کتاب کیوبیس CUBASE محمدرضا زینعلی

1.000 هزار تومان

دسترسی: 3 عدد در انبار

کتاب کیوبیس CUBASE محمدرضا زینعلی انتشارات سرود
شابک : 978-9648626513
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 644
سال انتشار شمسی : 1402
نوع جلد : شومیز
First chapter – getting to know the work environment
Computer and sound card
Initial setting of the program.
Project
Create a new project
Contents
Introducing the main page (Project Window).
(Track List) The list of grooves
Inspector
(Event Display) event screen
(Cursor) playback line
(Transport panel) Navigation page
Zoom handles (Zoom Handels).
Ruler
The global display window (Overview)
……..Info Line is an information bar
Project Setup Information window
Toolbar
Program menus (Menu)
Hide Show Buttons.
Setting up the window layout (Setup Window layout) in higher versions of Cubase
Tools
Locators Right/Left The left and right locator flags
Cycle
Autoscroll Automatic scrolling
Snap
Using Markers
….. (parts)
View of the main window of the program in higher versions of Cubis
Setting the program to use the sound card driver.
(Buffer Size) Setting the buffer size
Using a non-professional sound card
ASIO4ALL drawer
Direct sound review (Direct Monitoring
Advanced sound card settings
Cubis virtual studio technology training
Freeing a part of the CPU power to exploit the maximum features of the computer
Release the Asio driver.
Creating a groove in the project…
. Add Audio Track
Add Instrument Track Add a groove maker
Add MIDI Track
Add Video Track
The structure of project files and folders
The main file of the project.
(Tarck) groove
Event
Audio folder
The Image folder.
The Edit folder.
Fades folder
Freeze the folder
Mixdown folder
The process of creating audio files
The process of creating midi files.
The process of forming video files.
. Management of slots in the project
e activate the groove
e displacement of the groove
. Change the size of the grooves.
Change the size of the slot content
Selection of slot controllers
Color the events.
(Color Tool) Using the color tool
Paint the grooves.
Path of audio information in the input and output channels of Cubase
Input and output ports to exchange program information with the sound card.
Using a hardware mixer
Virtual studio technology connections (VST Connections).
Input and output channels using mixer and program software
Selecting tracks in Musical or Time Based mode
Adjusting the grooves in musical mode or time-based mode
index
(Project Setup) audio settings of the project
Tempo, Tane Singmire. Click (speed, tempo and metronome
)
Tempo Track Editor
Add Tempo Track Add Tempo Track
Ald Time Signature Track Add a timing groove
Activate Metronome
Metronome Setup
Metronome Options Metronome Options
. Precount Options Precount settings
MIDI Click
Audio Click Activate
Save the project
Save the new version (Save New Version).
Save projects in another folder… Save As).
Using Autosave
Library
Converting widely used projects to ready projects or initial templates
Setting the automatic opening of a project when the program is opened.
Select options to start the program.
Key Commands
Determine key commands (Key Commands).
Macros
Profile Manager (Profile Manager) in higher versions of Cubis
Rewire (return by synchronizing (Sync) two programs on the computer
VST System Link
Link to music technology device (digital).
Display processor load and computer hard disk (VST Performance).
(Preferences) program settings window
Introduction
. Chapter 2 – Digital audio recording
Digital audio specifications
Sample Rate
Bit Depth
Sound card inputs.
Audio tracks and channels
Number of slots and channels required for music recording
Selecting one channel (Mono), two left and right channels (Stereo) and multi-channel surround (Surround) and…..
کیوبیس آموزش فن آوری استودیوی مجازی
ازار کردن بخشی از نیروی CPU جهت بهره برداری از حداکثر امکانات رایانه.
‏Aai آزاد کردن در اپور
ایجاد شیار در پروژه
‏Add Audio Track( اضافه کردن شیار صوتی
‏Add Intranens To اضافه کردن شیار ساز
‏Add MIDI Track (اضافه کردن شیار میدی
‏Add Viden Track اضافه کردن شیار (ویدیو).
ساختار فایل ها و پوشه های پروژه
ه فایل اصلی پروژه
‏)Tarck( شیار
‏)Event( ه رویداد
صدا یک شوخی است
‏Image پوشه
‏Edit ه پوشه
‏Fades پوشه
‏Freeze پوشه
‏Mixdown ه پوشه
روند شکل گیری فایلهای صوتی
روند شکل گیری فایلهای میدی
روند شکل گیری فایلهای ویدیویی
. مدیریت شیارها در پروژه
ه فعال کردن شیار
ه جابجایی شیار
. تغییر اندازه شیارها
. تغییر سایز محتوی شیار
انتخاب کنترل کننده های شیار
رنگ کردن رویدادها ..
‏)Color Tool( استفاده از ابزار رنگ
رنگ کردن شیارها .
