فیلم‌های آثار فرهنگ شریف نیما فریدونی تار

60 هزار تومان

در این محصول ویدیوهای زیر را دانلود خواهید کرد:
سلام صبحگاهی فرهنگ شریف حسن کسایی همراه با نت.mp4
فرهنگ شریف نوازنده تار زندگینامه نوازندگان خوانندگان موسیقیدانان ایرانی نیما فریدونی.mp4
شیوه مضراب زنی فرهنگ شریف و ویژگی تارنوازی او نیما فریدونی مرداد۹۵.mp4
پیشنهاد نام گذاری مکتب تارنوازی آمل به احترام فرهنگ شریف ، نیما فریدونی ،‌مرداد ۹۵.mp4
۳۰ قطعه برای تار و سه تار فرهنگ شریف نوشته هوشنگ ظریف درباره کتاب نیما فریدونی تیر۹۵.mp4
شیوه مضراب زنی فرهنگ شریف و ویژگی تارنوازی او نیما فریدونی مرداد۹۵.mp4
صبحگاهی حسن کسایی فرهنگ شریف تار نیما فریدونی ‌مرداد ۹۵.mp4
در سوگ استاد فرهنگ شریف . بداهه نوازی . همایون . تار . نیما فریدونی.mp4
تارنوازی استاد هوشنگ ظریف قطعاتی از استاد فرهنگ شريف.mp4
چهارمضراب بیات اصفهان دو . فرهنگ شریف . آموزش و اجرا با تار نیما فریدونی.mp4
در یاد و سوگ استاد فرهنگ شریف . امیرعباس صفری تار و محمد انوری شاد تنبک . چهارمضراب مخالف سه گاه.mov
در یاد و سوگ استاد فرهنگ شریف .امیرعباس صفری تار و محمد انوری شاد تنبک . ضربی شور و دشتی.mov
استاد فرهنگ شریف در جوانی . بداهه نوازی تار در همایون لا کرن .mp4
بداهه نوازی همایون لاکرن فرهنگ شریف . نیما فریدونی تار.mp4
ضربی دشتی لا (ضربی ابوعطا درست تر است.) فرهنگ شریف تار.mp4
پیش‌درآمد شور لا فرهنگ شریف تار.mp4
پیش‌درآمد شور لا فرهنگ شریف نیما فریدونی تار.mp4
پیش درآمد بیات ترک دو فرهنگ شریف.mp4
چهارمضراب عراق دو فرهنگ شریف.mp4
پیش درآمد بیات ترک مایه ی دو فرهنگ شریف نیما فریدونی تار .mp4
سخنان فرهنگ شریف در مورد موسیقی و اطلاق واژه‌ی استاد.mp4
چهارمضراب عراق مایه ی دو فرهنگ شریف نیما فریدونی تار .mp4
چهارمضراب سه گاه لا کرن فرهنگ شریف تار.mp4
چهارمضراب سه گاه لا کرن فرهنگ شریف نیما فریدونی تار.mp4
چهارمضراب دشتی سل فرهنگ شریف تار.mp4
چهارمضراب دشتی سل فرهنگ شریف نیما فریدونی تار.mp4
چهارمضراب بیات ترک دو فرهنگ شریف تار.mp4
چهارمضراب مخالف سه گاه لا کرن فرهنگ شریف تار.mp4
دو ضربی شور لا فرهنگ شریف تار.mp4
چهارمضراب زابل سه گاه سی کرن فرهنگ شریف تار.mp4
چهارمضراب بیات ترک دو فرهنگ شریف نیما فریدونی تار.mp4
چهارمضراب مخالف سه گاه لا کرن فرهنگ شریف نیما فریدونی تار.mp4
دو ضربی شور لا فرهنگ شریف نیما فریدونی تار.mp4
چهارمضراب زابل سه گاه سی کرن فرهنگ شریف نیما فریدونی تار.mp4
بداهه‌نوازی در دستگاه سه‌گاه فرهنگ شریف تار.mp4
ضربی دشتی لا (ضربی ابوعطا درست تر است.) فرهنگ شریف تار.mp4
دکلمه دو شعر از محمدابراهیم باستانی پاریزی با صدای خود و پرویز بهرام تار فرهنگ شریف.mp4
بداهه‌نوازی آواز ابوعطا مایه‌ی رکرن فرهنگ شریف تار .mp4
ضربی بیات ترک دو فرهنگ شریف کتاب دوم دلنوازان نیما فریدونی تار.mp4
ضربی سه‌گاه لاکرن تار فرهنگ شریف.mp4
ضربی (مخالف) سه‌گاه لاکرن فرهنگ شریف کتاب دوم دلنوازان نیما فریدونی تار.mp4
صبحگاهی چهارگاه دو حسن کسایی نیما فریدونی تار.mp4
پیش‌درآمد همایون لاکرن فرهنگ شریف نیما فریدونی تار.mp4
دوضربی دشتی سل فرهنگ شریف نیما فریدونی تار.mp4
در این محصول ویدیوهای زیر را دانلود خواهید کرد:
سلام صبحگاهی فرهنگ شریف حسن کسایی همراه با نت.mp4
فرهنگ شریف نوازنده تار زندگینامه نوازندگان خوانندگان موسیقیدانان ایرانی نیما فریدونی.mp4
شیوه مضراب زنی فرهنگ شریف و ویژگی تارنوازی او نیما فریدونی مرداد۹۵.mp4
