دی‌وی‌دی دستور ابتدایی و متوسطه حسین علیزاده سه‌تار نیما فریدونی

450 هزار تومان

دی‌وی‌دی آموزش تصویری دستور ابتدایی و متوسطه حسین علیزاده
مدرس سه‌تار: نیما فریدونی
در این دی وی دی نیما فریدونی به آموزش تصویری و توضیحات کامل این آهنگ ها پرداخته و آنها را اجرا کرده است.
کتاب دستور ابتدایی و متوسطه حسین علیزاده کامل ضبط شده است.


دانلود فیلم درس ۱۳۰ رنگ آواز افشاری دستور ابتدایی سه‌تار حسین علیزاده سه‌تار نیما فریدونی

کتاب ابتدایی:
تمرین ۸۷ . ضربی درآمد ماهور چهارمضراب . حسین علیزاده . دستور ابتدایی سه تار . آموزش سه تار نیما فریدونی.mp4
مقدمه ۶۲ . چهارمضراب ماهور . حسین علیزاده . دستور ابتدایی سه تار . آموزش سه تار نیما فریدونی.mp4
درس ۶۲ . چهارمضراب ماهور . حسین علیزاده . دستور ابتدایی سه تار . آموزش سه تار نیما فریدونی.mp4
تمرین ۸۸ . نت زینت . حسین علیزاده . دستور ابتدایی سه تار . آموزش سه تار نیما فریدونی.mp4
تمرین ۸۹ . حرکت چهارمضراب ماهور . حسین علیزاده . دستور ابتدایی سه تار . آموزش سه تار نیما فریدونی.mp4
درس ۹۱ دستور ابتدایی حسین علیزاده سه تار نیما فریدونی.mp4
درس ۹۲ دستور ابتدایی حسین علیزاده سه تار نیما فریدونی.mp4
۷۰ . دستور ابتدایی سه تار حسین علیزاده . آموزش سه تار نیما فریدونی.mp4
درس ۱۱۷ تک . اشاره . تک ریز دستور ابتدایی حسین علیزاده . سه تار نیما فریدونی .mp4
باران باران . درس ۱۳۶ . دستور ابتدایی سه تار حسین علیزاده . سه تار نیما فریدونی.mp4
باران باران . درس ۱۳۶ . دستور ابتدایی سه تار حسین علیزاده . سه تار نیما فریدونی.mp4
وصل دستانها درس ۷۱ دستور سه تار ابتدایی حسین علیزاده . سه تار نیما فریدونی.mp4
درس ۱۰۸ تکیه سه گاه دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۷۲ ماهور دستور ابتدایی حسین علیزاده سه تار نیما فریدونی.mp4
درس ۷۳ ماهور دستور ابتدایی حسین علیزاده سه تار نیما فریدونی.mp4
درس ۷۴ بیات اصفهان دستور ابتدایی حسین علیزاده سه تار نیما فریدونی.mp4
درس ۷۵ نوا دستور ابتدایی حسین علیزاده سه تار نیما فریدونی.mp4
درس ۷۶ نوا دستور ابتدایی حسین علیزاده . سه تار نیما فریدونی.mp4
درس ۷۷ چهارگاه دستور ابتدایی حسین علیزاده . سه تار نیما فریدونی.mp4
درس ۷۸ چهارگاه دستور ابتدایی حسین علیزاده . سه تار نیما فریدونی.mp4
درس ۷۹ سه گاه دستور ابتدایی حسین علیزاده . سه تار نیما فریدونی.mp4
درس ۸۰ ماهور دستور ابتدایی حسین علیزاده . سه تار نیما فریدونی.mp4
درس ۸۱ شور دستور ابتدایی حسین علیزاده . سه تار نیما فریدونی.mp4
درس ۸۲ همایون دستور ابتدایی حسین علیزاده . سه تار نیما فریدونی.mp4
درس ۸۳ دستان شناسی دستگاه دشتی دستور ابتدایی حسین علیزاده . سه تار نیما فریدونی.mp4
درس ۸۴ دستان شناسی بیات ترک دستور ابتدایی حسین علیزاده . سه تار نیما فریدونی.mp4
درس ۸۵ دستان شناسی بیات اصفهان دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۸۶ دستان شناسی خسروانی ماهور دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۹۰ سیت بیارم دستور ابتدایی حسین علیزاده . سه تار نیما فریدونی.mp4
ریز اشاره یا تریل درس ۹۱ دستور ابتدایی حسین علیزاده . سه تار نیما فریدونی.mp4
درس ۹۲ دستور ابتدایی حسین علیزاده . سه تار نیما فریدونی.mp4
اهوی مار درس ۹۳ دستور ابتدایی حسین علیزاده . سه تار نیما فریدونی.mp4
ضربی چهارگاه درس ۹۴ دستور ابتدایی حسین علیزاده . سه تار نیما فریدونی.mp4
تمرین ۹۵ چهارمضراب چهارگاه دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
کباده درس ۹۶ دستور ابتدایی حسین علیزاده . سه تار نیما فریدونی.mp4
چهارمضراب چهارگاه درس ۹۷ دستور ابتدایی حسین علیزاده . سه تار نیما فریدونی.mp4
توضیحی بر درس ۷۱ وصل دستان ها دستور ابتدایی حسین علیزاده . نیما فریدونی سه تار.mp4
درس ۱۰۲ ای یار ای یار دستور سه تار ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه تار.mp4
درس ۱۰۴ تمرین شور دستور سه تار ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه تار.mp4
درس ۱۰۵ ضربی سه گاه دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه تار .mp4
درس ۱۰۶ مخالف سه گاه دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه تار .mp4
درس ۱۰۷ چهارمضراب سه گاه دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه تار.mp4
درس ۱۰۸ تمرین تکیه سه گاه دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه تار.mp4
درس ۱۰۹ آمینه شوشه سه گاه دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه تار.mp4
درس ۱۱۰ شلال سه گاه دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه تار.mp4
درس ۱۱۱ چهارمضراب نوا دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه تار.mp4
درس ۱۱۲ گردانیه نوا دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه تار.mp4
درس ۱۱۳ چهارمضراب راست پنجگاه دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه تار.mp4
درس ۱۱۴ زنگ شتر راست پنجگاه دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه تار.mp4
درس ۱۱۵ نغمه راست پنجگاه دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه تار.mp4
درس ۱۱۶ ریز ریز تک تک ریز افشاری دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه تار.mp4
درس ۱۱۸ تک به دو بیات اصفهان دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه تار .mp4
درس ۱۱۹ تک به دو افشاری دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه تار .mp4
درس ۱۲۰ آی دیلبر آذری دستگاه ماهور دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه تار .mp4
درس ۱۲۱ تمرین کندن افشاری دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه تار .mp4
درس ۱۲۲ تک به سه شوشتری دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه تار .mp4
درس ۱۲۳ تک به سه افشاری دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه تار .mp4
درس ۱۲۴ تک به سه نهفت و نوا دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه تار.mp4
درس ۱۲۵ تک به چهار ابوعطا دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه تار .mp4
درس ۱۲۶ تک به پنج دشتی دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه تار .mp4
درس ۱۲۷ تمرین تکیه افشاری دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه تار .mp4
