سی‌دی نی‌نوازی ردیف عبدالله دوامی سیامک جهانگیری

$ 9

دسترسی: 2 عدد در انبار

سی‌دی نی‌نوازی ردیف عبدالله دوامی سیامک جهانگیری انتشارات ماهور

ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی با اجرای نی سیامک جهانگیری در سه سی‌دی از سوی انتشارات ماهور به بازار موسیقی عرضه شد.
به گزارش همشهری‌آنلاین سیامک جهانگیری از جمله نوازندگان شاخص نی است که اجراهای متعددی را با گروه‌های شاخص موسیقی انجام داده است و خود نیز چندین آلبوم به صورت تکنوازی و یا گروهی را آهنگسازی یا اجرا کرده است.
انتخاب ردیف‌نی بر اساس ردیف آوازی استاد دوامی به جهت اعتبار این ردیف و نیز نزدیکی ساز نی با آواز از منظر موسیقایی است.
استاد عبدالله دوامی یکی از مهم ترین راویان ردیف آوازی موسیقی دستگاهی ایران است که شرح حال ایشان در کتاب های مختلف موسیقی آورده  شده  است. دو نسخه از ردیف خوانی استاد دوامی به ثبت رسیده است. یکی مجموعه ای است که استاد فرامرز پایور در سال۱۳۳۹ آوانگاری آن را به اتمام رسانده و همان طور که در مقدمه ی کتاب آمده، این نسخه از طرف استاد دوامی مورد تأیید قرار گرفته و در سال ۱۳۷۵ توسط انتشارات ماهور منتشر شده است.
روایت دیگر، مجموعه ی سه آلبوم صوتی از استاد دوامی است که در دوران کهولت ایشان اجرا و ضبط شده است. هر چند این دو مجموعه بر اساس روایت یک راوی ضبط و ثبت شده و هر دو از نظام ساختاری ردیف موسیقی دستگاهی تبعیت می کنند اما در بررسی و مطابقت آنها با یکدیگر، در مورد نکاتی مانند تعداد گوشه ها، اشعار، تحریرها و طول مدت اجرای گوشه ها، تفاوت هایی وجود دارد. به عبارت دیگر، این دو نسخه از نظر اجرا با یکدیگر فرق دارند اما از نظر ساختار مشابه اند که البته این موضوع نه تنها در ارزش، ماهیت و کیفیت آنها خللی ایجاد نمی کند بلکه به تبحر و تسلط این استاد در بداهه سرایی بر پایه ی ردیف موسیقی دستگاهی صحه می گذارد.
سال انتشار : 1394
ردیف استاد عبدالله دوامی
اجرا: سیامک جهانگیری
اجرای حاضر که با ساز نی انجام شده، بر اساس آوانگاری استاد فرامرز پایور از ردیف استاد عبدالله دوامی بوده و در آن سعی شده است ضمن وفاداری به آوانگاری موجود، بدون پیرایه های اضافی به بیان محتوایی ردیف اشاره شود.

