آلبوم بهار غم‌انگیز علیرضا جواهری علیرضا گلبانگ

آلبوم بهار غم‌انگیز علیرضا جواهری علیرضا گلبانگ

پیش درآمد بیات ترکتکنوازی سنتور درآواز بیات ترکچند مضراب بهار(سنتور)چهارمضراب بیات ترک به همراه آواز-شعرتصنیف بهار-ترانه سراهوشنگ فراهانی : تار […]

آلبوم بهار غم‌انگیز علیرضا جواهری علیرضا گلبانگ بیشتر بخوانید »