فایلهای ضبط شده ی نیما فریدونی در مکتب تار استاد حسین علیزاده

نیما فریدونی در مکتب استاد حسین علیزاده | بین سالهای 1378 تا 1380


پیش درآمددشتی،جلسه15،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،22تیر79.mp4


نرم نوازی،جلسه13،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،6تیر79.mp4 HD


رنگ دشتی،جلسه17،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،5تیر80.mp4 HD


رنگ دشتی،جلسه17،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،5تیر80.mp4 HD


پیش درآمدچهارگاه،جلسه8،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،23اسفند78.mp4 HD


پیش درآمدنوا،جلسه4،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،1شهریور78.mp4 HD


هشتی افشار،جلسه18،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،9مرداد80.mp4


ضربی گیلکی،جلسه17،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،5تیر80.mp4 HD


پیش درآمدراست پنجگاه،جلسه4،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،1شهریور78.mp4 HD


چهارمضراب سه گاه،جلسه12،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،29خرداد79.mp4 HD


کارروی مچ و مضراب،جلسه8،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،23اسفند78.mp4 HD


مضراب راست کنده دوچپ،جلسه14،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،13تیر79.mp4 HD


رنگ شهرآشوب سه گاه،جلسه11،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،16خرداد79.mp4


چهارمضراب نوامایه ر،جلسه4،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،1شهریور78.mp4 HD


راست کنده دو چپ،جلسه13،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،6تیر79.mp4 HD


زنگ شتر سه گاه،جلسه13،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،6تیر79.mp4 HD


رنگ سه گاه،جلسه14،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،13تیر79.mp4 HD


شهرآشوب سه گاه،جلسه12،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،29خرداد79.mp4 HD


صحبت درموردمقاله طنز نیما،جلسه5،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،15شهریور78.mp4 HD


پیش درآمد سه گاه،جلسه9،نیمافریدونی و ینس سویدی درمکتب استادحسین علیزاده،19اردیبهشت79.mp4 HD


زنگ شتر سه گاه،جلسه12،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،29خرداد79.mp4 HD


چهارمضراب سه گاه،جلسه13،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،6تیر79.mp4 HD


بداهه زنگ شتر سه گاه،جلسه11،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،16خرداد79.mp4 HD


رنگ شهرآشوب سه گاه،جلسه9،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،19اردیبهشت79.mp4 HD


کارروی مچ ومضراب،جلسه17،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،5تیر80.mp4 HD


تحریر و تکیه،جلسه8،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،23اسفند78.mp4 HD


تمرین وتکنیک،جلسه17،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،5تیر80.mp4 HD


پیش درآمددشتی،جلسه16،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،28تیر79.mp4 HD


رنگ نوا،جلسه3،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،4مرداد78.mp4 HD


چهارمضراب نوا10قطعه4،جلسه3،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،4مرداد78.mp4 HD


بیداد،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،اسفند78.mp4 HD


رنگ افشاری،جلسه19،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،20مرداد80.mp4 HD


بداهه نوازی سه گاه،جلسه10،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،2خرداد79.mp4 HD


بداهه نوازی نغمه سه گاه،جلسه10،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،2خرداد79.mp4 HD


حرکت های تکنیکی دراصفهان،جلسه17،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،5تیر80.mp4 HD


رنگ نوا،جلسه4،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،1شهریور78.mp4 HD


چهارمضراب دشتی،جلسه16،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،28تیر79.mp4 HD


پیش درآمداصفهان،جلسه17،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،5تیر80.mp4 HD


پیش درآمدچهارگاه،جلسه7،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،9اسفند78.mp4 HD


رنگ چهارگاه،جلسه8،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،23اسفند78.mp4 HD


چهارمضراب چهارگاه،جلسه8،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،23اسفند78.mp4 HD


چهارمضراب دشتی،جلسه17،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،5تیر80.mp4 HD


پیش درآمد سه گاه،جلسه10،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،2خرداد79.mp4 HD


رنگ دشتی،جلسه17،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،5تیر80.mp4 HD


رنگ شهرآشوب سه گاه،جلسه10،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،2خرداد79.mp4 HD


درآمد اصفهان،جلسه17،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،5تیر80.mp4 HD


چهارمضراب اصفهان،جلسه17،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،5تیر80.mp4 HD


حرکت مچ،جلسه4،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،1شهریور78.mp4 HD


حرکت در اصفهان،جلسه19،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،20مرداد80.mp4 HD


خراش،جلسه19،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،20مرداد80.mp4 HD