مسیر اطلاعات صوتی در کانالهای ورودی و خروجی کیوبیس
گذرگاه های ورودی و خروجی برای تبادل اطلاعات برنامه با کارت صدا
استفاده از ترکیب کننده (Mixer) سخت افزاری
اتصال های فن آوری استودیو مجازی (VST Connections)‏
گذرگاه های ورودی و خروجی با استفاده از ترکیب کننده (Mixer) و امکانات نرم افزاری برنامه .
‏)Time Based( و یا وابسته به زمان )Musical( انتخاب شیارها در وضعیت موزیکال
تنظیم شیارها در وضعیت موزیکال (Musical) و یا وضعیت وابسته به زمان (Time Based) …‏
‏. )Project Setup( تنظیم های صوتی پروژه
‏)Tempo, Time Singiture Click( سرعت، میزان بندی و مترونم
‏)Tempo Track Editor( ویرایشگر شیار سرعت
‏Add Tempo Track اضافه کردن شیار سرعت
‏Add Time Signature Track اضافه کردن شیار میزان بندی
فعال کردن مترونم
‏)Metronome Setup( آماده سازی مترونم
تنظیمات مترونم Metronome Options.‏
‏Precount Options (تنظیمات پیش شمارش
‏……….MIDI‏ کلیک کنید
)فعال کردن تقه (صوتی Audio Click Activate‏
ذخیره کردن پروژه (Save) ……..‏
‏)Save New Version( ذخیره نسخه جدید
ذخیره پروژه ها در پوشه ای دیگر …. Save As)‏
استفاده از ذخیره خودکار (Autosave).‏
‏……)library( کتابخانه
تبدیل پروژه های پرکاربرد به پروژه های آماده و با قالبهای (Templates) آغازین
تنظیم باز شدن خودکار یک پروژه هنگام باز شدن برنامه.
انتخاب گزینه های شروع برنامه
دستورهای کلید (Key Commands).‏
تعیین دستور کلیدها (Key Commands).‏
دستورهای کلان (Macros)‏
مدیریت نمایه (Profile Manager) در نسخه های بالاتر کیوبیس
‏Rewire برگشت دادن یا همگام سازی (Sync) دو برنامه در رایانه .
‏VST System Link پیوند دستگاه فن آوری موسیقی دیجیتال
نمایش بار پردازشگر و دیسک سخت رایانه (VST Performance)‏
‏. )Preferences( پنجره تنظیم های برنامه
مقدمه
. فصل دوم – ضبط صدای دیجیتال
مشخصات صدای دیجیتال
. ) نرخ نمونه گیری Sample Rate‏
)عمق بیت( Bit Depth.‏
ورودی های کارت صدا
شیارها و کانالهای صدا (Audio Tarck)‏
تعداد شیار و کانال مورد نیاز برای ضبط موسیقی
انتخاب یک کانال (Mono) دو کانال چپ و راست (Stereo) و فراگیر با چند کانال (Surround) و ………
کیوبیس آموزش فن آوری استودیوی مجازی
ضبط و پخش صدا
ه تعداد شیارهای مورد نیاز و نوع آن در پروژه های موسیقی ضبط چند شیار به طور هم زمان (Multimah Researching‏
‏)Debbing( ه ضبط مرحله ای
‏Anbim( خبط محیطی
ایجاد شیار ( Al Tao‏
‏)Press( انتخاب پیش تنظیم ها
معرفی ابزارهای شیارها
‏… Unspection پنجره بازبین
مراحل ضبط و پخش صدا
مراحل ضبط صدا.
‏Monitoring بازبینی صدای ورودی
‏Software Monitoring ه بازبینی توسط نرم افزار
بازبینی سخت افزاری صدا ……
ورود و خروج کوتاه برای ضبط Punch in Punch Ono‏
ورود و خروج کوتاه برای ضبط FRanch in & Mach Out) در حالت چرخه (Cache) در نسخه های بالاتر کیوبیس
‏Record Modes روش های ضبط کردن
‏)Linear Record Mode( روش ضبط خطی
‏Cycle Record Modes ضبط در حالت چرخه
روش های ضبط صدا (Audio Round Mode) در نسخه های بالاتر کیوبیس
ردیفهای متعدد در یک شیار با نمایش ردیف ها (Show Lanes)‏
ضبط صدا در حالت چرخه در یک ناحیه از کلیپ صوتی (Regiotis در نسخه های بالاتر کیوبیس
‏Loops (Browser( مرورگر حلقه های ریتم
تکرار کردن رویداد (Repeat events) در نسخه های بالاتر کیوبیس
(توقف Wasta Ha) MediaBay‏
‏Maliallay (قفسه واسطه ها در نسخه های بالاتر کیوبیس
آشنایی با سایر شیارهای برنامه
‏)Folder Tracks( ه شیارهای پوشه
‏……Track Edit Folder ه ویرایش شیار پوشه
‏)Group Channels ه شیار کانال های گروهی
‏Ruler Track( ه شیارهای خط کش
‏)Ex Channel( ه شیار کانال افکت
‏)Track Amanger ه شیار تنظیم کننده
. انتخاب ليست اجرا
‏)Marker Track( ه شیارنشانها
نسخه های شیار (Track Versions) در نسخه های بالاتر کیوبیس ……..
