فایلهای ضبط شده ی نیما فریدونی در مکتب تار استاد حسین علیزاده

0

نیما فریدونی در مکتب استاد حسین علیزاده | بین سالهای 1378 تا 1380


پیش درآمددشتی،جلسه15،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،22تیر79.mp4


نرم نوازی،جلسه13،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،6تیر79.mp4 HD


رنگ دشتی،جلسه17،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،5تیر80.mp4 HD


رنگ دشتی،جلسه17،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،5تیر80.mp4 HD


پیش درآمدچهارگاه،جلسه8،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،23اسفند78.mp4 HD


پیش درآمدنوا،جلسه4،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،1شهریور78.mp4 HD


هشتی افشار،جلسه18،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،9مرداد80.mp4


ضربی گیلکی،جلسه17،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،5تیر80.mp4 HD


پیش درآمدراست پنجگاه،جلسه4،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،1شهریور78.mp4 HD


چهارمضراب سه گاه،جلسه12،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،29خرداد79.mp4 HD


کارروی مچ و مضراب،جلسه8،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،23اسفند78.mp4 HD


مضراب راست کنده دوچپ،جلسه14،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،13تیر79.mp4 HD


رنگ شهرآشوب سه گاه،جلسه11،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،16خرداد79.mp4


چهارمضراب نوامایه ر،جلسه4،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،1شهریور78.mp4 HD


راست کنده دو چپ،جلسه13،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،6تیر79.mp4 HD


زنگ شتر سه گاه،جلسه13،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،6تیر79.mp4 HD


رنگ سه گاه،جلسه14،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،13تیر79.mp4 HD


شهرآشوب سه گاه،جلسه12،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،29خرداد79.mp4 HD


صحبت درموردمقاله طنز نیما،جلسه5،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،15شهریور78.mp4 HD


پیش درآمد سه گاه،جلسه9،نیمافریدونی و ینس سویدی درمکتب استادحسین علیزاده،19اردیبهشت79.mp4 HD


زنگ شتر سه گاه،جلسه12،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،29خرداد79.mp4 HD


چهارمضراب سه گاه،جلسه13،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،6تیر79.mp4 HD


بداهه زنگ شتر سه گاه،جلسه11،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،16خرداد79.mp4 HD


رنگ شهرآشوب سه گاه،جلسه9،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،19اردیبهشت79.mp4 HD


کارروی مچ ومضراب،جلسه17،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،5تیر80.mp4 HD


تحریر و تکیه،جلسه8،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،23اسفند78.mp4 HD


تمرین وتکنیک،جلسه17،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،5تیر80.mp4 HD


پیش درآمددشتی،جلسه16،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،28تیر79.mp4 HD


رنگ نوا،جلسه3،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،4مرداد78.mp4 HD


چهارمضراب نوا10قطعه4،جلسه3،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،4مرداد78.mp4 HD


بیداد،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،اسفند78.mp4 HD


رنگ افشاری،جلسه19،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،20مرداد80.mp4 HD


بداهه نوازی سه گاه،جلسه10،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،2خرداد79.mp4 HD


بداهه نوازی نغمه سه گاه،جلسه10،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،2خرداد79.mp4 HD


حرکت های تکنیکی دراصفهان،جلسه17،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،5تیر80.mp4 HD


رنگ نوا،جلسه4،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،1شهریور78.mp4 HD


چهارمضراب دشتی،جلسه16،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،28تیر79.mp4 HD


پیش درآمداصفهان،جلسه17،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،5تیر80.mp4 HD


پیش درآمدچهارگاه،جلسه7،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،9اسفند78.mp4 HD


رنگ چهارگاه،جلسه8،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،23اسفند78.mp4 HD


چهارمضراب چهارگاه،جلسه8،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،23اسفند78.mp4 HD


چهارمضراب دشتی،جلسه17،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،5تیر80.mp4 HD


پیش درآمد سه گاه،جلسه10،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،2خرداد79.mp4 HD


رنگ دشتی،جلسه17،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،5تیر80.mp4 HD


