بداهه‌نوازی دستگاه نوا فرشید فرهمند ویولن

بازدید: 71 فیلم اجرای بداهه‌نوازی دستگاه نوا فرشید فرهمند ویولن

خواننده علیرضا گلبانگ سنتور هادی محمدی ویولن فرشید مسگری تنبک نیک‌سیما نی بهرام عبادی ۱۳۸۹

بازدید: 95 خواننده علیرضا گلبانگ سنتور هادی محمدی ویولن فرشید مسگری تنبک نیک سیما نی بهرام عبادی ۱۳۸۹