نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بداهه‌نوازی ماهور تار هوشنگ ظریف تمبک محمد اسماعیلی

بداهه‌نوازی ماهور تار هوشنگ ظریف تمبک محمد اسماعیلی

بداهه‌نوازی ماهور تار هوشنگ ظریف تمبک محمد اسماعیلی

بداهه‌نوازی ماهور تار هوشنگ ظریف تمبک محمد اسماعیلی.mp4

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

رنگ ماهور غلامحسین درویش‌خان امیرعباس صفری سه‌تار

رنگ ماهور غلامحسین درویش‌خان امیرعباس صفری سه‌تار

رنگ ماهور غلامحسین درویش‌خان امیرعباس صفری سه‌تار

رنگ ماهور غلامحسین درویش‌خان امیرعباس صفری سه‌تار.mp4

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بداهه‌نوازی ماهور مجتبی میرزاده ‌ویولن

بداهه‌نوازی ماهور مجتبی میرزاده ‌ویولن

بداهه‌نوازی ماهور مجتبی میرزاده ‌ویولن.mp4

بداهه‌نوازی ماهور مجتبی میرزاده ‌ویولن.mp4

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

دستگاه ماهور مسیح سام‌خانیان سنتور محمدرضا سام آواز ترانه رهی معیری

دستگاه ماهور مسیح سام‌خانیان سنتور محمدرضا سام آواز ترانه رهی معیری

دستگاه ماهور مسیح سام‌خانیان سنتور محمدرضا سام آواز ترانه رهی معیری.mp4

دستگاه ماهور مسیح سام‌خانیان سنتور محمدرضا سام آواز ترانه رهی معیری