رنگ شهرآشوب سه گاه،جلسه10،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،2خرداد79.mp4 HD


درآمد اصفهان،جلسه17،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،5تیر80.mp4 HD


چهارمضراب اصفهان،جلسه17،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،5تیر80.mp4 HD


حرکت مچ،جلسه4،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،1شهریور78.mp4 HD


حرکت در اصفهان،جلسه19،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،20مرداد80.mp4 HD


خراش،جلسه19،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،20مرداد80.mp4 HD

فایلهای صوتی ضبط شدۀ نیما فریدونی در کلاس تار محمدرضا ابراهیمی

0

حجاز میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


ماهور صغیر میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


منصوری چهارگاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


حزین چهارگاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


بسته نگار زابل چهارگاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


تمرین دشتی محمدرضاابراهیمی،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


مویه مخالف چهارگاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


مخالف چهارگاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


زابل چهارگاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


زنگوله و پیش زنگوله چهارگاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


پیش درآمدابوعطاحسین علیزاده،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


تمرین دشتی علینقی وزیری،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


رنگ ابوعطاحسین علیزاده،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


مغلوب چهارگاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


رجز چهارگاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


دگره سازی درآمد چهارگاه،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


درآمد1چهارگاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


حصارچهارگاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


درآمد4چهارگاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


شکسته ماهور میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


حدی چهارگاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


درآمد2چهارگاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


قطعه براساس پیش زنگوله چهارگاه حسین علیزاده،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375 HD


حصارماهوریا ابول میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


پس حصار چهارگاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


چهارمضراب ماهوردرویش خان،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


پهلوی چهارگاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


درآمدابوعطا میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


منصوری چهارگاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


نیریز ماهور میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


ژیمناستیک موزیکال علینقی وزیری،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


مویه و فرودزابل چهارگاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


رنگ شهرآشوب و شیطان چهارگاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


حاجی حسنی چهارگاه میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


رامکلی ابوعطا میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


آذربایجانی ماهورمیرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،75 HD


ریتم هشت ضربی،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


ریتم 5ضربی،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


رنگ نوا حسین علیزاده،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


سیخی میرزاعبدالله،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


ریتم شش شانزدهم،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD


ریتم شش چهارم،تار استادمحمدرضا ابراهیمی در کلاس با نیما فریدونی ،1375.mp4 HD

فایلهای صوتی کلاس درس تار ارشد تهماسبی . پالایش صوتی نیما فریدونی

0

دخترک ژولیده،علینقی وزیری،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4 HD


ضربی بیات ترک،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4 HD


دستگاه سه گاه،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4 HD


درآمدوکرشمه ماهور،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4 HD


ژیمناستیک موزیکال وزیری،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4 HD


تصنیف بلبل شوریده،عارف قزوینی،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4 HD


نوروز63حسین علیزاده،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4 HD


چهارگاه،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4 HD


رنگ راک نورعلی برومند،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4 HD


رنگ راست پنجگاه،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4 HD


چهارمضراب نوا،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4 HD


نوروز62حسین علیزاده،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4 HD


فغان حسین علیزاده،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4 HD


رقصان،حسین علیزاده،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4 HD


بندباز علینقی وزیری،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4 HD

درسهای ضبط شدۀ نیما فریدونی در کلاس درس سه تار استاد کیوان ساکت

0

بسته دام،علینقی وزیری،سه تار استادکیوان ساکت در کلاس با نیما فریدونی ،1378.mp4 HD


دشتستانی دشتی،سه تار استادکیوان ساکت در کلاس با نیما فریدونی ،1378.mp4 HD


زردملیجه،ابوالحسن صبا،سه تار استادکیوان ساکت در کلاس با نیما فریدونی ،1378.mp4 HD


عشاق دشتی،سه تار استادکیوان ساکت در کلاس با نیما فریدونی ،1378.mp4 HD

فیلم اجراهای مهدی فتاحی هنرجوی اسکایپی تار نیما فریدونی

0

مهدی فتاحی . تار . هنرجوی اسکایپ نیما فریدونی . کتاب هنرستان اول درس ۶۲ زرد ملیجه.mp4

