فیلم‌های بنیادهای نوازندگی تار محمدرضا لطفی نیما فریدونی

100 هزار تومان

در این محصول ویدیوهای زیر را دانلود خواهید کرد:
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،1،درباره مقاله ونویسنده،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،2،پیدایش هنروموسیقی،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،3،ساز و رابطه اش با اندام انسان،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،4،موسیقی ایرانی و روش برخوردباآن،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،5،پایه صوتی موسیقی ایرانی،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،6،انتخاب مکتب موسیقی ایرانی،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،7،مکتب موسیقی تبریز،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،8،مکتب موسیقی تهران،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،9،مکتب موسیقی اصفهان،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،10،مکتب موسیقی غیردستگاهی خراسان،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،11،اهمیت تار در موسیقی رسمی،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،12،جنس مضراب،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،13،شکل مضراب تار،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،14،ضخامت سیم تار،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،15،مشکل جفت شدن سیم تار،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،16 ،روش گرفتن تار ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،17،تغییر تدریجی الگوی تار ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 18، نشستن و گذاشتن تار روی زانو،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 19، دست راست در تار و روش مضراب زدن،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 21،چرخش مضراب ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،22 ، روش تمرین برای هنرجوی جدید،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،23 ، مچ و چرخش مضراب،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 24، روشهای مختلف نشستن برای تارنوازی،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 20، رابطه مضراب با مچ و ساعد ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،25 ،فاصله مضراب با سیم ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 26، مضراب راست و چپ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 27، سفت و شل کردن مضراب،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 28، راست ساده،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 29، چپ ساده،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 30،دراب ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 31، شلال،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 32، راست تکیه،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 33، تکیه و تحریر،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 34،چپ تکیه ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 35، پوش،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 36، مضراب خاموش یا خفه،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،37،مضراب کندن یا کنده کاری یا پنجه کاری،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 38، مضراب راست خشک،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،39 ، مضراب چپ خشک،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 40، مضراب دزدیده راست،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 41، مضراب دزدیده چپ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 42، مضراب انگشتی،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،43 ،مضراب گردش در عرض ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،44 ، مضراب گردش در طول،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،45 ،مضراب یک سیمه ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 46، مضراب جهنده ی راست،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 47، مضراب غیرجهنده ی راست،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 48،مضراب های ناله ای طولی وعرضی ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،49 ،مضراب غنه ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 50،مضراب های ناله ای طولی وعرضی ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،50 ، ریز ساده،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 51، ریز ساده موجی،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 52،تک ریز،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،53 ، چپ ریز،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 54، ریز غیر کامل،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،55 ،ریز تک ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 56، ریز چپ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 57، ریز میخی،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 58، ریز طولی،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،59 ، ریز عرضی،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 60، ریز ماندولینی،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 61، ریز سینه مال،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،62 ،سینه مال یکسره ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،63،سینه مال یکسره با اکسنت مضراب،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 64،انواع مضراب های ردیف ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،65 ،دست پنجه ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 66، تکیه،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،67 ، انواع تکیه با واحدهای مساوی،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 68، تکیه های نامساوی،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 69، زاویه دست چپ با دسته ساز،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 70،دست و انگشتان وماهیچه هایشان ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،71 ، فشار انگشتان روی دسته،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 72، رابطه شست با سبابه چپ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 73، طرزقرارگرفتن انگشت روی پرده،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،74 ، سرعت انگشتان وتغییروضعیت دست،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 75، جابجایی پنجه،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 76، تغییر پوزیسیون نرم یا چسبیده،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 79، حرکت یک دو سه،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 80، تغییر وضع فرعی،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 77، فعال کردن پوزیسیون آزاد،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 78،حرکت یک دو یک دو ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،81 ، تغییرفشارانگشتان درطول دسته،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 82،نت های توامان ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 83،ویژگیهای تک نواز مبدع و خوب ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 84، آنچه یک نوازنده تار باید فراگیرد،نیما فریدونی،آبان94.mp4

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فیلم‌های بنیادهای نوازندگی تار محمدرضا لطفی نیما فریدونی”
سبد خرید
پیمایش به بالا