فیلم اجراهای هنرجویان سه تار و تار . مدرس نیما فریدونی


شیرین صابر،مرغ سحر،هنرجو ابتدایی تار نیما فریدونی ،خرداد1395


پارسا بلالی هنرجوی تار نیما فریدونی1 - آموزشگاه موسیقی فریدونی- 1387


الهه ناز|اکبرمحسنی|سه تارسپیده ضیغمی|هنرجوی دوره ابتدایی نیما فریدونی|آموزشگاه فریدونی|مهر94


چهارمضراب ماهوردرویش خان،پوریافرخی،سه تار،هنرجوی دوره عالی نیما فریدونی،اردیبهشت1395.mp4


مهدی طاهری درآمد نوا آلبوم قافله سالار محمدرضا لطفی هنرجوی غیرحضوری نیما فریدونی.mp4


آهنگ درمیان گلها| همایون خرم | سه تارپریسا شفیعی | هنرجوی دوره ابتدایی نیما فریدونی| شهریور1394


جان مریم،تار،آریان یزدانی،هنرجوی دوره ابتدایی نیما فریدونی،آموزشگاه فریدونی،شهریور94


پارسا بلالی هنرجوی تار نیما فریدونی2 - آموزشگاه موسیقی فریدونی- 1387


محمد رضا فرح روز هنرجوی سه تار نیما فریدونی-آموزشگاه موسیقی فریدونی-1387


حسن امیری زاده . پیش درآمد اصفهان . هنرجوی غیرحضوری تار نیما فریدونی در کانادا.mp4


سوز و گداز-حسین علیزاده-سه تار:امیرعلی صمیمی فر-هنرجوی نیما فریدونی-اسفند 1392


خشایار اسمعیل زاده ، چهارمضراب نوا ، حسین علیزاده ، هنرجوی ابتدایی نیما فریدونی خرداد 1395.MOV HD


عرشیانقوی،درس62،حسین علیزاده،هنرجوی ابتدایی تارنیمافریدونی،آموزشگاه موسیقی فریدونی،آبان1394


کبّاده-حسین علیزاده-سه تار:امیرعلی صمیمی فر-هنرجوی نیما فریدونی-اسفند 1392


چهار مضراب چهارگاه-حسین علیزاده-سه تار:امیرعلی صمیمی فر-هنرجوی نیما فریدونی-اسفند 1392


رنگ همایون-حسین علیزاده-سه تار:امیرعلی صمیمی فر-هنرجوی نیما فریدونی-اسفند 1392


ضربی همایون-حسین علیزاده-سه تار:امیرعلی صمیمی فر-هنرجوی نیما فریدونی-اسفند 1392


تصنیف دیدم صنمی از عارف قزوینی-سه تار امید غفاری- هنرجوی سه تار نیما فریدونی-1392 بهمن


مریم عبدالصمدی هنرجوی سه تار نیما فریدونی-آموزشگاه موسیقی فریدونی -1387


احسان ذوالفقاری - هنرجوی تار نیما فریدونی-آموزشگاه موسیقی فریدونی-1387


وحید ملکی هنرجوی سه تار- شاگرد نیما فریدونی-آموزشگاه موسیقی فریدونی -1387


ترانه ابوالحسنی هنرجوی تار نیما فریدونی-آموزشگاه موسیقی فریدونی-1387


الیکا پدیدار هنرجوی سه تار نیما فریدونی 1-آموزشگاه موسیقی فریدونی -1387


احسان ذوالفقاری هنرجوی تار نیما فریدونی-آموزشگاه موسیقی فریدونی -1387


فیروزه هوشیار احمدی . هنرجوی سه تار ابتدایی نیما فریدونی . شاپرک و حلزون.m4v


عماد مظفری هنرجوی تار نیما فریدونی-آموزشگاه موسیقی فریدونی-1387


پارسا بلالی هنرجوی تار نیما فریدونی - آموزشگاه موسیقی فریدونی- 1387


الیکا پدیدار هنرجوی سه تار نیما فریدونی-آموزشگاه موسیقی فریدونی -1387


امیرگرجی،بخشی از زیرکش سلمک،هنرجوی نیما فریدونی،فروردین 1395.3gp


نت زینت،آناهیتاصفوی،هنرجوی ابتدایی نیما فریدونی،کتاب آموزش سه تارحسین علیزاده،فروردین95.MOV HD


حرکت،آناهیتاصفوی،هنرجوی ابتدایی نیما فریدونی،کتاب آموزش سه تارحسین علیزاده،فروردین95.MOV HD


