فیلم‌های تکنیک‌های تار نیما فریدونی

100 هزار تومان

در این محصول ویدیوهای زیر را دانلود خواهید کرد:
چپ تریل . تکنیک های تار,بخش ۹۵ ,نیما فریدونی
چپ واتریل,تکنیک های تار,بخش ۹۷,نیما فریدونی
واتریل,تکنیک های تار,بخش ۹۶,نیما فریدونی
وادراب . توضیحی بر تکنیک درابِ از چپ یا دراب ِ چپ . نیما فریدونی تار
کنده دست باز . تکنیک های تار . بخش ۹۲ . نیما فریدونی
چارک تکیه . تکنیک های تار . بخش ۹۴ . نیما فریدونی
کنده دست باز ریز . تکنیک های تار . بخش ۹۳ . نیما فریدونی
چپ شست . تکنیک های تار . بخش ۸۶ . نیما فریدونی
چارک پژواک . تکنیک های تار . بخش ۷۹ . نیما فریدونی
راست پوست . تکنیک های تار . بخش ۸۷ . نیما فریدونی
درابْ چپ . تکنیک های تار . بخش ۸۹ . نیما فریدونی
پنجه کاری پرستو . تکنیک های تار . بخش ۹۰ . نیما فریدونی
تکیه با مضراب چپ . تکنیک های تار . بخش ۸۰ . نیما فریدونی
چپ تکیه . تکنیک های تار . بخش ۸۱ . نیما فریدونی
چپ پژواک . تکنیک های تار . بخش ۸۲ . نیما فریدونی
واپژواک . تکنیک های تار . بخش ۷۷ . نیما فریدونی
تک تریل . تکنیک های تار . بخش ۷۸ . نیما فریدونی
فلاژوله دست باز . تکنیک های تار . بخش ۹۱ . نیما فریدونی
تک کنده دست باز ریز . تکنیک های تار . بخش ۸۵ . نیما فریدونی
چپ واپژواک . تکنیک های تار . بخش ۸۳ . نیما فریدونی
واکمان ریز یا کمان ریز برشو . تکنیک های تار . بخش ۸۸ . نیما فریدونی
تک کنده دست باز . تکنیک های تار . بخش ۸۴ . نیما فریدونی
تکنیک ریزِ پر کنده در تار . تکنیک ۷۵ . نیما فریدونی
تکنیک تک ریزِ پر کنده در تار . تکنیک ۷۶ . نیما فریدونی
توضیح تکنیک کنده کاری و سینه مال و نت های چهارلا چنگ . نیما فریدونی
علامت ضربدر و ضربدر داخل دایره برای تار و سه تار . نیما فریدونی
علایم و نشانه ها در کتاب تکنیک های مضرابی برای تار دکتر اسدالله حجازی . نیما فریدونی
تکنیک‌های تار بخش 74 چپ خفیف یا سرمضرابی نیما فریدونی
تکنیک های تار،بخش 71، چپ خراش کمان، نیما فریدونی ، آبان1394
تکنیک های تار،بخش 73، چپ خراش کنده، نیما فریدونی ، آبان1394
تکنیک های تار،بخش 72، چپ خراش کمان ریز، نیما فریدونی ، آبان1394
تکنیک های تار،بخش 68، چپ خراش ، نیما فریدونی ، آبان1394
تکنیک های تار،بخش 70، چپ خراش کنده ریز ، نیما فریدونی ، آبان1394
تکنیک های تار،بخش 69، چپ خراش ریز ، نیما فریدونی ، آبان1394
تکنیک های تار،بخش 66، گلیساندوی رفت و برگشت ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 67، کندن سیم بم با شست ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 57، نت زینت ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 53، پدال ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 52، پنجه ریز ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 51، دراب کنده، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 50، دراب کمان،نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 49، دراب خفه ،نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 48، ناله ریز یا لرزه ریز ،نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 47، خفه ریز ،نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 46، تکیه ریز ،نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 45، خراش کنده ،نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 26 ، خراش ریز، نیما فریدونی ، مهر 1394
علایم تار و سه تار ، نفس ، نیما فریدونی ، مهر 1394
علایم تار و سه‌تار علامتی برای اجرای راست در تار و چپ در سه‌تار نیما فریدونی
تکنیک های تار،بخش 65، مضراب زدن با سبابه دست راست ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 64، نواختن با شست دست راست، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 63، چپ هنگام یا چپ مشتاق ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 62، مردان ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 61، خراش کنده ریز، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 60، خراش کمان ریز، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 59، خراش کمان، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 58، ضربه به صفحه و کاسه، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 56، فلاژوله ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 55، سه نت یا آکورد ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 54، دوبل نت ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار ،بخش 43،زنگ ریز ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار ،بخش 44،زنگ تک ریز ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 27 ، چپ کمان ریز ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 24 ، کمان فروشو یا عقب ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 41، گلیساندو یا سرش ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 40، سینه مال ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 37، تک به چهار ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 21 ، سه تاری نواختن یا پیتزیکاتو ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 38، تک به پنج ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 25 ، کمان ریز ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 36، تک به سه ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 20 ، پوش ( پوشیده ) ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 42، پژواک ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 31، چپ کنده ریز ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 35، تک به دو ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 22 ، استفاده از خرک ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 39، تک به 6و، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 23 ، واکمان یا کمان برشو یا جلو ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 33، دراب کنده ریز ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 30، تک کنده ریز ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 34، دراب کمان ریز ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 32، دراب ریز ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 29 ، کنده ریز ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 28 ، چپ کمان ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار ،بخش 16 ،کندن یا پنجه کاری، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار ،بخش 19 ، تک سیم ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار ،بخش 17 ، ناله یا مالش یا ویبره ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار ،بخش 18 ، ریز اشاره یا تریل ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 13، تکیه، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 15، اشاره ،نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 14، خفه کردن (استکاتو) ،نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 7، چپ ریز ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 11، خراش ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 10، شلال ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار ، بخش 9 ، درابِ چپ ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 8، دراب ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 12، اتصال، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک‌های تار بخش 4 مضراب چپ نیما فریدونی
تکنیک های تار،بخش 6 ، مضراب تک ریز ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار،بخش 5 ، مضراب ریز ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار و سه تار،بخش 2 ،کلیدسل، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار ،بخش 3 ، مضراب راست ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تکنیک های تار و سه تار | بخش 1 | تاریخچه ی نت نویسی در ایران و جهان ، نیما فریدونی ، مهر 1394
تمرین تقویت کنده‌کاری در تار نیما فریدونی
‎⁨نکاتی پیرامون بهتر اجرا کردن تریل نیما فریدونی تار⁩
راهی برای اجرای منظم و بی‌وقفه ریز در تار نیما فریدونی


‎⁨نکاتی پیرامون بهتر اجرا کردن تریل نیما فریدونی تار⁩
‎⁨
نکاتی پیرامون بهتر اجرا کردن تریل نیما فریدونی تار⁩

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فیلم‌های تکنیک‌های تار نیما فریدونی”
سبد خرید
پیمایش به بالا