نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

پیشرو نوا امیر شریفی

پیشرو نوا امیر شریفی

سرپرست و نوازنده تار: دانیال نبی
سه تار: محمد مقدم، پریناز مسعودی
تار: سیما سادات حسنی
عود: محمد حیات داودیان
قانون: درساسادات موسوی
سنتور: امید مزینانی
ویلن: مریم فراهانی، مرجان فراهانی
بندیر: فاطمه صفوی
تنبک: سارا قاضی
کوزه: مجید عزیزپور


پیشرو نوا امیر شریفی

پیشرو نوا امیر شریفی