هنرجویان موسیقی کودک و ارف و پیانو و فلوت ریکوردر و بلز

هنرجویان موسیقی کودک و ارف و پیانو و فلوت ریکوردر و بلز

در این برگه فیلم اجرای هنرجویان کودک آموزشگاه موسیقی فریدونی را می بینید: رشیدخان گروه کر کودکان مرجان کاشف آموزشگاه […]

هنرجویان موسیقی کودک و ارف و پیانو و فلوت ریکوردر و بلز بیشتر بخوانید »