فیلم اجرای هنرجویان ویولن ایمان ملکی

فیلم اجرای هنرجویان ویولن ایمان ملکی

امیر پدرام منتظری هنرجوی ویولون ایمان ملکی-آموزشگاه موسیقی فریدونی-1387

امیر پدرام منتظری هنرجوی ویولون ایمان ملکی-آموزشگاه موسیقی فریدونی-1387

سها سهرابی از هنرجویان ویولون ایمان ملکی -آموزشگاه موسیقی فریدونی-1387

سها سهرابی از هنرجویان ویولون ایمان ملکی -آموزشگاه موسیقی فریدونی-1387

غزل شکرالله زاده ، هنرجو دوره ابتدایی ایمان ملکی ، آموزشگاه موسیقی فریدونی ، مهر94

غزل شکرالله زاده ، هنرجو دوره ابتدایی ایمان ملکی ، آموزشگاه موسیقی فریدونی ، مهر94

بردیا پورحسن | آهنگ الکساندر ریباک | دوره متوسطه | شاگرد ایمان ملکی | تیر 1394

بردیا پورحسن | آهنگ الکساندر ریباک | دوره متوسطه | شاگرد ایمان ملکی | تیر 1394

آیدا کاظمی طاری . ویولن . هنرجوی ایمان ملکی آموزشگاه

آیدا کاظمی طاری . ویولن . هنرجوی ایمان ملکی آموزشگاه

کتاب اول هنرستان دونوازی تمرین 90،ایمان ملکی ،آتریانقوی،اسفند1394.mp4

کتاب اول هنرستان دونوازی تمرین 90،ایمان ملکی ،آتریانقوی،اسفند1394.mp4

چند آهنگ قدیمی . شایان دانشپور . هنرجوی دوره متوسطه ویولن ایمان ملکی . آموزشگاه موسیقی فریدونی۲.mp4

چند آهنگ قدیمی . شایان دانشپور . هنرجوی دوره متوسطه ویولن ایمان ملکی . آموزشگاه موسیقی فریدونی۲.mp4

بردیا پورحسن ، سلطان قلبها ، هنرجوی متوسطه ویولن ایمان ملکی آموزشگاه موسیقی فریدونی خرداد 95.MOV

بردیا پورحسن ، سلطان قلبها ، هنرجوی متوسطه ویولن ایمان ملکی آموزشگاه موسیقی فریدونی خرداد 95.MOV

چراغ هربهانه،آتریانقوی،هنرجوی متوسطه ایمان ملکی،آموزشگاه موسیقی فریدونی،اسفند1394.mp4 HD

چراغ هربهانه،آتریانقوی،هنرجوی متوسطه ایمان ملکی،آموزشگاه موسیقی فریدونی،اسفند1394.mp4 HD

عماد آقاسی هنرجوی ویولون ایمان ملکی-آموزشگاه موسیقی فریدونی-1387

عماد آقاسی هنرجوی ویولون ایمان ملکی-آموزشگاه موسیقی فریدونی-1387

روژین ذوالفقاری از هنرجویان ویولن ایمان ملکی-آموزشگاه موسیقی فریدونی-1387

روژین ذوالفقاری از هنرجویان ویولن ایمان ملکی-آموزشگاه موسیقی فریدونی-1387

بردیا پورحسن . سونات بتهون . هنرجوی متوسطه ویولن ایمان ملکی . آموزشگاه موسیقی فریدونی – 2.MOV

بردیا پورحسن . سونات بتهون . هنرجوی متوسطه ویولن ایمان ملکی . آموزشگاه موسیقی فریدونی – 2.MOV

تابستان ویوالدی|شایان دانشپور|هنرجوی دوره متوسطه ایمان ملکی|آموزشگاه فریدونی| مرداد1394

تابستان ویوالدی|شایان دانشپور|هنرجوی دوره متوسطه ایمان ملکی|آموزشگاه فریدونی| مرداد1394

آتریا نقوی | آهنگ ساموئل یروینیان | کنسرت یانی |هنرجوی دوره متوسطه ایمان ملکی |شهریور 1394

آتریا نقوی | آهنگ ساموئل یروینیان | کنسرت یانی |هنرجوی دوره متوسطه ایمان ملکی |شهریور 1394

تمرین 30 کتاب اول هنرستان دونوازی،ایمان ملکی ،آتریانقوی،اسفند1394.mp4

تمرین 30 کتاب اول هنرستان دونوازی،ایمان ملکی ،آتریانقوی،اسفند1394.mp4

کتاب اول هنرستان تمرین 31 دونوازی،ایمان ملکی و آتریا نقوی،اسفند1394.mp4

کتاب اول هنرستان تمرین 31 دونوازی،ایمان ملکی و آتریا نقوی،اسفند1394.mp4

هانیتاشکوری،جان مریم،هنرجوابتدایی ویولن ایمان ملکی،آموزشگاه موسیقی فریدونی،خرداد95.mp4

هانیتاشکوری،جان مریم،هنرجوابتدایی ویولن ایمان ملکی،آموزشگاه موسیقی فریدونی،خرداد95.mp4

آهنگ رومئوژولیت،هنرجوی دوره متوسطه ایمان ملکی،آموزشگاه موسیقی فریدونی،شهریور94

آهنگ رومئوژولیت،هنرجوی دوره متوسطه ایمان ملکی،آموزشگاه موسیقی فریدونی،شهریور94

بردیا پورحسن . سونات بتهون . هنرجوی متوسطه ویولن ایمان ملکی . آموزشگاه موسیقی فریدونی – 1.MOV

