بگذرزمن ای آشنا،تمرین گروهنوازی به سرپرستی فرزین نیازخانی،آموزشگاه موسیقی فریدونی،اسفند94.mp4

بگذرزمن ای آشنا،تمرین گروهنوازی به سرپرستی فرزین نیازخانی،آموزشگاه موسیقی فریدونی،اسفند94.mp4

فیلم اجرای بگذر ز من ای آشنا تمرین گروهنوازی به سرپرستی فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی فریدونی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.