درآمد خارا (دستگاه شور)
درآمد شور (دستگاه شور)
کرشمه (دستگاه شور)
گوشه‌ی رهاوی (دستگاه شور)
سلمک (دستگاه شور)
قرچه (دستگاه شور)
فرود متمم (دستگاه شور)
رضوی (دستگاه شور)
تحریر نشیب و فراز (دستگاه شور)
تحریر جوادخانی (دستگاه شور)
فرود (دستگاه شور)
زیرکش سلمک (دستگاه شور)
عزال (دستگاه شور)
حسینی (دستگاه شور)
ملک حسین (دستگاه شور)
دوبیتی (دستگاه شور)
خارا (دستگاه شور)
فرود متمم (دستگاه شور)
شهناز (دستگاه شور)
قجر (دستگاه شور)
فرود به شور (دستگاه شور)
درآمد (آواز ابوعطا)
رامکلی (آواز ابوعطا)
تحریر نایب اسدالله (آواز ابوعطا)
تحریر ابوعطا (آواز ابوعطا)
حجاز (آواز ابوعطا)
تحریر ابوعطا (آواز ابوعطا)
چهارپاره (آواز ابوعطا)
ترک در چهارپاره (آواز ابوعطا)
اوج در چهارپاره (آواز ابوعطا)
خسرو و شیرین (آواز ابوعطا)
گبری (آواز ابوعطا)
مثنوی (آواز ابوعطا)
درآمد سماع حضور (آواز بیات ترک)
درآمد اول (آواز بیات ترک)
درآمد دوم (آواز بیات ترک)
حاجی حسنی (آواز بیات ترک)
درآمد سوم (آواز بیات ترک)
جامه‌دران (آواز بیات ترک)
محمد صادق‌خانی (آواز بیات ترک)
دوگاه (آواز بیات ترک)
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک)
قطار (آواز بیات ترک)
امیری، شهابی (آواز بیات ترک)
روح الارواح (آواز بیات ترک)
شکسته (آواز بیات ترک)
ابول (آواز بیات ترک)
مثنوی (آواز بیات ترک)
درآمد (آواز افشاری)
جامه‌دران (آواز افشاری)
میرزایی (آواز افشاری)
قرائی (آواز افشاری)
عراق (آواز افشاری)
مثنوی (آواز افشاری)
شاه‌ختایی (آواز افشاری)
دشتستانی (آواز دشتی)
حاجیانی (آواز دشتی)
بیدگلی (آواز دشتی)
اوج (آواز دشتی)
گیلکی (آواز دشتی)
کوچه‌باغی، غم‌انگیز (آواز دشتی)
سملی (آواز دشتی)
درآمد (آواز کردبیات)
حزین (آواز کردبیات)
اوج (آواز کردبیات)
تحریر نشیب و فراز زنگ شتر (آواز کردبیات)
بسته‌نگار (آواز کردبیات)
درآمد (دستگاه نوا)
گردانیه (دستگاه نوا)
نغمه (دستگاه نوا)
نیشابورک (دستگاه نوا)
عشاق (دستگاه نوا)
راجع (دستگاه نوا)
عراق (دستگاه نوا)
نهفت (دستگاه نوا)
خجسته (دستگاه نوا)
ملک حسینی (دستگاه نوا)
حسینی (دستگاه نوا)
نیریز کبیر (دستگاه نوا)
رهاب (دستگاه نوا)
مسیحی (دستگاه نوا)
ناقوس (دستگاه نوا)
تخت‌طاقدیس (دستگاه نوا)
شاه‌ختایی (دستگاه نوا)
درآمد (دستگاه همایون)
درآمد چکاوک (دستگاه همایون)
چکاوک (دستگاه همایون)
لیلی و مجنون (دستگاه همایون)
شوشتری (دستگاه همایون)
دزفولی (دستگاه همایون)
بختیاری و موالف (دستگاه همایون)
گوشه‌ی طرز (دستگاه همایون)
راز و نیاز (دستگاه همایون)
نی‌داوود (دستگاه همایون)
بیداد (دستگاه همایون)
داد (دستگاه همایون)
اوج (دستگاه همایون)
موالیان (دستگاه همایون)
درآمد (آواز بیات اصفهان)
جامه‌دران (آواز بیات اصفهان)
بیات شیراز (آواز بیات اصفهان)
تحریر چکشی (آواز بیات اصفهان)