لیلا گنجی هنرجوی تار نیما فریدونی-آموزشگاه موسیقی فریدونی-1387


عرشیا نقوی،سه گدار،هنرجوی ابتدایی تار نیما فریدونی ، بهمن1394.MOV HD


اون نگاه گرم تو،محلی خرم آبادی،سه تارغزل قربی،هنرجوی متوسطه نیما فریدونی،آبان 1394


مجنون نبودم|ترانه محلی خراسانی|سه تار غزل قربی|دوره ی متوسطه|هنرجوی نیما فریدونی|تیر 1394


غزل قربی - حاجیانی( سه تار) -هنرجوی سه تار نیما فریدونی-اردیبهشت 1394


دوضربی بیات ترک | ابوالحسن صبا | سه تار احسان داودی | هنرجوی دوره متوسطه نیما فریدونی | مرداد 1394


منصوره نیرومند . درآمد دوم دوامی . هنرجوی دوره متوسطه تار نیما فریدونی - 1.MOV


دوضربی بیات ترک|ابوالحسن صبا|تار:احسان پاکی|دوره ی متوسطه|هنرجوی نیما فریدونی|تیر1394


آهنگ سلطان قلبها احسان صادق عابدینی سه تار هنرجوی نیما فریدونی اردیبهشت 1394


لیلا بانو|ترانه محلی بیرجند|سه تار غزل قربی|دوره ی متوسطه|هنرجوی نیما فریدونی|تیر 1394


سه تارغزل قربی،هنرجوی متوسطه نیما فریدونی،چوپان،آهنگ شرقی،بهمن1394.MOV HD


شیما افشار،سایه چمن،هنرجوی ابتدایی سه تار نیما فریدونی،مهر 1394


پدرام حیدریان . راک هندی . هنرجوی غیر حضوری نیما فریدونی .3gp


شیما افشار،هنرجوی ابتدایی نیما فریدونی، الهه ناز،آموزشگاه فریدونی،مهر94


مرغ سحر |2| مرتضی نی داود | تار پارسا برومند| هنرجوی دوره ابتدایی نیما فریدونی |شهریور1394


عرشیا نقوی| تار|مرغ سحر|مرتضی نی داود|هنرجوی ابتدایی نیما فریدونی| آموزشگاه فریدونی | شهریور 94


امیرحسین ایزدی،مرغ سحر،هنرجوی ابتدایی تار نیما فریدونی،آموزشگاه موسیقی فریدونی،اسفند94.mp4 HD


سروش صارمی-قرچه-ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی - هنرجوی تار-1393دی-هنرآموز: نیما فریدونی


قرچه،راست پنجگاه،ردیف استاد دوامی،سه تار امید غفاری،هنرجوی دوره متوسطه نیما فریدونی ، آبان 1394


دربرم آن لیلا | حبیب الله بدبعی | امید غفاری | دوره متوسطه سه تار | هنرجوی نیما فریدونی | تیر 1394


امید غفاری رنگ نوا حسین علیزاده هنرجوی دوره متوسطه سه تار نیما فریدونی مرداد ۹۵.MOV HD


پرهام پروده،رنگ نوا،حسین علیزاده،هنرجوی ابتدایی تار نیما فریدونی،آذر1394


پرهام پرورده،رنگ افشاری،حسین علیزاده،هنرجوی ابتدایی تار نیما فریدونی،مهر1394


پرهام پرورده رنگ فیروزه هنرجوی ابتدایی تار نیما فریدونی تیر ۹۵.MOV


رنگ شهرآشوب | دستگاه شور |امیرعلی موسوی | هنرجوی سه تار نیما فریدونی | دوره ابتدایی | شهریور1394


آهنگ کردی | بیات اصفهان | احسان صادق عابدین | هنرجوی دوره ی ابتدایی ِ سه تار نیما فریدونی | تیر 1394


رهاب ردیف عبدالله دوامی سه تار احسان صادق عابدین هنرجوی دوره ی متوسطه نیما فریدونی آموزشگاه فریدونی


طوسی|ماهور|ردیف آوازی عبدالله دوامی|تار احسان پاکی|هنرجوی دوره متوسطه نیما فریدونی|شهریور1394


دلکش|ماهور|ردیف آوازی عبدالله دوامی|تار احسان پاکی|هنرجوی دوره متوسطه نیما فریدونی|شهریور1394


غمگین چو پاییزم همایون خرم سه تار احسان صادق عابدین هنرجوی دوره ی متوسطه نیما فریدونی


شهرآشوب | امیرعلی موسوی | هنرجوی دوره ابتدایی سه تار | شاگرد نیما فریدونی | تیر 1394