‏- Import Audio File وارد کردن فایل های صوتی
وارد کردن فایلهای سی دی صوتی doport Audio CD‏
وارد کردن فایل های OM‏
دریافت کلیپ را به عنوان خودکار وارد کنید
‏)Tracks‏ ‏Archive وارد کردن فایل های آرشیوی
‏)Tempo Track( وارد کردن فایل های تغییرات سرعت
‏Import Video File وارد کردن از طریق گزینه
. وارد کردن و نمایش فایلهای ویدیویی
ه وارد کردن از طریق پنجره آرشیو (Pool)‏
. وارد کردن مستقیم از محیط ویندوز (Windows) .‏
نمایش تصویر ویدیویی
ساختار فایل های ویدیویی در کیوبیس
تطبيق تعداد نمایش تصاویر ویدیویی در ثانیه (Frame Rate)‏
تنظیم خط کش بر اساس نرخ فريم ويديو
ویرایش صوتی رویدادهای ویدیویی (Video Events) .‏
‏)Export and Edit Audio from Video( استخراج و ویرایش صدای تصویر
صداگذاری روی فایلهای ویدیویی
وارد کردن فایلهای مختلف به برنامه
باز کردن پروژه های ذخیره شده در برنامه
فایل های صوتی
فصل سوم – ویرایش صدای دیجیتال (Digital audio editing)‏
‏)Select(( انتخاب کردن
جابجا کردن (Move).‏
کپی کردن (Copy) رویداد).
‏)Duplicate( تکثیر کردن
تکرار متوالی (Repeat)‏
‏)Delete( حذف کردن
تغییر اندازه (Size)‏
ساکت کردن (Mute).‏
‏)Split(( بریدن
چسباندن (Glue)‏
‏)Lock( قفل کردن
منوی راست کلیک در لیست شیارها.
ویرایش رویدادهای صوتی
ویرایش رویدادها در ردیفهای متعدد یک شیار (Lanes) .‏
ویرایش محدوده ها (Range)‏
۱۰ کیوبیس آموزش فن آوری استودیوی مجازی
ویرایش های خاص محدوده ها
‏)Bounce Selection( ترکیب رویدادهای صوتی با انتخاب اضافی
‏)Events( گروه کردن رویدادها
‏)Project Logical Editor( …و برایشگر استدلالی پروژه
‏)Presets menu( منوی پیش تنظیم ها
‏Filter Target( هدف صافی
تغییر حجم رویدادها (Event)‏
‏)Event Fades( کم و زیاد کردن تدریجی صدای رویداد
ویرایشگر زیاد شدن تدریجی با کم شدن تدریجی حجم صدا.
‏)Fade In to Cursor( زیاد شدن تدریجی تا خط پخش
‏Fade Out to Cursor( کم شدن تدریجی از خط پخش
‏)Adjust Fades to Range محو کردن خارج محدوده
ویرایش محو کردن صدا (Fade in و Fade Out).‏
‏. )Fade Out Fade In( حذف محو کردن از رویداد
تغییرات تدریجی متقاطع (Crmafade)‏
استفاده از تغییرات تدریجی خودکار (Autofades).‏
برای شیارها )Autofades( تغییرات تدریجی خودکار
ه تغییرات تدریجی خودکار (Autofades) برای صدای کل پروژه
‏)Event Envelopes( رسم کردن منحنی حجم رویدادها
ویرایش رویدادهای صوتی در نوار اطلاعات (Info line)‏
‏)Transpose Track( شیار انتقال
گزینه های اضافه شده به نوار اطلاعات (lafo line) نسخه های بالاتر کیوبیس
انتخاب پردازش های نوار اطلاعات (Info line).‏
‏Sample editor و برایشگر صوتی
کپی جدا کردن و درج کردن ناحیه منتخب در ویرایشگر صوتی (Sample Editor) .‏ ذخیره ناحیه ای از رویداد در پنجره آرشیو (Pool) در ویرایشگر صوتی (Sample Editor) .‏
وارد کردن ناحیه منتخب به پروژه در ویرایشگر صوتی (Sample Editor).‏
‏)Sample Editor( درج سکوت) در ویرایشگر صوتی Insert silence‏
‏Sample Editor( و برایشگر صوتی )Toolbar( نوار ابزار
در نسخه های بالاتر کیوبیس )Sample Editor( ویرایشگر صوتی )Toolbar( نوار ابزار
(تعریف)
ه تطبیق سرعت حلقه (Loop) کلیپ صوتی با سرعت پروژه در Definition‏
‏)Auto Adjust( ه عملکردهای خودکار
‏)Grid Resolution( ه تفکیک پذیری خطوط
ه تنظیم دستی ‏. )Manual Adjust(‏
ه استفاده از ابزار زمان کش (Time Warp) …..‏
فهرست ۱۱
٢٣٢ هماهنگ کردن مترونم پروژه با سرعت متغیر یک قطعه ضربی
یک تمرین
هماهنگ کردن سرعت دو رویداد صوتی
تمرین
)جابجا کردن صدا( Audio Warp‏
. پردازش زنده رویدادهای صوتی عملکردهای جابجا کردن صدا (Audio Warp).‏
تطبيق سرعت حلقه (Loop) کلیپ صوتی با سرعت پروژه در Audio Warp‏
تطبیق سرعت حلقه (Loop) کلیپ صوتی با سرعت پروژه در محاسبه گر ضرب (Beat Calculator )‏
تمرین
پیدا کردن سرعت قطعه موسیقی در نسخه های بالاتر کیوبیس
استفاده از خطوط تغییر زمان صدا (Audio Warp Tabs) اصلاح سر ضربها .
