فیلم‌های ردیف اول ابوالحسن صبا ایمان ملکی ویولن

150 هزار تومان

در این محصول ویدیوهای زیر را دانلود خواهید کرد:
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – چهارمضراب دشتی – ملکی،بهار95.mov
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول -دشتی – غم انگیز – ملکی،بهار95.mov
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – دشتی – دیلمان – ملکی،بهار95.mov
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – چهارمضراب ماهور – ملکی،بهار95.mov
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – دشتی – درامد اول – ملکی،بهار95.mov
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول -دشتی-عشاق – ملکی،بهار95.mov
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول -دشتی – گیلکی – ملکی،بهار95.mov
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول -دشتی- رباعی – ملکی،بهار95.mov
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – آواز ماهور – ملکی،بهار95.mov
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – ماهور(داد) – ملکی،بهار95.mov
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – ضربی داد – ملکی،بهار95.mov
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – ماهور(دلکش) – ملکی،بهار95.mov
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – ماهور ( چهار مضراب رضوی) -ملکی،بهار95.mov
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – ماهور(کرشمه) – ملکی،بهار95.mov
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – ماهور (نیریز) – ملکی،بهار95.mov
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – ماهور(فرود) – ملکی،بهار95.mov
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – ماهور(شکسته) – ملکی،بهار95.mov
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – فرود ماهور – ملکی،بهار95.mov
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – ماهور(کرشمه) – ملکی،بهار95.mov
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – چهار مضراب اصفهان – ملکی،بهار95.mov
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – اصفهان در آمد دوم – ملکی،بهار95.mov
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – آواز اصفهان در آمد اول – ملکی،بهار95.mov
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – اصفهان(بیات راجع) – ملکی،بهار95.mov
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – اصفهان (جامه دران) – ملکی،بهار95.mov
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – اصفهان (عشاق 1) – ملکی،بهار95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – اصفهان (اوج و حضیض) – ملکی،بهار95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – اصفهان (فرود – مثنوی) – ملکی،بهار95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – چهارمضراب شور – ملکی،بهار95.mov
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – اصفهان(عشاق 2) – ملکی،بهار95.mov
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – شور(درآمد اول) – ملکی،بهار95.mov
آموزش کمانچه- آرشه کشی – ایمان ملکی،بهار95 -.mov
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – اصفهان (جامه دران2) – ملکی،بهار95.mov
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – اصفهان(بختیاری) – ملکی،بهار95.mov
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – شور(کرشمه) – ملکی،بهار95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – شور(سلمک) – ملکی،بهار95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – شور(شهناز) – ملکی،بهار95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – شور(کرشمه رضوی) – ملکی،بهار95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – شور(فرود) ملکی،بهار95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – شور(بزرگ) – ملکی،بهار95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – شور(دو بیتی) – ملکی،بهار95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – شور(خارا) – ملکی،بهار95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – شور(فرود) – ملکی،بهار95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – ملکی،چهارگاه – چهارمضراب – پاییز95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – چهارگاه (آواز اول – دوم ) -ملکی،پاییز95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – چهارگاه(پیش زنگوله) – ملکی،پاییز95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – چهارگاه (قطعه ی ضربی)- ملکی،پاییز95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – چهارگاه (زابل) – ملکی،پاییز95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – چهارگاه(مخالف) – ملکی،پاییز95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – چهارگاه(کرشمه) – ملکی،پاییز95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – چهارگاه(زنگ شتر) – ملکی،پاییز95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – چهارگاه(منصوری) – ملکی،پاییز95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – دستگاه سه گاه – چهارمضراب دوم – ایمان ملکی،زمستان 95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – دستگاه سه گاه – چهارمضراب – ایمان ملکی،زمستان 95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – سه گاه – درامد دوم – ایمان ملکی،زمستان 95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – سه