مهدی فتاحی . تار . هنرجوی اسکایپ نیما فریدونی . کتاب هنرستان اول درس ۳۷.mp4


مهدی فتاحی . تار . هنرجوی اسکایپ نیما فریدونی . کتاب هنرستان اول درس ۴۴.mp4


مهدی فتاحی . تار . هنرجوی اسکایپ نیما فریدونی . کتاب هنرستان اول درس ۳۶.mp4


مهدی فتاحی . تار . هنرجوی اسکایپ نیما فریدونی . کتاب هنرستان اول درس ۴۳.mp4


مهدی فتاحی . تار . هنرجوی اسکایپ نیما فریدونی . کتاب هنرستان اول درس ۴۲.mp4


مهدی فتاحی . تار . هنرجوی اسکایپ نیما فریدونی . کتاب هنرستان اول درس ۵۷.mp4


مهدی فتاحی . تار . هنرجوی اسکایپ نیما فریدونی . کتاب هنرستان اول درس ۲۹.mp4


مهدی فتاحی تار هنرجوی اسکایپ نیما فریدونی کتاب هنرستان اول درس ۶۵


مهدی فتاحی . تار . هنرجوی اسکایپ نیما فریدونی . کتاب هنرستان اول درس 59.mp4


مهدی فتاحی . تار . هنرجوی اسکایپ نیما فریدونی . کتاب هنرستان اول درس ۶۶.mp4


مهدی فتاحی . تار . هنرجوی اسکایپ نیما فریدونی . کتاب هنرستان اول درس ۳۵.mp4


مهدی فتاحی . تار . هنرجوی اسکایپ نیما فریدونی . کتاب هنرستان اول درس ۳۳.mp4


مهدی فتاحی . تار . هنرجوی اسکایپ نیما فریدونی . کتاب هنرستان اول درس ۵۸.mp4


مهدی فتاحی . تار . هنرجوی اسکایپ نیما فریدونی . کتاب هنرستان اول درس ۶۳.mp4


مهدی فتاحی . تار . هنرجوی اسکایپ نیما فریدونی . کتاب هنرستان اول درس ۶۴.mp4

نت درس ۱۲۲ تک به سه شوشتری دستور ابتدایی حسین علیزاده با حاشیه نگاری نیما فریدونی

0

  • حمایت از وبسایت آموزشگاه موسیقی فریدونی

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است می توانید ما را برای ادامه ی این کار فرهنگی حمایت کنید

تومان

 


 

نت درس ۱۱۶ ریز تک کمان و کمان ریز افشاری دستور ابتدایی حسین علیزاده با حاشیه نگاری نیما فریدونی

0

  • حمایت از وبسایت آموزشگاه موسیقی فریدونی

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است می توانید ما را برای ادامه ی این کار فرهنگی حمایت کنید

تومان

 


 

فیلم اجرای هنرجویان گیتار فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی فریدونی

0

فرزین نیازخانی ؛ استاد گیتار پاپ . فلامنکو . تنظیم و آهنگسازی


تمرین گروهنوازی به سرپرستی فرزین نیازخانی،آموزشگاه موسیقی فریدونی،اسفند94.mp4


سینا رحیمى چارلى چاپلین هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی . آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4


محمد حسین نیک نژاد هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی آموزشگاه فریدونی آهنگ Angels Dream.mp4


https://static.asset.aparat.com/avt/3168966-8833-b__211162787.jpg


هدیه یاراحمدی هنرجوی متوسطه فرزین نیازخانی گیتار آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4


محمدحسن رحیمی. بهار دلنشین، آرپژ و آواز هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی آموزشگاه فریدونی.mp4


همنوازى فرزین نیازخانى و هنرجوى گیتار، حسین دبیرى آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4


سینا رحیمی آشتیانی؛ چارلی چاپلین هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4


سلطان قلبها،تمرین گروهنوازی به سرپرستی فرزین نیازخانی،آموزشگاه موسیقی فریدونی،اسفند94.mp4