‏Free Warp ابزار
اندازه گیری کردن صدا (Quantize Audio) از طریق Audio Warp در نسخه های بالاتر کیوبیس
‏Quantize Audio اندازه گیری کردن صدا توسط ابزار وضعیت موزیکال (Musical Mode)‏
استفاده از حلقه های (Loops) ریتم
تطبیق سرعت کلیپ های صوتی با حلقه های ریتم
یک تمرین
تغییر زمان و زیرو بمینتهای رویداد صوتی (VariAudio).‏
‏)Hitpoints( نقطه های ضرب
ه پیدا کردن نقطه های ضرب (Hitpoints) یک رویداد صوتی ضربی
تطبیق حلقه های ریتمیک با سرعت پروژه
تعیین سرعت بر اساس طول رویداد
عملکرد گزینه های ایجاد کردن …. Create) .‏
‏)Create Slices( ه ایجاد کردن برشها
‏)Create Groove( ایجاد جدول
‏)Create Markers( ه ایجاد نشان گذار ‏. )Create Regions( ایجاد ناحیه ها
‏)Create Events( ایجاد کردن رویدادها
‏)Create Warp Tabs( ایجاد جدول تغییر
‏)Create MIDI Notes ایجاد نت های میدی
. گزینه های نقطه های ضرب در منوی Audio‏
ه اندازه گیری صدا (Quantize Audio) .‏
‏)Create warp tabs from hitpoints ایجاد جدول تغییر از نقطه های ضرب
) ‏Calculate Hitpoints( ه حساب کردن نقطه ضرب
‏)Crossfade) Close Gaps((‏ ه مسدود کردن شکاف محو کردن تداخل دو رویداد
ه محو کردن خودکار (Autofade) محو کردن آخر رویداد (Fade Out) محو کردن تداخل دو رویداد (Crossfade)‏
١٢ كيوبيس (آموزش فن آوری استودیوی مجازی)
‏)Advanced( بر منوی پیشرفته
‏)Sample Editor( در ویرایشگر صوتی )Region( ویرایش ناحیه ها
ایجاد کردن برش های صوتی از نقطه های ضرب Create Audio Slices From Hil painted)‏
ه تبدیل ناحیه منتخب به یک کلیپ صوتی در پنجره و برایشگر صوتی (Santiple‏ ‏Elitan)‏ ه وارد کردن یک ناحیه در شیارهای صوتی …….
‏)Stup Point( نقطه چفت
‏)Sample Editor( در پنجرۀ ویرایشگر صوتی )Process( ه پردازش کردن
‏)Flatten( مسطح کردن
‏)Edit( ویرایش
‏)Insert Silence( درج سکوت
‏)Select Process( انتخاب پردازشگر
‏……)Select Plug-in انتخاب افزونه
) ‏Offline Proces History( ه تاریخچه پردازشهای آفلاین
‏)Spectrum analyzer( ه تحلیل کننده طيف
‏)Statistics( ه آمار
‏)Audio Part( پارت های صوتی .
ه ایجاد پارت
ایجاد پارت خالی
ه رویدادها به پارت ها (Events To Parts) تبدیل رویا رویدادهای موجود در چند شیار به پارت
انتخاب چند پارت داخل یک شیار
‏)Part Editor( ه ویرایشگر پارت )
‏Part Editor( در ویرایشگر پارت )Toolbar( ه نوار ابزار
ه ابزار چفت کردن (Snap)‏
ه ابزار اشاره کردن (Nudge)‏
‏)Info line( ه نوار اطلاعات ‏)Solo (Editor( ه ویرایشگر تک
‏)Audition( ه شنیدن
‏)Audition Loop( ه حلقه شنیدن
‏)Part list( ه نمایش پارت
ه ویرایش کردن پارت جاری (Cumently Edited Part) در نسخه های بالاتر کیوبیس
‏)Show Part Borders( ه نمایش حاشیه پارت
ه ویرایش تنها پارت فعال (Edit Active Part Only‏
ه ساخت حلقه ریتم در پنجره ویرایشگر پارت (Part Editor)‏
تغییر سرعت رویدادهای صوتی
‏)Tempo( تغییر سرعت )Stretch to Project Tempo( بسط دادن سرعت پروژه
‏)Tempo Process Dialogue( استفاده از پردازشگر سرعت
ضربه زدن
امروز
استفاده از پردازشگر میزان ها hosen Bars Dialogues‏
‏)Detect Silmer تشخیص سکوت
خود کار سازی (Atomation) تغییرات در شیارها.
