نوشته شده در 2 دیدگاه

انواع کوک سه‌تار بيان‌شده توسط احمد عبادی تهیه و تنظیم نیما فریدونی

انواع کوک سه‌تار بيان‌شده توسط احمد عبادی تهیه و تنظیم نیما فریدونی

انواع کوک سه تار

بيان شده توسط احمد عبادی

* سه گاه

 1. دو – سل – دو – می کرن ( سه گاه چپ کوک )
 2. دو – سل – فا – می کرن ( سه گاه چپ کوک )
 3. دو – فا – لا کرن – دو ( سه گاه راست کوک )
 4. دو – سل – لا کرن – می کرن ( از دو)  
 5. دو – فا – می بمل – رکرن
 6. دو – سل – دو – دو
 7. دو – فا – سل – می کرن
 8. دو – سل – سی کرن – می کرن ( راست کوک از سی کرن )
 9. دو – فا – می کرن – ر کرن
 10. دو – فا – رکرن – رکرن ( از رکرن )
 11. دو – سل – لا – فا سری ( از فا سری )

* شور

 1. دو – سل – دو – فا ( شور راست کوک از سل )
 2. دو – سل – لا – ر ( شور راست کوک از لا )
 3. دو – سل – ر – ر ( شور چپ کوک از ر )
 4. دو – سل – فا – ر ( شور چپ کوک از ر ) ( ابوعطا را هم می شود زد . )
 5. دو – سل – سل – فا ( شور راست کوک از سل )
 6. دو – سل – دو – دو ( از دو )
 7. دو – فا – سل – دو ( از سل )

* بيات اصفهان

 1. دو – سل – دو – دو ( از دو )
 2. دو – سل – ر – ر ( از سل )
 3. دو – فا – فا – دو ( از فا )
 4. دو – فا – دو – دو ( از فا )
 5. دو – فا – لا کرن – می کرن

*همايون

 1. دو – سل – ر – ر ( از می کرن )
 2. دو – سل – دو – دو ( از رکرن )
 3. دو – سل – لا کرن – ر ( از لا کرن )
 4. دو – فا – سل – دو  ( از لا کرن )
 5. دو – فا – سل کرن – می بمل ( از سل کرن )

* چهارگاه

 1. دو – سل – سل – ر ( از سل )
 2. دو – سل – دو – دو ( از دو )
 3. دو – سل – دو – می کرن
 4. دو-  سل – ر – ر ( از سل )
 5. دو – فا – دو – دو ( از فا )

* دشتی

 1. دو – سل – ر – ر ( راست کوک از ر )
 2. دو – فا – لا – ر ( از لا )
 3. دو- فا – سل – دو ( از سل )
 4. دو – سل – سی – می ( از سی )

* افشاری

 1. دو – سل – ر – ر
 2. دو – سل – دو – فا
 3. دو – فا – سی بمل – می بمل ( افشاری فا )
 4. دو – فا – سل – دو ( از سل )
 5. دو – فا-  سل- دو ( از سل )
 6. دو – فا – سی بمل – دو ( از دو )
 7. دو – سل – سل – ر ( از سل )
 8. دو – سل – دو – دو ( از دو )

* بيات ترک

 1. دو – سل – سی بمل – فا (راست کوک از سی بمل )
 2. دو – سل – دو – دو ( از دو )
 3. دو – فا – می بمل – می بمل ( از می بمل )
 4. دو – فا – دو – دو ( از فا )
 5. دو – فا – سی بمل – سی بمل ( از سی بمل )

* نوا

 1. دو – سل – دو – دو
 2. دو – فا – دو – دو ( از فا )
 3. دو – سل – دو – فا ( از دو )
 4. دو – سل – ر – ر ( از سل )
 5. دو – سل – ر – ر ( از ر )

* راست پنج گاه

 1. دو – فا – دو – دو ( از فا )
 2. دو – سل – دو – دو ( از دو )
 3. دو – سل – ر- ر ( از سل )

* ابوعطا

 1. دو – سل – فا – ر
 2. دو – فا – می بمل – دو ( از فا )
 3. دو – سل – فا – می کرن ( از سل )
 4. دو – سل – دو – دو ( از دو )

* ماهور

 1. دو – سل – دو – دو ( از دو )
 2. دو – فا – دو – دو ( از فا )
 3. دو – سل – دو – فا ( از فا )
 4. دو – سل – دو – فا ( از دو )
 5. دو – سل – دو – دو

2 دیدگاه دربارهٔ «انواع کوک سه‌تار بيان‌شده توسط احمد عبادی تهیه و تنظیم نیما فریدونی»

 1. ََسپاس بسیار عالی

  1. درود و سپاس فراوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.