تار نیما فریدونی.mp4
درآمد دستگاه همایون ردیف آوازی عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
چکاوک دستگاه همایون ردیف آوازی عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
شوشتری دستگاه همایون ردیف آوازی عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
لیلی و مجنون دستگاه همایون ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
نی‌داوود دستگاه همایون ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
بیداد دستگاه همایون ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
بختیاری دستگاه همایون ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
اوج دستگاه همایون ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4

درآمد دستگاه نوا ردیف عبدالله دوامی جواب آواز نیما فریدونی ‌تار.mp4
درآمد نیشابورک دستگاه نوا ردیف عبدالله دوامی جواب آواز نیما فریدونی ‌تار.mp4
گردانیه دستگاه نوا ردیف عبدالله دوامی جواب آواز نیما فریدونی ‌تار.mp4
نغمه دستگاه نوا ردیف عبدالله دوامی جواب آواز نیما فریدونی ‌تار.mp4
بیات راجه دستگاه نوا ردیف عبدالله دوامی جواب آواز نیما فریدونی ‌تار.mp4
عراق دستگاه نوا ردیف عبدالله دوامی جواب آواز نیما فریدونی ‌تار.mp4
نهفت دستگاه نوا ردیف عبدالله دوامی جواب آواز نیما فریدونی ‌تار.mp4
مجسلی دستگاه نوا ردیف عبدالله دوامی جواب آواز نیما فریدونی ‌تار.mp4
بوسلیک دستگاه نوا ردیف عبدالله دوامی جواب آواز نیما فریدونی ‌تار.mp4
عشاق دستگاه نوا ردیف عبدالله دوامی جواب آواز نیما فریدونی ‌تار.mp4
نیریز دستگاه نوا ردیف عبدالله دوامی جواب آواز نیما فریدونی ‌تار.mp4
رهاب دستگاه نوا ردیف عبدالله دوامی جواب آواز نیما فریدونی ‌تار.mp4
تخت طاقدیس دستگاه نوا ردیف آوازی عبدالله دوامی جواب آواز نیما فریدونی تار.mp4
شاه ختایی دستگاه نوا ردیف آوازی عبدالله دوامی جواب آواز نیما فریدونی تار.mp4
ناقوس دستگاه نوا ردیف آوازی عبدالله دوامی جواب آواز نیما فریدونی تار.mp4
درآمد اول آواز بیات ترک ردیف عبدالله دوامی جواب آواز نیما فریدونی تار.mp4
درآمد دوم آواز بیات ترک ردیف عبدالله دوامی جواب آواز نیما فریدونی تار.mp4
جامه‌دران آواز بیات ترک ردیف عبدالله دوامی جواب آواز نیما فریدونی تار.mp4
دوگاه آواز بیات ترک ردیف عبدالله دوامی جواب آواز نیما فریدونی تار.mp4
شهابی آواز بیات ترک ردیف عبدالله دوامی جواب آواز نیما فریدونی تار.mp4
روح‌الارواح آواز بیات ترک ردیف عبدالله دوامی جواب آواز نیما فریدونی تار.mp4
قطار آواز بیات ترک ردیف عبدالله دوامی جواب آواز نیما فریدونی تار.mp4
اوج آواز بیات ترک ردیف عبدالله دوامی جواب آواز نیما فریدونی تار.mp4
مثنوی آواز بیات ترک ردیف عبدالله دوامی جواب آواز نیما فریدونی تار.mp4
درآمد اول دستگاه چهارگاه ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
درآمد دوم دستگاه چهارگاه ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
زابل دستگاه چهارگاه ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
حصار دستگاه چهارگاه ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
مخالف دستگاه چهارگاه ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
رجز دستگاه چهارگاه ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
حدی دستگاه چهارگاه ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
پهلوی دستگاه چهارگاه ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
منصوری دستگاه چهارگاه ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
درآمد اول چهارگاه ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
درآمد دوم چهارگاه ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
زابل چهارگاه ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
درآمد خارا . دستگاه شور . ردیف استاد عبدالله دوامی . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
دانگ های دستگاه شور . ردیف استاد عبدالله دوامی . پژوهش . نیما فریدونی.mp4
درآمد دوم . دستگاه شور . ردیف استاد عبدالله دوامی . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
کرشمه . دستگاه شور . ردیف استاد عبدالله دوامی . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
رهاب یا رهاوی . دستگاه شور . ردیف استاد عبدالله دوامی . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
سلمک . دستگاه شور . ردیف استاد عبدالله دوامی . آموزش تار نیما فریدونی .mp4
قرچه . دستگاه شور . ردیف استاد عبدالله دوامی . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
رضوی . دستگاه شور . ردیف استاد عبدالله دوامی . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
عزال و حسینی . دستگاه شور . ردیف استاد عبدالله دوامی . آموزش تار نیما فریدونی .mp4
دوبیتی . دستگاه شور . ردیف استاد عبدالله دوامی . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
زیرکش سلمک . دستگاه شور . ردیف استاد عبدالله دوامی . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
دوبیتی . دستگاه شور . ردیف استاد عبدالله دوامی . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
بخش نخست گوشه ی قرچه شور . ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی . تار نیما فریدونی.mp4
درآمد خارا دستگاه شور جواب آواز ردیف استاد عبدالله دوامی آموزش تار نیما فریدونی.mp4
درآمد دوم دستگاه شور جواب آواز ردیف استاد عبدالله دوامی آموزش تار نیما فریدونی.mp4
کرشمه دستگاه شور جواب آواز ردیف استاد عبدالله دوامی آموزش تار نیما فریدونی.mp4
درآمد رهاوی دستگاه شور جواب آواز ردیف استاد عبدالله دوامی آموزش تار نیما فریدونی.mp4
سلمک دستگاه شور جواب آواز ردیف استاد عبدالله دوامی آموزش تار نیما فریدونی⁩.mp4
قرچه دستگاه شور جواب آواز ردیف استاد عبدالله دوامی آموزش تار نیما فریدونی.mp4
رضوی دستگاه شور جواب آواز ردیف استاد عبدالله دوامی آموزش تار نیما فریدونی.mp4
عزال و حسینی دستگاه شور جواب آواز ردیف استاد عبدالله دوامی آموزش تار نیما فریدونی.mp4
