نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بداهه‌نوازی ماهور مجتبی میرزاده ‌ویولن

بداهه‌نوازی ماهور مجتبی میرزاده ‌ویولن

بداهه‌نوازی ماهور مجتبی میرزاده ‌ویولن.mp4

بداهه‌نوازی ماهور مجتبی میرزاده ‌ویولن.mp4

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بداهه‌نوازی دستگاه نوا فرشید فرهمند ویولن

بداهه‌نوازی دستگاه نوا فرشید فرهمند ویولن

فیلم اجرای بداهه‌نوازی دستگاه نوا فرشید فرهمند ویولن

بداهه‌نوازی دستگاه نوا فرشید فرهمند ویولن.mp4

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

آواز علیرضا گلبانگ سنتور هادی محمدی ویولن فرشید مسگری تنبک نیک‌سیما نی بهرام عبادی

خواننده علیرضا گلبانگ سنتور هادی محمدی ویولن فرشید مسگری تنبک نیک‌سیما نی بهرام عبادی ۱۳۸۹


خواننده علیرضا گلبانگ سنتور هادی محمدی ویولن فرشید مسگری تنبک نیک سیما نی بهرام عبادی ۱۳۸۹

خواننده علیرضا گلبانگ سنتور هادی محمدی ویلن فرشید مسگری تنبک نیک سیما نی بهرام عبادی ۱۳۸۹.mp4