کتاب اول دستگاه‌ها و آوازها سلمان سالک

کتاب اول دستگاه‌ها و آوازها سلمان سالک

کتاب اول دستگاه‌ها و آوازها سلمان سالک انتشارات آوای مهربانیپیشگفتارمقاله اول فصل اول صوتموجصوتفرکانسطول موجدامنهتار مرتعشلوله های صوتیشدت صوتشنواییطنینهماهنگ های […]

کتاب اول دستگاه‌ها و آوازها سلمان سالک بیشتر بخوانید »