نازنین فرضی مدرس ارف کودک فلوت و ریکوردر

نازنین فرضی مدرس ارف کودک فلوت و ریکوردر

نازنین فرضیمتولد ۱۳۸۰موسیقی را از ۴ سالگی آغاز کردنوازنده ی ساز ریکوردر سوپرانو ، ریکوردر آلتو ، ریکوردر تنور و […]

نازنین فرضی مدرس ارف کودک فلوت و ریکوردر بیشتر بخوانید »