درس ۱۲۸ تمرین تکیه شور دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه تار .mp4
درس ۱۲۹ پژواک آواز افشاری دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه تار .mp4
درس ۱۳۰ رنگ آواز افشاری دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه تار .mp4
درس ۱۳۹ چهارمضراب دشتی دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه تار .mp4
۵۹ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۶۵ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۶۶ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۱۳۱ ریزاشاره شوشتری کتاب ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۱۳۳ گل من ابوعطا دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۱۳۲ رنگ نوا دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۱۳۴ للو دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۱۳۵ هوار هوار دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۱۳۷ الله مزار دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۱۳۸ چهارمضراب راست‌پنج‌گاه دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۱۴۰ چهارمضراب چهارگاه دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۱۴۱ چهارمضراب شوشتری دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۱ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۲ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۳ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۴ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۵ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۶ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۷ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۸ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۹ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۱۰ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۱۱ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۱۲ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۱۳ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۱۴ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۱۵ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۱۶ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۱۷ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۱۸ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۱۹ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۲۰ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۲۱ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۲۲ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۲۳ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۲۴ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۲۵ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۲۶ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۲۷ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۲۸ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۲۹ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۳۰ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۳۱ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۳۲ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۳۳ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۳۴ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۳۵ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۳۶ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۳۷ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۳۸ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۳۹ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۴۰ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۴۱ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۴۲ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۴۳ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۴۴ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۴۵ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۴۶ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۴۷ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۴۸ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۴۹ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۵۰ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۵۱ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۵۲ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۵۳ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۵۴ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۵۵ دستان اول سیم اول دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۵۶ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۵۷ دستان دوم سیم اول دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۵۸ دستان دوم سیم دوم دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۶۰ دستان سوم سیم اول دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۶۱ دستان سوم سیم دوم دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۶۳ دستان چهارم سیم اول دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۶۴ دستان چهارم سیم دوم دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۶۷ دستان ۵ و ۶ سیم ۱ و ۲ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
درس ۹۸ ضربی همایون دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
درس ۱۰۰ سوز و گداز دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه تار.mp4
درس ۱۰۱ چهارمضراب شور دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه تار.mp4
درس ۱۰۳ هی وله دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه تار.mp4
درس ۹۹ رنگ همایون دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۶۸ دستان هفتم هشتم نهم سیم‌های اول دوم دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۶۹ دستان دهم سیم اول و دوم دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4