گلنار،مجید وفادار،پرهام پرورده،هنرجوی تار ابتدایی نیما فریدونی،مهر1394


رنگ نوا،حسین علیزاده،سه تار پوریا فرخی،هنرجوی دوره عالی نیما فریدونی، خرداد95.mp4


امید غفاری چهارمضراب اصفهان حسین علیزاده هنرجوی متوسطه نیما فریدونی سه تار تیر 95.MOV HD


غزل قربی . مغلوب سه گاه . ردیف استاد دوامی . هنرجوی دوره متوسطه نیما فریدونی.MOV


درآمد سه گاه غزل قربی هنرجوی دوره متوسطه نیما فریدونی


امیرگرجی،شهرآشوب شورقسمت سوم،هنرجوی نیما فریدونی،فروردین 1395


مرغ سحر،تارخشایاراسمعیلی،هنرجوی ابتدایی نیما فریدونی،آموزشگاه فریدونی،مهر94

کتاب خاطراتی از موسیقی دانان مهدی نورمحمدی

کتاب «خاطراتی از موسیقی دانان» منتشر شد
کتاب «خاطراتی از موسیقی دانان»، به گردآوری، گزینش و انتخاب مهدی نورمحمدی، توسط انتشارات علمی به چاپ رسید.
مطالعۀ خاطرات ادبا، شعرا و رجال سیاسی همواره طرفداران خاص خود را داشته و رشد شتابان چاپ و انتشار خاطرات چهره های ادبی، سیاسی و هنری (به ویژه بعد از پیروزی انقلاب)، گویای علاقۀ مفرط طبقۀ کتابخوان کشور به این گونه کتاب هاست.
کتاب حاضر، مجموعه خاطرات و داستان های اهل موسیقی است که از منابع کتبی (کتب، نشریات و مجلات گوناگون) و منابع صوتی (نوار و سی دی) گرد آوری شده است. نگارنده در گردآوری این خاطرات و داستان ها کاملاً متعهد به رعایت اصل امانتداری بوده و تنها برای انتقال بار عاطفی و پیام خاطرات به مخاطبان، برای هر داستان یا خاطره، عنوانی را انتخاب نموده است.
این مجموعۀ خواندنی، خوانندگان گرامی را با بخشی از تاریخ موسیقی ایران و روحیات، خصوصیات اخلاقی و عقاید موسیقی دانان مشهور کشور، از دورۀ قاجار تا عصر حاضر آشنا
می¬سازد. سعی گردآورنده بر این بوده است تا حد امکان، خاطرات و داستان¬ها را هدفمند و سودمند انتخاب کند و از آوردن داستان هایی که ذکر آن¬ها در خور شأن موسیقی¬دانان و این کتاب نبوده، خودداری نموده است.
برخی از موسیقی دانانی که خاطرات و داستان های آن ها در این کتاب آورده شده، عبارتند از:
میرزا عبدالله، آقا حسینقلی، درویش خان، اقبال آذر، سید حسین طاهرزاده، باقر خان رامشگر، جواد خان قزوینی، عبدالکریم جناب، عبدالله دوامی، عارف قزوینی، حسین خان اسماعیل زاده، حاج آقا محمد ایرانی مجرد، حسین خان هنگ آفرین، احمد عبادی، علی اصغر بهاری، علی اکبر شهنازی، لطف الله مجد، جلیل شهناز، عبدالحسین شهنازی، حسن کسایی، نایب اسدالله، رضا محجوبی، مرتضی محجوبی، پرویز یاحقی، علی تجویدی، روح الله خالقی، علی نقی وزیری، محمدرضا لطفی، محمدرضا شجریان، حسین علیزاده، داریوش پیرنیاکان، حسین تهرانی، شهرام ناظری، هوشنگ ابتهاج، غلامحسین بنان، مرتضی نی¬داود قمرالملوک وزیری، قربان خان شاهی، سید جواد بدیع¬زاده، امین الله رشیدی، حبیب سماعی، همایون خرم، منوچهر همایون¬پور، ابوالحسن صبا، فرامرز پایور، حسین یاحقی، فریدون حافظی، حاتم عسگری، جواد معروفی، موسی معروفی، محمدحسین شهریار، منصور نریمان، اسماعیل نواب صفا، دکتر داریوش صفوت، دکتر ساسان سپنتا، ابراهیم قنبری¬مهر، محمود کریمی، ابراهیم بوذری، داود پیرنیا، سماع حضور، مهدی خالدی، حسین قوامی فاخته¬ای، تاج اصفهانی، سلیمان امیرقاسمی، میرزا علی اکبر شیدا و تعدادی دیگر.
کتاب خاطراتی از موسیقی دانان در 302 صفحه به قطع وزیری و جلد گالینگور به چاپ رسیده است. در انتهای این کتاب نیز 164 عکس از موسیقی دانان به چاپ رسیده که برخی از این عکس¬ها برای اولین بار است که منتشر می شود.