ویرایش عملکردهای خودکار (Automation) در نسخه های بالاتر کیوبیس
اندازه گیری کردن صدا (Quantize Audio).‏
. اندازه گیری کردن (Quantier) چند شیار صوتی ……
‏)Output Channel( کانال های خروجي
فصل چهارم – پردازش صدا (Audio processing)‏
پردازنده های سیگنال (Signal Procesents – SP) .‏
‏)Process( پردازش کردن .
ه پردازش رویدادهای صوتی
‏)Envelope( ه پردازش پوشه
. پردازش کم و زیاد کردن تدریجی صدا (Fade In) .‏
ه پردازش کم شدن تدریجی (Fade Out).‏
پردازش افزایش حجم صدا بهره تقویت (Gain))‏
پردازش ادغام تدریجی ناحیه خاص از دو رویداد صوتی ( ‏Merge Clipboard).‏
ه پردازش دریچه اختلال (Noise Gate) حذف صداهای نویز از فایل های صوتی
ه پردازش متعادل کردن (Normalize) فایلهای صوتی پروژه
‏. )Phase Reverse( ه پردازش معکوس کردن فاز
ه پردازش تغییر زیروبمی کوک (Pitch Shift) .‏
ه پردازش بر طرف کننده تعدیل جریان مستقیم (Remove DC Offset).‏
ه پردازش نرخ نمونه گیری دوباره (Resample).‏
ه پردازش معکوس کردن (Reverse)‏
‏…….)Silence(( ه پردازش سکوت
. پردازش معکوس کردن کانال استریو (Stereo Flip)‏
‏)Time Stretch ه کش دادن زمان
نکاتی در خصوص پردازشها
‏)Offline Process History( تاریخچه پردازشهای غیر متصل
منجمد کردن پردازش ها .
حذف پردازش های زنده
‏)Freeze Realtime Processing( منجمد کردن پردازشهای زنده
. فصل پنجم – افزونه های صدا (Audio Plug-ins)‏
)Audio Plug-ins( افزونه های صدا
. روشهای استفاده از افکتها در پروژه ……
افکت دادن به کانالهای صوتی به روش درج کردن (Insert)‏
۱۲ کیوبیس آموزش فن آوری استودیوی مجازی)
نکاتی در مورد افکت دادن به کانال های صوتی
‏)Freeze Audio Channel( منجمد کردن صدای کانال
ه خارج کردن کانال از حالت انجماد
افکت دادن به کانالهای صوتی به روش ارسال (Send)‏
‏)FX) Channels نکاتی در مورد کانالهای افکت
. درج افکت از طریق زیر منوی Plug-ins در منو Aadio‏
معرفی افزونه های (Plug-ins) موجود در کیوبیس .
دسته افزونه های (Plug-ins) باز آوایی (Delay).‏
مد ماشین افزونا
‏)Distortion( اعوجاج )Plug-ins( دسته افزونه های .
‏AmpSimulator افزونه .
‏. BitCrusher افزونه
‏DaTube Afzona‏
‏Distortion افزونه
‏. Grungelizer ه افزونه
نرم گیر افزونا
‏…..VST Amp Rack افزونه
‏)Dynamics( دینامیک )Plug-ins( دسته افزونه های
ه افزونه Brickwall Limiter (محدود کننده دیوار آجری).
ه افزونه Compressor متراکم کننده) .
‏DeEsser افزونه .
به شکل در آوردن پوشش Envelope Shaper افزونه
‏Expander E Afzona‏
ه افزونه Gate (دروازه) .
. افزونه Limiter (محدود کننده).
. افزونه Maximizer افزایش دادن.
‏MIDI Gate افزونه
ه افزونه Multiband Compressor فشرده کننده چند باند.
. افزونه Vintage Compressor فشرده کننده قدیمی
‏VST Dynamics ه افزونه
‏)Equalizer( همان ساز )Plug-ins( دسته افزونه های
ه افزونه Curve EQ همسان ساز منحنی
دسته افزونه های (Plug-ins) صافی (Filter).‏
‏StudioEQ ه افزونه
‏Morph Filter ه افزونه
‏Step Filter افزونه
لیست د
. افزونه Tone Booster تقویت کننده زیر و بمی صدا
‏……Tonic افزونه
‏Wah Wah افزونه
‏UV22HR Mastering ه افزونه
‏)Modulation( نوسانگر )Plug-ins( دسته افزونه ها
افزونه AutoPan تقسیم خودکار صدا.
….)دوپلر( Chopper افزونه
. )گر( Chorus افزونه
‏Cloner افزونه
‏Flanger افزونه
)فلزی کردن( Metalizer افزونه
)فاز( Phaser افزونه
ه افزونه Ringmodulator تنظیم کننده حلقه.