کتاب متوسطه:
رنگ نوا دستور متوسطه حسین علیزاده . نیما فریدونی سه تار.mp4
پیش‌درآمد شور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
درآمد شور دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
کرشمه شور دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب شور دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
زیرکش سلمک شور دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
گریلی شور دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
رنگ شور دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
پیش‌درآمد ابوعطا دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
درآمد ابوعطا دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب ابوعطا دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
حجاز ابوعطا دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
رنگ ابوعطا دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
پیش‌درآمد بیات ترک دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
درآمد بیات ترک دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب بیات ترک دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
جامه‌دران بیات ترک دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
شکسته بیات ترک دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
رنگ بیات ترک دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
پیش‌درآمد افشاری دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
درآمد افشاری دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب افشاری دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
عراق افشاری دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
کرشمه عراق افشاری دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
حزین افشاری دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
رنگ اول افشاری دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
رنگ دوم افشاری دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
پیش‌درآمد دشتی دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
درآمد دشتی دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب دشتی دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
ضربی گیلکی دشتی دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
اوج دشتی دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
رنگ دشتی دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
پیش‌درآمد سه‌گاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
درآمد سه‌گاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب سه‌گاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
بسته‌نگار سه‌گاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
مخالف سه‌گاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
رنگ سه‌گاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
پیش‌درآمد چهارگاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
درآمد چهارگاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب چهارگاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
زابل و مویه چهارگاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
ضربی حصار چهارگاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار .mp4
کرشمه حصار چهارگاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار .mp4
مخالف چهارگاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار .mp4
کرشمه حزین مخالف چهارگاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار .mp4
رنگ چهارگاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار .mp4
‎⁨پیش‌درآمد ماهور دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨درآمد ماهور دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨چهارمضراب ماهور دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨داد ماهور دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨چهارمضراب مجلس‌افروز ماهور دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨دلکش ماهور دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨چهارمضراب عراق ماهور دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨حربی ماهور دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨رنگ ماهور دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨پیش‌درآمد همایون دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨درآمد همایون دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
چهارمضراب همایون دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار
‎⁨رنگ زنگ شتر همایون دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨چکاوک همایون دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨کرشمه بیداد همایون دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨رنگ همایون دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨چهارمضراب اصفهان دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨رنگ اصفهان دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨پیش‌درآمد اصفهان دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨درآمد اصفهان دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨جامه‌دران اصفهان دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨ضربی راجه اصفهان دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨اوج اصفهان دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨پیش‌درآمد نوا دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨چهارمضراب نوا دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
رنگ نوا دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار
‎⁨ضربی نیشابورک نوا دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨کرشمه نوا دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨نهفت نوا دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨پیش‌درآمد راست‌پنج‌گاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨درآمد راست‌پنج‌گاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨چهارمضراب راست‌پنج‌گاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨پروانه راست‌پنج‌گاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨لیلی و مجنون راست‌پنج‌گاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨رنگ راست‌پنج‌گاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دی‌وی‌دی دستور ابتدایی و متوسطه حسین علیزاده سه‌تار نیما فریدونی”
سبد خرید
Select your currency
IRHT هزار تومان
پیمایش به بالا