نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کوشا میرزایی تک‌نوازی سه‌تار بداهه‌نوازی در مایه بیداد

کوشا میرزایی تک‌نوازی سه‌تار بداهه‌نوازی در مایه بیداد

کوشا میرزایی تکنوازی سه‌تار بداهه نوازی در مایه بیداد.mp4

دیدگاهتان را بنویسید