افزونه Rotary (چرخشی) …..
ه افزونه Studio Chorus کر) استودیو) .
)مبدل( Transformer افزونه
(ريز). ‏Tremolo ه افزونه
ویبره دادن Vibrato افزونه
دسته افزونه های (Pitch Shift (Plug-ins اصلاح کردن زیر و بمی
افزونه Octaver اضافه کردن اکتاو.
افزونه Pitch Correct اصلاح کردن زیر و بمی صدا
دسته افزونه های Restoration (پالایشگرها)
‏DeClicker افزونه
‏DeNoiser افزونه
‏Grunglizer افزونه
دسته افزونه های (Reverb (Plug-ins (پس آوایی)
‏REVelation افزونه
‏REVerence افزونه
‏Room Works افزونه
‏RoomWorks SE افزونه
‏Spatial+Panner (Plug-ins( دسته افزونه های
‏. MixConvert V6 افزونه
….. مونو به استریو MonoToStereo افزونه
افزونه Stereo Enhancer تقویت کننده (استریو .
دسته افزونه های (Plug-ins) فراگیر (Surround) .‏
افزونه MiX6To2‏
لیست د
. افزونه Tone Booster تقویت کننده زیر و بمی صدا
‏……Tonic افزونه
‏Wah Wah افزونه
‏UV22HR Mastering ه افزونه
‏)Modulation( نوسانگر )Plug-ins( دسته افزونه ها
افزونه AutoPan تقسیم خودکار صدا.
….)دوپلر( Chopper افزونه
. )گر( Chorus افزونه
‏Cloner افزونه
‏Flanger افزونه
)فلزی کردن( Metalizer افزونه
)فاز( Phaser افزونه
ه افزونه Ringmodulator تنظیم کننده حلقه.
افزونه Rotary (چرخشی) …..
ه افزونه Studio Chorus کر) استودیو) .
)مبدل( Transformer افزونه
(ريز). ‏Tremolo ه افزونه
ویبره دادن Vibrato افزونه
دسته افزونه های (Pitch Shift (Plug-ins اصلاح کردن زیر و بمی
افزونه Octaver اضافه کردن اکتاو.
افزونه Pitch Correct اصلاح کردن زیر و بمی صدا
دسته افزونه های Restoration (پالایشگرها)
‏DeClicker افزونه
‏DeNoiser افزونه
‏Grunglizer افزونه
دسته افزونه های (Reverb (Plug-ins (پس آوایی)
‏REVelation افزونه
‏REVerence افزونه
‏Room Works افزونه
‏RoomWorks SE افزونه
‏Spatial+Panner (Plug-ins( دسته افزونه های
‏. MixConvert V6 افزونه
….. مونو به استریو MonoToStereo افزونه
افزونه Stereo Enhancer تقویت کننده (استریو .
دسته افزونه های (Plug-ins) فراگیر (Surround) .‏
افزونه MiX6To2‏
ذخیره و فراخوانی وضعیت نمایش ترکیب کننده (Mixer) ……….‏
ه ذخیره کردن و فراخوانی تنظیم های ترکیب کننده (Mixer)‏
. ایجاد کانال در ترکیب کننده (Mixer)‏
(فضاهای کاری) این مجموعه یک ماشین در اطراف است
ه پنجره ترکیب کننده (Miner) در نسخه های بالاتر کیوبیس
‏)Audio Channel Settings پنجره تنظیمات کانال صوتی
ه ذخیره تغییرات انجام شده در پنجره تنظیمات کانال صوتی
‏)Mastering( کنترل کردن
پنجره آرشیو پروژه (Pool Window)‏
‏)Create Pool Library( ایجاد مخزن آرشیو
‏Find Missing files … (یافتن فایل های گمشده…..
‏Remove Missing Files پاک سازی فایل های گم شده
)بازسازی( Reconstruct‏
تبدیل کردن فایلها Convert Files‏
‏Extract Audio From Video File استخراج صدا از فایل های ویدیویی
‏Empty Trash ( خالی کردن سطل زباله ……..
‏Remove Unused media پاک سازی فایلهای بی استفاده صوتی و تصویری
آماده کردن بایگانی Prepare Archieve‏
کوچک کردن فایل Minimize File .‏
تهیه پوشه پشتیبان از پروژه (Backup Project)‏
زیر منوی استخراج (Export).‏
ه استخراج فایل صوتی (Export Audio Mixdown) در نسخه های بالاتر کیوبیس
انتخاب شیارها Selected Tracks…‏
)ذخیره حلقه میدی Save MIDI Loop‏
شیار سرعت Tempo Track…‏
موسیقی XML‏
)پارتیتور( … Scores‏
‏MIDI (Musical Instrument Digital Interface فصل هشتم – میدی
‏)MIDI( میدی
‏. )MIDI Instruments( سازهای میدی
اتصال سازها یا کنترل کننده های میدی
‏Local (به طور اختصاصی) و MIDI Thru از طریق میدی
‏MIDI Track( شیارهای میدی
تنظیمات شیار (Track).‏
استفاده از Expression Map نقشه نشانه های بیانی در سازهای مجازی دارای سویچ های کلیدی (Key am inches)‏
ایجاد نقشه نشانه های بیانی (Expression Map برای سازهای مجازی دارای سویچهای کلیدی
كيوبيس الموزش فن آوری استودیوی مجازی
باد با سودا برای سازهای مجازی فاقد سویچ های کلیدی
ا ثبت نشانه های بیانی
کنترل کننده های وی اس تی VST)‏
اختصاص دادن کنترل کننده ها به فلنگ Modem کیبورد میدی.
