نام پشتیبانان پروژه ملی ضبط فیلم‌های آموزشی آموزشگاه موسیقی فریدونی

نام پشتیبانان پروژه ملی ضبط فیلم‌های آموزشی آموزشگاه موسیقی فریدونی

از ۱۲ اکتبر ۲۰۱۴ تا کنون ضبط فیلم‌های آموزشی آموزشگاه موسیقی فریدونی ادامه یافته‌است. ما این پروژه را بنا به […]

نام پشتیبانان پروژه ملی ضبط فیلم‌های آموزشی آموزشگاه موسیقی فریدونی بیشتر بخوانید »