بیات راجع (آواز بیات اصفهان)
تحریر دو تا یکی (آواز بیات اصفهان)
گوشه‌ی عراق (آواز بیات اصفهان)
تحریر زنگ شتر (آواز بیات اصفهان)
اوج (آواز بیات اصفهان)
دو تیکه (آواز بیات اصفهان)
سوز و گذاز (آواز بیات اصفهان)
مثنوی (آواز بیات اصفهان)
صوفی‌نامه (آواز بیات اصفهان)
درآمد (دستگاه سه‌گاه)
زابل (دستگاه سه‌گاه)
مویه (دستگاه سه‌گاه)
شکست مویه (دستگاه سه‌گاه)
مخالف (دستگاه سه‌گاه)
زنگ شتر نشیب و فراز (دستگاه سه‌گاه)
مغلوب (دستگاه سه‌گاه)
مثنوی مخالف (دستگاه سه‌گاه)
درآمد (دستگاه چهارگاه)
زابل و بسته‌نگار (دستگاه چهارگاه)
پنجه مویه (دستگاه چهارگاه)
رجز (دستگاه چهارگاه)
هدی (دستگاه چهارگاه)
پهلوی (دستگاه چهارگاه)
حصار (دستگاه چهارگاه)
مخالف (دستگاه چهارگاه)
کرشمه (دستگاه چهارگاه)
میرزایی (دستگاه چهارگاه)
مغلوب (دستگاه چهارگاه)
نغمه مغلوب (دستگاه چهارگاه)
حزان (دستگاه چهارگاه)
پنجه مویه (دستگاه چهارگاه)
منصوری (دستگاه چهارگاه)
درآمد اول (دستگاه ماهور)
پنجه شعری (دستگاه ماهور)
داد (دستگاه ماهور)
ساربانگ (دستگاه ماهور)
حصار (دستگاه ماهور)
ابول (دستگاه ماهور)
آذربایجانی (دستگاه ماهور)
نصیرخانی طوسی (دستگاه ماهور)
مرادخانی (دستگاه ماهور)
چهارپاره نصیرخانی (دستگاه ماهور)
فیلی (دستگاه ماهور)
شکسته – فرود (دستگاه ماهور)
خاوران (دستگاه ماهور)
دلکش (دستگاه ماهور)
عراق (دستگاه ماهور)
محیر (دستگاه ماهور)
حزین (دستگاه ماهور)
راک (دستگاه ماهور)
صفیر (دستگاه ماهور)
فرود (دستگاه ماهور)
راک عبدالله (دستگاه ماهور)
راک کشمیر (دستگاه ماهور)
نیشابورک (دستگاه ماهور)
نیریز (دستگاه ماهور)
مثنوی (دستگاه ماهور)
ساقی‌نامه و صوفی‌نامه (دستگاه ماهور)
درآمد (دستگاه راست‌پنجگاه)
درآمد دوم (دستگاه راست‌پنجگاه)
پنجه شعری (دستگاه راست‌پنجگاه)
راست (دستگاه راست‌پنجگاه)
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه)
نغمه (دستگاه راست‌پنجگاه)
تحریر زیر و رو (دستگاه راست‌پنجگاه)
روح افزا (دستگاه راست‌پنجگاه)
پنجگاه (دستگاه راست‌پنجگاه)
عشاق (دستگاه راست‌پنجگاه)
سپهر (دستگاه راست‌پنجگاه)
نیریز (دستگاه راست‌پنجگاه)
سپهر مکرر (دستگاه راست‌پنجگاه)
بیات عجم (دستگاه راست‌پنجگاه)
محیر (دستگاه راست‌پنجگاه)
قرچه (دستگاه راست‌پنجگاه)
مبرقع (دستگاه راست‌پنجگاه)
طرز (دستگاه راست‌پنجگاه)
لیلی و مجنون (دستگاه راست‌پنجگاه)
ماوراءالنهر (دستگاه راست‌پنجگاه)
ماوراءالنهر نوعی دیگر (دستگاه راست‌پنجگاه)
راک (دستگاه راست‌پنجگاه)
صفیر (دستگاه راست‌پنجگاه)
راک عبدالله (دستگاه راست‌پنجگاه)
راک کشمیر (دستگاه راست‌پنجگاه)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سی‌دی نی‌نوازی ردیف عبدالله دوامی سیامک جهانگیری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
پیمایش به بالا