ایجاد کنترل کننده ها در پنجاشت نشانه های بیانی (Note Fiapression) نسخه های بالاتر کیوبیس –
انتقال کنترل کننده های ثبت شده به خطوط کنترل (Control Line).‏
شت و هنگام اجرا با میدی کیبورد
‏. MIDI Modem تعدیل کننده میدی)
انتقال میدی Preap‏
تغییر شدت نتها Valery Shit‏
فشرده کردن شدت Veclymp‏
‏mg Comp فشرده کردن طول تست ها
محدوده .
سرعت لانت
)درج در میدی( Ma‏
‏MIER ارسال از میدی
‏- MIDI Channel Setingo پنجره تنظیم های کانال میدی
لوازم مورد نیاز برای ضبط موسیقی با کنترل کننده میدی.
گذرگاههای ورودی و خروجی میدی (MID)‏
کانال های میدی MIDI Camel).‏
انتخاب گذرگاه های میدی جهت اجرا و ضبط موسیقی ….
مراحل انتخاب گذرگاههای ورودی و خروجی میدی
ضبط و پخش میدی در کیوبیس
سازهای قابل استفاده در کیوبیس
استفاده از سازهای بیرونی ( External).‏
استفاده از دستگاه های میدی (MIDI Device)‏
‏)MIDI Devices و دستگاه های میدی )External lastrumab( استفاده از قابلیت های سازهای بیرونی ضبط
و پخش میدی با استفاده از سازهای مجازی (Virtual Instrument).‏
تنظیم گذرگاه ورودی میدی در شیار
تک کردن و ساکت کردن شیارها
. ابزار کاربردی در ضبط و پخش
دورود و خروج به ضبط Pack Out Paschi‏
‏)Linear Record Mode( روش ضبط خطی .
فهرست ۱۹
قرار دادن صافی ضبط و اجرای اطلاعات میدی
معرفی سازهای مجازی موجود در کیوبیس
‏Drum-Groove Agent ONE‏
مصنوعی
…….. آغوشگر
‏HALion سونیک sE‏
‏… LoopMash‏
مونولوگ
عارف
پیش درآمد
‏Spect‏
‏HALion One‏
‏)Multi Timbral Virtual Instruments سازهای مجازی چند کانال
سینتی سایزر Retrologue در نسخه های بالاتر کیوبیس
سازهای مجازی (VSTI) دیگر
ایجاد فواصل سری و گرن در Kontakt‏
‏)Freeze Virtual Instrument منجمد کردن سازهای مجازی
وارد کردن فایلهای میدی (Import MIDI (File) .‏
تفکیک پارت های موسیقی (Dissolve Part).‏
‏)Merge MIDI In Loop( ترکیب حلقه میدی
‏Chord Pads صفحه آکورد در نسخه های بالاتر کیوبیس ‏Chord Pads Zone (ناحیه صفحه های آکورد ……
‏Chord Pad Controls کنترلهای صفحه آکورد
یک تمرین .
انتخاب نماد آکوردها .
‏Chords Section for Audio Tracks And MIDI Tracks بخش آکوردها برای شیارهای صوتی و میدی
)شیار آکورد ‏Chord Track‏
ابزارهای شیار آکورد …….
…… تمرین
فصل نهم – ویرایش میدی
‏Quantize اندازه گیری نتهای میدی
. نمایش اندازه گیری Display Quantize‏
‏Quantize Iterative یا 10 اندازه گیری نسبی
‏. )Quantize Setup( صفحه تنظیم اندازه گیری
استفاده از پانل اندازه گیری (Quantize Panel) در نسخه های بالاتر کیوبیس
‏Groove Quantization (جدول) اندازه گیری ……
فهرست مطالب
قرار دادن صافی ضبط و اجرای اطلاعات میدی
. معرفی سازهای مجازی موجود در کیوبیس
‏Drum-Groove Agent ONE‏
مصنوعی
آغوشگر
‏HALion سونیک sE‏
‏LoopMash‏
مونولوگ
عارف
پیش درآمد
‏Spect‏
‏HALion One‏
‏)Multi Timbral Virtual Instruments سازهای مجازی چند کانال سینتی سایزر Retrologue در نسخه های بالاتر کیوبیس سازهای مجازی (VSTi) دیگر …. ایجاد فواصل سری و گرن در Kontakt‏
‏)Freeze Virtual Instrument منجمد کردن سازهای مجازی
وارد کردن فایلهای میدی (Import MIDI (File) .‏
تفکیک پارت های موسیقی (Dissolve Part).‏
‏. )Merge MIDI In Loop( ترکیب حلقه میدی
‏Chord Pads صفحه آکورد در نسخه های بالاتر کیوبیس ‏Chord Pads Zone (ناحیه صفحه های آکورد ‏Chord Pad Controls کنترلهای صفحه آکورد
یک تمرین .