بردیا یادگاری-هنرجوی دوره ابتدایی گیتار فرزین نیازخانی


محمد حسین نیک نژاد هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی ۷ ماه آموزش . آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4


حسین دبیری هنرجوی دوره ی ابتدایی گیتار فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4


امیر نعل چگر . هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی . آموزشگاه موسیقی فریدونی .mp4


فرزین نیازخانی . راد نکویی . اشرف استیری .Entre Dos Aguas اثر paco de lucia.mp4


آنیتا بخشى و راد نیكویى فرد. سفر(اصلانى) هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4


محمد حسین نیك نژاد هنرجوى دوره متوسطه فرزین نیازخانی Pharaon Gipsy Kings.mp4


هادی موحدی، Nothing Else Matters از گروه Metallica هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی آموزشگاه فریدونی.mp4


سینا رحیمی آشتیانی هنرجوی ابتدایی گیتار فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی فریدونی تیر ۹۵.mp4


هتل کالیفرنیا،تمرین گروهنوازی به سرپرستی فرزین نیازخانی،آموزشگاه موسیقی فریدونی،اسفند94.mp4


فرزین نیازخانی و هنرجوی گیتار امیدرضا حسنی آموزشگاه موسیقی فریدونی Pharaon جیپسی کینگز.mp4


حامی جوان مرادی . گلهای ارکیده . هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی . آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4


حسین آذرنیا-Canonرماژور-هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی فریدونی-اردیبهشت 1395


هدیه یاراحمدی هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی دوره ابتدایی آموزشگاه فریدونی تیر ۹۵.mov


فرزین نیازخانی بخش دوم.Entre Dos Aguas.paco de lucia. همراه با هنرجوی گیتار محمدرضا لاجوردی.mp4


محمد حسین نیک نژاد . بداهه نوازی گیتار . هنرجو ابتدایی فرزین نیازخانی . آموزشگاه موسیقی فریدونی


محمد حسن رحیمى . آهنگ نیستى پیشم . هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی . آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4


Meadow Lands محمد حسن رحیمی هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی فریدونی


محمد امین رضایى تمرین ریتم و ملودى در گام مى مینور هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی فرید


آیدا سعیدی. . می مینور اسپانیش . هنرجوی گیتار متوسطه فرزین نیازخانی. آموزشگاه موسیقی فریدونی


سینا رحیمی آشتیانی،هنرجوی گیتار دوره متوسطه فرزین نیازخانی،آموزشگاه موسیقی فریدونی اردیبهشت95.mp4متین مراقب 12 bar هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی فریدونی


سید محمدرضا لاجوردی گیتار آهنگ گروه آریان | هنرجوی فرزین نیازخانی | آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4


محمد حسین نیک نژاد.آهنگ Pharaon . Gipsy Kings. هنرجو گیتار فرزین نیازخانی آموزشگاه فریدونی


امیدرضا حسنی . هنرجوی متوسطه گیتار فرزین نیازخانی. دستم بگیر از فرامرز اصلانی . آموزشگاه موسیقی فرید


حسین آذرنیا،هنرجوی دوره متوسطه گیتار فرزین نیازخانی، آموزشگاه فریدونی،مهر94


سینا رحیمی،هنرجوی دوره ابتدایی گیتار فرزین نیازخانی،Pay me،آموزشگاه فریدونی،مهر94


امیرحسین بشارتی،هنرجوی ابتدایی فرزین نیازخانی،Toom Doley،آموزشگاه فریدونی،مهر94


Jingle bells متین مراقب هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی


سینا رحیمی آشتیانی هنرجوی ابتدایی گیتار فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی فریدونی تیر ۹۵.mp4


آیدا سعیدی papillon هنرجوی متوسطه گیتار فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی فریدونی تیر ۱۳۹۵.m4v


آیدا سعیدی چارلی چاپلین هنرجوی گیتار دوره ابتدایی فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی فریدونی تیر 94.mp4


بردیا یادگاری-هنرجوی دوره ابتدایی گیتار فرزین نیازخانی ، آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4