ضبط گروه تارنوازان سرپرست گروه نیما فریدونی استودیو پاپ

ضبط گروه تارنوازان سرپرست گروه نیما فریدونی استودیو پاپ

ضبط استودیو پاپ بخش 7-گروه تارنوازان – سرپرست گروه نیما فریدونی

ضبط استودیو پاپ بخش 13-گروه تارنوازان – سرپرست گروه نیما فریدونی

ضبط استودیو پاپ بخش 12-گروه تارنوازان – سرپرست گروه نیما فریدونی

ضبط استودیو پاپ بخش 11-گروه تارنوازان – سرپرست گروه نیما فریدونی

ضبط استودیو پاپ بخش 10-گروه تارنوازان – سرپرست گروه نیما فریدونی

ضبط استودیو پاپ بخش 14-گروه تارنوازان – سرپرست گروه نیما فریدونی

ضبط استودیو پاپ بخش 6-گروه تارنوازان – سرپرست گروه نیما فریدونی

ضبط استودیو پاپ بخش 8-گروه تارنوازان – سرپرست گروه نیما فریدونی

ضبط استودیو پاپ بخش 4-گروه تارنوازان – سرپرست گروه نیما فریدونی

ضبط استودیو پاپ بخش 2-گروه تارنوازان – سرپرست گروه نیما فریدونی

ضبط استودیو پاپ بخش 1-گروه تارنوازان – سرپرست گروه نیما فریدونی

ضبط استودیو پاپ بخش 3-گروه تارنوازان – سرپرست گروه نیما فریدونی

ضبط استودیو پاپ بخش 5-گروه تارنوازان – سرپرست گروه نیما فریدونی

ضبط استودیو پاپ بخش 9-گروه تارنوازان – سرپرست گروه نیما فریدونی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
پیمایش به بالا