پیشنهاد نام گذاری مکتب تارنوازی آمل به احترام فرهنگ شریف ، نیما فریدونی ،‌مرداد ۹۵.mp4
۳۰ قطعه برای تار و سه تار فرهنگ شریف نوشته هوشنگ ظریف درباره کتاب نیما فریدونی تیر۹۵.mp4
شیوه مضراب زنی فرهنگ شریف و ویژگی تارنوازی او نیما فریدونی مرداد۹۵.mp4
صبحگاهی حسن کسایی فرهنگ شریف تار نیما فریدونی ‌مرداد ۹۵.mp4
صبحگاهی حسن کسایی فرهنگ شریف آموزش سه تار نیما فریدونی ‌مرداد ۹۵.mp4
در سوگ استاد فرهنگ شریف . بداهه نوازی . همایون . تار . نیما فریدونی.mp4
تارنوازی استاد هوشنگ ظریف قطعاتی از استاد فرهنگ شريف.mp4
چهارمضراب بیات اصفهان دو . فرهنگ شریف . آموزش و اجرا با سه تار نیما فریدونی.mp4
چهارمضراب بیات اصفهان دو . فرهنگ شریف . آموزش و اجرا با تار نیما فریدونی.mp4
در یاد و سوگ استاد فرهنگ شریف . امیرعباس صفری تار و محمد انوری شاد تنبک . چهارمضراب مخالف سه گاه.mov
در یاد و سوگ استاد فرهنگ شریف .امیرعباس صفری تار و محمد انوری شاد تنبک . ضربی شور و دشتی.mov
استاد فرهنگ شریف در جوانی . بداهه نوازی تار در همایون لا کرن .mp4
ضربی دشتی لا فرهنگ شریف . آموزش و اجرا با تار نیما فریدونی.mp4
بداهه نوازی همایون لاکرن فرهنگ شریف . نیما فریدونی تار.mp4
ضربی دشتی لا (ضربی ابوعطا درست تر است.) فرهنگ شریف تار.mp4
پیش‌درآمد شور لا فرهنگ شریف تار.mp4
پیش‌درآمد شور لا فرهنگ شریف نیما فریدونی تار.mp4
پیش درآمد بیات ترک دو فرهنگ شریف.mp4
چهارمضراب عراق دو فرهنگ شریف.mp4
پیش درآمد بیات ترک مایه ی دو فرهنگ شریف نیما فریدونی تار .mp4
سخنان فرهنگ شریف در مورد موسیقی و اطلاق واژه‌ی استاد.mp4
چهارمضراب عراق مایه ی دو فرهنگ شریف نیما فریدونی تار .mp4
چهارمضراب سه گاه لا کرن فرهنگ شریف تار.mp4
چهارمضراب سه گاه لا کرن فرهنگ شریف نیما فریدونی تار.mp4
چهارمضراب دشتی سل فرهنگ شریف تار.mp4
چهارمضراب دشتی سل فرهنگ شریف نیما فریدونی تار.mp4
چهارمضراب بیات ترک دو فرهنگ شریف تار.mp4
چهارمضراب مخالف سه گاه لا کرن فرهنگ شریف تار.mp4
دو ضربی شور لا فرهنگ شریف تار.mp4
چهارمضراب زابل سه گاه سی کرن فرهنگ شریف تار.mp4
چهارمضراب بیات ترک دو فرهنگ شریف نیما فریدونی تار.mp4
چهارمضراب مخالف سه گاه لا کرن فرهنگ شریف نیما فریدونی تار.mp4
دو ضربی شور لا فرهنگ شریف نیما فریدونی تار.mp4
چهارمضراب زابل سه گاه سی کرن فرهنگ شریف نیما فریدونی تار.mp4
بداهه‌نوازی در دستگاه سه‌گاه فرهنگ شریف تار.mp4
ضربی دشتی لا (ضربی ابوعطا درست تر است.) فرهنگ شریف تار.mp4
بداهه‌نوازی آواز ابوعطا مایه‌ی رکرن فرهنگ شریف تار .mp4
دکلمه دو شعر از محمدابراهیم باستانی پاریزی با صدای خود و پرویز بهرام تار فرهنگ شریف.mp4
ضربی بیات ترک دو فرهنگ شریف کتاب دوم دلنوازان نیما فریدونی تار.mp4
ضربی سه‌گاه لاکرن تار فرهنگ شریف.mp4
ضربی (مخالف) سه‌گاه لاکرن فرهنگ شریف کتاب دوم دلنوازان نیما فریدونی تار.mp4
صبحگاهی چهارگاه دو حسن کسایی نیما فریدونی تار.mp4
پیش‌درآمد همایون لاکرن فرهنگ شریف نیما فریدونی تار.mp4
دوضربی دشتی سل فرهنگ شریف نیما فریدونی تار.mp4
‎⁨دوضربی دشتی لا فرهنگ شریف نیما فریدونی تار⁩.mp4
‎⁨سلام صبحگاهی حسن کسایی چهارگاه دو نیما فریدونی تار⁩.mp4
چهارمضراب ابوعطا رکرن گل‌های تازه ۱۰۴ فرهنگ شریف نیما فریدونی تار


‎⁨دوضربی دشتی لا فرهنگ شریف نیما فریدونی تار⁩.mp4

‎⁨دوضربی دشتی لا فرهنگ شریف نیما فریدونی تار⁩.mp4

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فیلم‌های آثار فرهنگ شریف نیما فریدونی تار”
سبد خرید
Select your currency
IRHT هزار تومان
پیمایش به بالا