فیلم‌های کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار

(1 بررسی مشتری)

52 هزار تومان

توضیحات

فیلم‌های کتاب دوم هنرستان روح‌الله خالقی نیما فریدونی سه‌تار
در این محصول ویدیوهای زیر را دانلود خواهید کرد:
درس ۴ . مارش . نصرالله زرین پنجه . کتاب هنرستان ۲ خالقی . آموزش سه تار نیما فریدونی.mp4
درس ۵ . اپرت . ابراهیم آژنگ . کتاب هنرستان ۲ خالقی . آموزش سه تار نیما فریدونی.mp4
درس ۶ . سرود برادران . غلامرضا مین باشیان سالار معزز . کتاب هنرستان ۱ خالقی . آموزش سه تار نیما فریدونی.mp4
درس ۸ . آهنگ چوپان . چهارگاه ر . کتاب هنرستان ۲ خالقی . آموزش سه تار نیما فریدونی.mp4
درس ۷ . رنگ آذربایجانی . بیات شیراز . کتاب هنرستان ۲ خالقی . آموزش سه تار نیما فریدونی.mp4
رنگ بیات صفهان غنی و فقیر درویش خان کتاب ۲ هنرستان . سه تار نیما فریدونی.mp4
درس ۱۳ زنگوله راست پنج گاه کتاب دوم هنرستان روح الله خالقی نیما فریدونی سه تار.mp4
درس ۶۱ پیش درآمد اصفهان مرتضی نی داوود کتاب دوم هنرستان روح الله خالقی نیما فریدونی سه تار.mp4
درس ۲۶ مادر علی‌نقی وزیری کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۱ تمرین گام سل کوچک کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۲ تمرین گام سل کوچک کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۳ تمرین گام سل کوچک کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۹ تمرین گام فا بزرگ کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۱۰ تمرین گام فا بزرگ کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۱۰ دوبدو کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۱۲ نغمه راست‌پنج‌گاه کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۱۴ تمرین گام دو بزرگ کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۱۵ آرپژ گام دو بزرگ کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۱۶ تمرین دوحروفه کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۱۷ نواختن دوحروفه کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۱۸ تقویت پرش انگشت کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۱۹ کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۲۰ ناله خفیف کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۲۱ چهارمضراب ماهور موسی معروفی نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۲۲ کرشمه ماهور کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۲۳ خوارزمی ماهور کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۲۴ نصیرخانی ماهور کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۲۵ آهنگ سحر موسی معروفی نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۲۷ پیش‌درآمد افشاری موسی معروفی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۲۸ رنگ افشاری اکبر محسنی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۲۹ پیش‌درآمد بیات ترک علینقی وزیری کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۳۰ آفتاب سلیمان سپانلو کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۳۱ رنگ بیات ترک موسی معروفی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۳۲ پاچ لیلی تالشی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار .mp4
۳۳ کریشیم گیلانی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۳۴ آهنگ شیرازی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۳۵ دو ترانه محلی ثریا و لاکو کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۳۶ تمرین شور سل کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار .mp4
۳۷ پیش‌درآمد شور سل روح‌الله خالقی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۳۸ چهارمضراب شور موسی معروفی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۳۹ سه‌ضربی شور حسین سنجری کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۴۰ رنگ شور موسی معروفی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۴۱ گام سه‌گاه کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۴۲ گام مخالف سه‌گاه کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۴۱ پیش‌درآمد سه‌گاه حسین هنگ‌آفرین کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۴۴ رنگ سه‌گاه موسی معروفی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۴۵ گام سل بزرگ کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار
۴۶ گام سل بزرگ کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار
۴۷ تمرین دوحروفه گام سل بزرگ کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار
۴۸ کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار
‎⁨۴۹ مارش غلامحسین درویش‌خان کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨۵۰ بازگشت سلیمان سپانلو کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨۵۱ اپرت گلرخ علینقی وزیری کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار ⁩.mp4
‎⁨۵۲ رنگ ماهور روح‌الله خالقی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
۵۳ کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار
۵۴ کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار
‎⁨۵۵ کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨۵۶ کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨۵۷ کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨۵۸ حجاز و ابوعطا روح‌الله خالقی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨۶۰ گام بیات اصفهان سل کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨۵۹ ای مرغک علینقی وزیری کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨۶۲ ماه علینقی وزیری کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨۶۳ خالو روگار کردی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
۶۶ قطعه‌ای در سل کوچک ابوالحسن صبا کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار
‎⁨۶۷ تکیه کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨۶۸ تمرین تکیه شور ر کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨۶۹ تکیه با خط اتصال و مضراب چپ و راست کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨۷۰ تمرین تکیه کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار ⁩.mp4
۷۱ تکیه کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار
‎⁨۷۳ گام می کوچک کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨۷۲ رومی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨۷۴ آرپژ می کوچک کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨۷۵ والس همیشه بهار علینقی وزیری کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
رنگ بیات اصفهان غنی و فقیر درویش خان کتاب ۲ هنرستان . سه تار نیما فریدونی درس ۶۴
‎⁨۶۵ رنگ اصفهان محمود ذوالفنون کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار⁩
رنگ بیات اصفهان غنی و فقیر درویش خان کتاب ۲ هنرستان . سه تار نیما فریدونی درس ۶۴


رنگ بیات اصفهان غنی و فقیر درویش خان کتاب ۲ هنرستان . سه تار نیما فریدونی

رنگ بیات صفهان غنی و فقیر درویش خان کتاب ۲ هنرستان . سه تار نیما فریدونی . ۲

رنگ بیات صفهان غنی و فقیر درویش خان کتاب ۲ هنرستان . سه تار نیما فریدونی . ۱

1 دیدگاه برای فیلم‌های کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار

  1. ناشناس

    مجموعه بسیار ارزنده ای است.

دیدگاه خود را بنویسید