بردیا پورحسن . سونات بتهون . هنرجوی متوسطه ویولن ایمان ملکی . آموزشگاه موسیقی فریدونی – 1.MOV

کیمیا گودرزی هنرجوی ویولون ایمان ملکی-آموزشگاه موسیقی فریدونی-1387

کیمیا گودرزی هنرجوی ویولون ایمان ملکی-آموزشگاه موسیقی فریدونی-1387

شیدا بیدهندی- هنرجوی ویولون ایمان ملکی-آموزشگاه موسیقی فریدونی-1387

شیدا بیدهندی- هنرجوی ویولون ایمان ملکی-آموزشگاه موسیقی فریدونی-1387

رهام ربیعی . ترانه شادی . هنرجوی ویولن ابتدایی ایمان ملکی . آموزشگاه موسیقی فریدونی.mov

رهام ربیعی . ترانه شادی . هنرجوی ویولن ابتدایی ایمان ملکی . آموزشگاه موسیقی فریدونی.mov

غزل شکرالله نژاد . دوئت موزار . هنرجوی متوسطه ویولن ایمان ملکی . آموزشگاه موسیقی فریدونی.mov

غزل شکرالله نژاد . دوئت موزار . هنرجوی متوسطه ویولن ایمان ملکی . آموزشگاه موسیقی فریدونی.mov

هستی دریایی . هی یار . هنرجوی ویولن دوره ابتدایی ایمان ملکی . آموزشگاه موسیقی فریدونی – 1.MOV

هستی دریایی . هی یار . هنرجوی ویولن دوره ابتدایی ایمان ملکی . آموزشگاه موسیقی فریدونی – 1.MOV

جان مریم،بردیاپورحسن،هنرجوی متوسطه ویولن ایمان ملکی،آموزشگاه موسیقی فریدونی،اسفند94

جان مریم،بردیاپورحسن،هنرجوی متوسطه ویولن ایمان ملکی،آموزشگاه موسیقی فریدونی،اسفند94

پوریا حشمتی هنرجوی ویولن ابتدایی ایمان ملکی آموزشگاه موسیقی فریدونی تیر ۹۵.mp4

پوریا حشمتی هنرجوی ویولن ابتدایی ایمان ملکی آموزشگاه موسیقی فریدونی تیر ۹۵.mp4

دانیال خردمند،فورالیز،ویولن،هنرجوی متوسطه ایمان ملکی،آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4 HD

دانیال خردمند،فورالیز،ویولن،هنرجوی متوسطه ایمان ملکی،آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4 HD

بیژن بروفه هنرجوی ویولن ایمان ملکی-آموزشگاه موسیقی فریدونی -1387

بیژن بروفه هنرجوی ویولن ایمان ملکی-آموزشگاه موسیقی فریدونی -1387

حسین بهادری . هی یار هی یار . هنرجوی متوسطه ویولن اسکایپ ایمان ملکی از آمریکا . آموزشگاه فریدونی .mp4

حسین بهادری . هی یار هی یار . هنرجوی متوسطه ویولن اسکایپ ایمان ملکی از آمریکا . آموزشگاه فریدونی .mp4

شایان دانشپور secret garden هنرجوی متوسطه ویولن ایمان ملکی آموزشگاه فریدونی.mp4

شایان دانشپور secret garden هنرجوی متوسطه ویولن ایمان ملکی آموزشگاه فریدونی.mp4

چند آهنگ قدیمی . شایان دانشپور . هنرجوی دوره متوسطه ویولن ایمان ملکی . آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

چند آهنگ قدیمی . شایان دانشپور . هنرجوی دوره متوسطه ویولن ایمان ملکی . آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

secret garden بردیا پورحسن هنرجوی ویولن ایمان ملکی آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

secret garden بردیا پورحسن هنرجوی ویولن ایمان ملکی آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

هستی دریایی . جان مریم . هنرجوی ابتدایی ویولن ایمان ملکی . آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

هستی دریایی . جان مریم . هنرجوی ابتدایی ویولن ایمان ملکی . آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

مرغ سحر،پرهام فخری، هنرجوی ویولن متوسطه ایمان ملکی،آموزشگاه موسیقی فریدونی،بهمن1394.mp4 HD

مرغ سحر،پرهام فخری، هنرجوی ویولن متوسطه ایمان ملکی،آموزشگاه موسیقی فریدونی،بهمن1394.mp4 HD

از هنرجویان ویولن ایمان ملکی- آموزشگاه موسیقی فریدونی -1387

پوریا حشمتی والس هنرجوی ویولن ابتدایی ایمان ملکی آموزشگاه موسیقی فریدونی تیر ۹۵.mp4

پوریا حشمتی والس هنرجوی ویولن ابتدایی ایمان ملکی آموزشگاه موسیقی فریدونی تیر ۹۵.mp4

سلوا مقدم ویولن پدرخوانده هنرجوی متوسطه ایمان ملکی آموزشگاه موسیقی فریدونی تیر ۹۵.mp4

سلوا مقدم ویولن پدرخوانده هنرجوی متوسطه ایمان ملکی آموزشگاه موسیقی فریدونی تیر ۹۵.mp4

غزل شکرالله نژاد . آهنگ شرقی . هنرجوی ویولن ایمان ملکی

غزل شکرالله نژاد . آهنگ شرقی . هنرجوی ویولن ایمان ملکی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
پیمایش به بالا