فیلم‌های چهارمضراب نیما فریدونی سه‌تار

200 هزار تومان

دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

در این محصول ویدیوهای زیر را دانلود خواهید کرد:
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،چهارمضراب ماهور،53، آموزش سه تار نیما فریدونی،شهریور94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،چهارمضراب،77، آموزش سه تار نیما فریدونی،آبان94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،چهارمضراب،107، آموزش سه تار نیما فریدونی،بهمن94.mp4
آلبوم قافله سالار،محمدرضالطفی،دستگاه نوا، چهارمضراب، آموزش سه تارنیما فریدونی،خرداد95.mp4
فرم ها و گوشه های موسیقی ایران ، فرهنگ اصطلاحات ، چهارمضراب ، نیما فریدونی.mp4
چهارمضراب دلکش | ردیف میرزاعبدالله | آموزش سه تار نیما فریدونی.mp4
چهارمضراب بیات اصفهان دو . فرهنگ شریف . آموزش و اجرا با سه تار نیما فریدونی.mp4
چهارمضراب ماهور . ضربی های درویش خان . آموزش سه تار نیما فریدونی.mp4
پیش درآمد ابوعطا و چهارمضراب حجاز آلبوم عشق داند محمدرضالطفی . سه تار نیما فریدونی.mp4
چهارمضراب نوا ردیف میرزاعبدالله . سه تار نیما فریدونی.mp4
چهارمضراب طرب انگیز پرویز مشکاتیان . سه تار نیما فریدونی . بخش ۱.mp4
چهارمضراب بیات اصفهان ابوالحسن صبا. نیما فریدونی سه تار.mp4
چهارمضراب همایون . آموزش سه تار جلد ۲ جلال ذوالفنون . نیما فریدونی سه تار.mp4
چهارمضراب عشاق بیات اصفهان محمود ذوالفنون . آموزش سه تار ۲ ذوالفنون . نیما فریدونی سه تار.mp4
چهارمضراب ماهور درویش خان . آواخوانی کند . نیما فریدونی سه تار.mp4
چهارمضراب همایون ردیف میرزاعبدالله . نیما فریدونی سه تار.mp4
چهارمضراب ابوعطا ابوالحسن صبا . نیما فریدونی سه تار.mp4
چهارمضراب حجاز ابوعطا ابوالحسن صبا . نیما فریدونی سه تار.mp4
باوی با چهارمضراب دستگاه همایون ردیف میرزاعبدالله نیما فریدونی سه تار.mp4
چهار‌مضراب آواز بیات ترک محمود تاج‌بخش نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب دستگاه چهارگاه (مایه‌ی دو) احمد عبادی نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب مخالف سه‌گاه (بیات اصفهان) کنسرت ملک‌شهر محمدرضا لطفی نیما فریدونی ‌سه‌تار.mp4
چهارمضراب چهارگاه احمد عبادی با مترونوم و سرعت پایین نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب شکسته بیات ترک کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار.mp4
راز و نیاز شوشتری ده قطعه برای تار ۳ حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب دشتی مایه‌ی لا حمید متبسم نیما فریدونی سه‌تار.mp4
نت‌خوانی خزان پرویز مشکاتیان شور سل نیما فریدونی سه‌تار.mp4
گریزپای بهداد بابایی نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۱۳۸ چهارمضراب راست‌پنج‌گاه دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۱۴۰ چهارمضراب چهارگاه دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب اصفهان احمد عبادی مایه‌ی دو نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب نوا عطا جنگوک نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۱۴۱ چهارمضراب شوشتری دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
قطعه بلوچی چهارمضراب راست‌پنج‌گاه سهیل ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار.mp4
دخترک ژولیده علینقی وزیری چهارگاه دو نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۲۱ چهارمضراب ماهور موسی معروفی نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب نوا ده قطعه دوم حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب حصار چهارگاه ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب شور دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب بیداد هوشنگ ظریف نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب ابوعطا دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب دشتی لا محمدرضا لطفی معمای هستی وطنم ایران نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب راست‌پنج‌گاه ده قطعه سوم حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
ضربان خسته تکرار بهداد بابایی نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب بیات ترک دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
رقصان اصفهان و ماهور ده قطعه دوم حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب اصفهان فا ای عاشقان محمدرضا لطفی نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب افشاری دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب دشتی دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب سه‌گاه ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی سه‌تار.mp4
هجران سه‌گاه حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
بیداد همایون ده قطعه دوم حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب سه‌گاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب چهارگاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
ضربی حصار چهارگاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار .mp4
۳۸ چهارمضراب شور موسی معروفی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
‎⁨چهارمضراب ماهور دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
چهارمضراب مجلس‌افروز ماهور دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب عراق ماهور دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب همایون دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار
‎⁨چهارمضراب افشاری کتاب چهارم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨چهارمضراب چهارگاه ده قطعه سوم حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨چهارمضراب اصفهان دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
چهارمضراب دشتی لا ارسلان درگاهی نیما فریدونی سه‌تار
چهارمضراب بیات ترک فا سعید هرمزی نیما فریدونی سه‌تار
کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون چهارمضراب مخالف پرمضراب آموزش سه‌تار نیما فریدونی
به زندان ابوالحسن صبا همایون می‌کرن نیما فریدونی سه‌تار
چهارمضراب نوا ر ارسلان درگاهی نیما فریدونی سه‌تار
چهارمضراب شور علینقی وزیری کتاب سوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار
چهارمضراب ابوعطا موسی معروفی کتاب سوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار
چهارمضراب اصفهان کهن سل ابوالحسن صبا نیما فریدونی سه‌تار
چهارمضراب زابل سه‌گاه گریه بید محمدرضا لطفی نیما فریدونی سه‌تار
چهارمضراب بیات ترک علینقی وزیری کتاب سوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار
چهارمضراب افشاری موسی معروفی کتاب سوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار
چهارمضراب دشتی ابوالحسن صبا کتاب سوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار
چهارمضراب نهفت پرویز مشکاتیان نیما فریدونی سه‌تار
چندمضراب پنج‌گاه پرویز مشکاتیان نیما فریدونی سه‌تار
چهارمضراب زنگ شتر سه‌گاه ابوالحسن صبا نیما فریدونی سه‌تار
چهارمضراب بیات راجه کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
چهارمضراب و ضربی اصفهان کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
دخترک ژولیده علینقی وزیری چهارگاه دو سرعت ۱۲۰ نیما فریدونی سه‌تار
درآمد و چهارمضراب بداهه‌نوازی اصفهان کهن دو احمد عبادی نیما فریدونی سه‌تار
چهارمضراب اول ماهور دو ابوالحسن صبا نیما فریدونی سه‌تار
چهارمضراب دلکش کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
چهارمضراب دشتی لا زیدالله طلوعی نیما فریدونی سه‌تار
سرور چهارمضراب اصفهان سل هوشنگ ظریف نیما فریدونی سه‌تار
چهارمضراب بیات ترک دوم دو ابوالحسن صبا نیما فریدونی سه‌تار
چهارمضراب ماهور ابوالحسن صبا کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
چهارمضراب دشتی لا عرفان گنجه‌ای نیما فریدونی سه‌تار
چهارمضراب رخس شمشیر آلبوم پیام نسیم نیما فریدونی سه‌تار


چهارمضراب اصفهان احمد عبادی مایه‌ی دو نیما فریدونی سه‌تار

چهارمضراب اصفهان احمد عبادی مایه‌ی دو نیما فریدونی سه‌تار

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فیلم‌های چهارمضراب نیما فریدونی سه‌تار”
سبد خرید
پیمایش به بالا