انتخاب نماد آکوردها
‏Chords Section for Audio Tracks And MIDI Tracks بخش آکوردها برای شیارهای صوتی و میدی
شیر آکورد Chord Track‏
ابزارهای شیار آکورد .
یک تمرین .
فصل نهم – ویرایش میدی
‏Quantize اندازه گیری نتهای میدی .
‏Display Quantize نمایش اندازه گیری)
‏Quantize Iterative با IQ اندازه گیری نسبی
‏)Quantize Setup( صفحه تنظیم اندازه گیری
استفاده از پانل اندازه گیری (Quantize Panel) در نسخه های بالاتر کیوبیس .
جدول) اندازه گیری( Groove Quantization‏
۲۰ کیوبیس آموزش فن آوری استودیوی مجازی)
‏)Advanced Quantize( اندازه گیری پیشرفته
اندازه گیری (Quantiae) کردن در حال ضبط
ثبت نت های میدی در ویرایشگر کلید (Key Editor) .‏
ویرایش پارت های میدی
‏)Right Click Menu( منوی راست کلیک
چفت کردن (Snap)‏
انواع چفت کردن.
و برایش نت های میدی در نوار اطلاعات
و برایش رویدادهای میدی
)ویرایشگر کنید( Key Editor‏
ابزارهای ویرایش در پنجره ویرایشگر کلید (Key Editor) .‏
ابزار چفت کردن (Snap) در ویرایشگر کلید (Key Editor) .‏
ثبت نتها در ویرایشگر کلید Key Editon) در نسخه های بالاتر که كيوبيس
‏. )Edit in Place( ویرایش در محل
)دستیار گام( Scale Assistant‏
)بخش ویرایش آکورد( Chord Editing Section‏
انتقال فواصل یا تغییر کوک (Transpose) میدی.
‏)Controllers( کنترل کننده ها
‏…..)Velocity( شدت نتها
انتخاب کنترل کننده ها در ویرایشگر کلید (Key Editor).‏
رسم خطوط کنترل کننده
ویرایش فهرست کنترل کننده Controller Menu Setup)‏
‏)MIDI( میدی )Functions عملکردهای
نمایش پارتیتور (Score) …..‏
تغییر تعداد میزان در هر خط
بزرگ نمایی صفحات پارتیتور
ثبت نت در پارتیتور
ثبت علائم و نشانه ها در پارتیتور
‏)Drum Editor( و برایشگر ساز ضربی
ثبت نت ها در ویرایشگر درام در نسخه های بالاتر کیوبیس
ایجاد نقشه جدید برای سازهای ضربی مجازی ……
ساخت نقشه درام برای صداهای یک شیار میدی (MIDI Track) در نسخه های بالاتر کیوبیس . ‏. )List Editor( ویرایش لیست
پردازش زنده اطلاعات میدی.
ویرایش پارت های میدی در نوار اطلاعات (Infoline)‏
متغیرهای پارت های میدی در نوار اطلاعات …….
تهیت
‏)MIDI Track & Instrument Track Effect فصل دهم – افکت های شیار میدی و سازی
‏)MIDI Track( و شیار میدی Instrument Track افکت های شیار سازی
درج در میدی MIDI Inserts‏
)ارسال Sends‏
)درج کردن( Inserts‏
)درج در میدی MIDI Inserts‏
آرپاچه 5 افزونا
‏Arpache SX e Afzona‏
اتو لو افزونا
ه افزونه Beat Designer (ساخت الگوهای مختلف ریتم .
افزونه Chorder ایجاد آکوردهای مختلف بر اساس یک نت
‏Compress افزونه
‏Context Gate افزونه
‏MIDI Echo افزونه .
اصلاح کننده های MIDI و Afzona‏
مانیتور MIDI و Afzona‏
‏… Micro Tuner افزونه
‏. Note to CC ه افزونه
‏Quantizer افزونه .
‏Step Designer افزونه
در آخرین نسخه کیوبیس MIDI Track( و میدی )Instrument Track( افکت های سازی
‏)MIDI) Track( افکت های شیار میدی
درج در میدی MIDI Inserts‏
ارسال از میدی MIDI Sends‏
‏)Instrument Track( افکت های شیار سازی
درج کردن ‏Inserts‏
)ارسال( Sends‏
کانال های خروجی سازهای مجازی کنترل کننده سخت افزاری CC121‏

شابک

978-9648626513

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب کیوبیس CUBASE محمدرضا زینعلی”
سبد خرید
پیمایش به بالا