گاه – درآمد اول – ایمان ملکی،زمستان 95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – سه گاه (درآمد3) – ایمان ملکی،زمستان 95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – سه گاه(درآمد4) – ایمان ملکی،زمستان 95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – سه گاه ( مخالف سه گاه) – ایمان ملکی،زمستان 95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – سه گاه(زابل) – ایمان ملکی،زمستان 95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – سه گاه(زابل3) – ایمان ملکی،زمستان 95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول -سه گاه (مویه و فرود) – ایمان ملکی،زمستان 95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول -سه گاه(مغلوب)- ایمان ملکی،زمستان 95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – افشاری(چهارمضراب)-ایمان ملکی،زمستان 95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – افشاری(آواز)-ایمان ملکی،زمستان95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول – افشاری(درآمدسوم)- ایمان ملکی،زمستان 95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول -افشاری(درامد دوم) -ایمان ملکی،زمستان 95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول -افشاری(صدری)-ایمان ملکی،زمستان 95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول -افشاری(قرایی)-ایمان ملکی،زمستان 95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول -افشاری(مثنوی)-ایمان ملکی،زمستان 95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول -بیات ترک(چهارمضراب)-ایمان ملکی،زمستان 95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول -بیات ترک(درآمد اول)-ایمان ملکی،زمستان 95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول -بیات ترک(کرشمه)-ایمان ملکی،زمستان 95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول -بیات ترک(جامه دران)-ایمان ملکی،زمستان 95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول -بیات ترک(فیلی)-ایمان ملکی،زمستان 95.mp4
آموزش ویلن – ردیف استاد صبا – جلد اول -بیات ترک(شکسته)-ایمان ملکی،زمستان 95.mp4
آموزش ویلن ردیف اول ابوالحسن صبا آواز بیات ترک حزین ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف اول ابوالحسن صبا آواز بیات ترک قطار ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف اول ابوالحسن صبا ابوعطا چهارمضراب ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف اول ابوالحسن صبا ابوعطا آواز درامد اول ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف اول ابوالحسن صبا بیات ترک نغمه قطار ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف اول ابوالحسن صبا بیات ترک مثنوی ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف اول ابوالحسن صبا ابوعطا درآمد دوم ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف اول ابوالحسن صبا ابوعطا در آمد سوم ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف اول ابوالحسن صبا ابوعطا حجاز درآمد دوم ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف اول ابوالحسن صبا ابوعطا گبری ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف اول ابوالحسن صبا همایون درآمد اول ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف اول ابوالحسن صبا دستگاه همایون چکاوک کرشمه ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف اول ابوالحسن صبا همایون کرشمه درآمد دوم ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف اول ابوالحسن صبا دستگاه همایون چهارمضراب ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف اول ابوالحسن صبا همایون بیداد درآمد اول ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف اول ابوالحسن صبا همایون کرشمه درآمد دوم ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف اول ابوالحسن صبا همایون لیلی و مجنون ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف اول ابوالحسن صبا همایون شوشتری ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف اول ابوالحسن صبا همایون عشاق ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف اول ابوالحسن صبا همایون فرود ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف اول ابوالحسن صبا دستگاه سه گاه چهارمضراب ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف اول ابوالحسن صبا دستگاه سه گاه چهارمضراب دوم ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف اول ابوالحسن صبا دستگاه سه گاه در آمد اول و دوم ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف اول ابوالحسن صبا دستگاه سه گاه درآمد سوم ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف اول ابوالحسن صبا جلد اول سه گاه کرشمه درآمد چهارم ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف اول ابوالحسن صبا سه گاه زابل درآمد اول ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف اول ابوالحسن صبا سه گاه زابل درآمد سوم ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف اول ابوالحسن صبا سه گاه مخالف ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف اول ابوالحسن صبا سه گاه مغلوب ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف اول ابوالحسن صبا سه گاه مویه ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف اول ابوالحسن صبا سه گاه فرود ایمان ملکی.mp4

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فیلم‌های ردیف اول ابوالحسن صبا ایمان ملکی ویولن”
سبد خرید
پیمایش به بالا