دوبیتی دستگاه شور جواب آواز ردیف استاد عبدالله دوامی آموزش تار نیما فریدونی.mp4
زیرکش سلمک دستگاه شور جواب آواز ردیف استاد عبدالله دوامی آموزش تار نیما فریدونی
درآمد . آواز ابوعطا . ردیف استاد عبدالله دوامی . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
چهارپاره . آواز ابوعطا . ردیف استاد عبدالله دوامی . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
خسروشیرین . آواز ابوعطا . ردیف استاد عبدالله دوامی . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
گبری . آواز ابوعطا . ردیف استاد عبدالله دوامی . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
آواز ابوعطا ردیف عبدالله دوامی درآمد رامکلی حجاز چهارپاره گبری خسرو شیرین آموزش تار نیما فریدونی .mp4
رامکلی ابوعطا ردیف عبدالله دوامی تار نیما فریدونی
حجاز . آواز ابوعطا . ردیف استاد عبدالله دوامی . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
درآمد . آواز افشاری . ردیف استاد عبدالله دوامی . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
جامه دران . آواز افشاری . ردیف استاد عبدالله دوامی . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
عراق . آواز افشاری . ردیف استاد عبدالله دوامی . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
قرایی . آواز افشاری . ردیف استاد عبدالله دوامی . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
درآمد اول کردی بیات ردیف عبدالله دوامی جواب آواز نیما فریدونی تار.mp4
درآمد دوم کردی بیات ردیف عبدالله دوامی جواب آواز نیما فریدونی تار.mp4
حزین کردی بیات ردیف عبدالله دوامی جواب آواز نیما فریدونی تار.mp4
اوج کردی بیات ردیف عبدالله دوامی جواب آواز نیما فریدونی تار.mp4
درآمد اول راست‌پنج‌گاه ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
درآمد دوم راست‌پنج‌گاه ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
زنگوله راست‌پنج‌گاه ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
نغمه راست‌پنج‌گاه ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
پروانه راست‌پنج‌گاه ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
روح‌افزا راست‌پنج‌گاه ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
بیات عجم راست‌پنج‌گاه ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
بحرالنور راست‌پنج‌گاه ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
قرچه راست‌پنج‌گاه ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
پنج‌گاه راست‌پنج‌گاه ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
عشاق راست‌پنج‌گاه ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
مبرقع راست‌پنج‌گاه ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
بوسلیک راست‌پنج‌گاه ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
نیریز راست‌پنج‌گاه ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
چکاوک راست‌پنج‌گاه ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
لیلی و مجنون راست‌پنج‌گاه ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
طرز راست‌پنج‌گاه‌ ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
راک هندی راست‌پنج‌گاه‌ ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
راک کشمیر راست‌پنج‌گاه‌ ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
راک عبدالله راست‌پنج‌گاه‌ ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
ماوراءالنهر راست‌پنج‌گاه‌ ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4
‍ درآمد اول آواز بیات ترک ردیف میرزا‌عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
دو‌گاه آواز بیات ترک ردیف میرزا‌عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
درآمد سوم آواز بیات ترک ردیف میرزا‌عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
درآمد دوم آواز بیات ترک ردیف میرزا‌عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
حاجی‌حسنی آواز بیات ترک ردیف میرزاعبدالله نیما فریدونی تار.mp4
بسته‌نگار آواز بیات ترک ردیف میرزاعبدالله نیما فریدونی تار.mp4
زنگوله آواز بیات ترک ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
نغمه آواز بیات ترک ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
فیلی آواز بیات ترک ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
شکسته آواز بیات ترک ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
مهربانی آواز بیات ترک ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
جامه‌دران آواز بیات ترک ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
مهدی‌ضرابی آواز بیات ترک ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
روح‌الارواح آواز بیات ترک ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
قطار آواز بیات ترک ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
خسروانی آواز بیات ترک ردیف عبدالله دوامی جواب آواز نیما فریدونی تار.mp4
دستگاه سه گاه . جواب آواز استاد عبدالله دوامی . تار نیما فریدونی.mp4
درآمد دستگاه سه گاه جواب آواز ردیف استاد عبدالله دوامی آموزش تار نیما فریدونی.mp4
زابل دستگاه سه‌گاه جواب‌ آواز ردیف استاد عبدالله دوامی آموزش نیما فریدونی تار.mp4
شکسته‌مویه دستگاه سه‌گاه جواب‌ آواز ردیف استاد عبدالله دوامی آموزش نیما فریدونی تار.mp4
مخالف دستگاه سه‌گاه جواب‌ آواز ردیف استاد عبدالله دوامی آموزش نیما فریدونی تار.mp4
مثنوی دستگاه سه‌گاه جواب‌ آواز ردیف استاد عبدالله دوامی آموزش نیما فریدونی تار.mp4
مخالف دستگاه سه‌گاه جواب‌ آواز ردیف استاد عبدالله دوامی آموزش نیما فریدونی تار.mp4


دستگاه سه گاه . جواب آواز استاد عبدالله دوامی . تار نیما فریدونی.mp4

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دی‌وی‌دی آموزش تصویری ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار”
سبد خرید
پیمایش به بالا