یادداشت استاد حسین علیزاده برای سالروز تولد استاد محمدرضا شجریان . ۱ مهر ۱۳۹۷

فضاهای مجازی چند روزی است خبرخوان نوید میلاد او هستند؛ خسرو آواز ایران امروز 77 ساله می‌شود. هنرمندی که موسیقی با تارو پود زندگی‌اش گره خورده است و نامش تنها در عنوان «هنرمند» خلاصه نمی‌شود بلکه نام محمدرضا شجریان بر قله موسیقی ایران نشسته است. او «سرای امید» ایران است و نغمه‌ها و باورهایش آزادی و آزادگی است. شجریان امروز آبروی موسیقی ایران است. کسی که شرافت خود را در مسیر هنر قرار داد و برای مردم سرزمینش بدون هیچ چشمداشتی خواند و با عشق همین مردم زندگی کرد. صدای او «مرغ سحر» خوانی است که هر دل خفته‌ای را بیدار می‌کند. عالیجناب محمدرضا شجریان، خسرو آواز ایران؛ تولدت مبارک، امروز تمامی «مستان سلامت می‌کنند».

ندا سیجانی


شجریان؛ هنرمند گرانقدر
وقتی در کنار کسی مثل محمدرضا شجریان قرار می‌گیرید، نخستین تأثیری که بر شما می‌گذارد، خصلت جست‌و‌جوگری است. نخستین باری که او را دیدم تا به امروز تفاوتی در خطوط اصلی روحیه و هنرش ایجاد نشده است. از همان اول عاشق موسیقی بود و هست، فقط، پخته‌تر شد و تجربه‌های بسیاری کسب کرد. تا جایی که یادم هست نخستین تجربه همکاری ما به اتفاق محمدرضا لطفی در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی به همراه نورعلی خان برومند شکل گرفت. قرار بود در نخستین کنسرتی که در این جشنواره برگزار می‌شد، شجریان به همکاری دعوت شود. یادم هست سال‌های 51-50 بود؛ آن روزها شجریان شهرت امروز را نداشت. وقتی آمدند و جناب برومند به ایشان گفتند چه کار باید بکند، شجریان رفت و دو ماه به مرکز نیامد. انگار می‌خواست با مطالبی که از آقای برومند دریافت کرده خلوت کند. حتی مدت‌ها به کوه می‌رفت و این آوازها را تکرار می‌کرد، به خاطر همین وقتی بعد از دو ماه تمرین بازگشت و شروع به خواندن آوازها و قطعات کرد احساس کردیم یک امنیت خاصی ما را احاطه کرده است. کسی همراه ما شده بود که نه تنها، برای ما که کم سن‌وسال بودیم، جایی برای نگرانی باقی نمی‌گذاشت بلکه شوق این اجرا را در دل ما دوچندان می‌کرد. سکان آواز را کسی سرشار از تکنیک به‌دست گرفته بود که عطر و بوی آواز پرصلابتش درحافظیه پیچید و یک خاطره جاودان را بر صحنه تاریخ و زندگی ما به جا گذاشت.
شجریان به‌عنوان یک هنرمند رسالت دارد و نمی‌تواند نسبت به اطراف خود بی‌تفاوت باشد. با نگاه به کشورهای مختلف خواهید دید که هنرمندان در قبال واقعیت ها موضع مصلحانه و حتی انتقادی دارند و بسیاری مواقع نظر هنرمندان از سیاستمداران مهم‌تر نیز بوده است و مردم بیشتر به حرف آنها اعتقاد دارند. یک عده طاقت این را ندارند که یک هنرمند دریک مقطع نظر خود را بیان کند.
کارهایی که شجریان برای موسیقی ایران کرده است موجب شده تا موسیقی ادامه داشته باشد. این اتفاق در جشنواره اخیر ملی موسیقی جوان به وضوح دیده شد؛ از نوازندگی دختر 7-6 ساله گرفته تا سه‌تارنوازی پسر بچه 12-10 ساله؛ این یعنی تداوم در موسیقی. قطعاً تعداد چهره‌هایی که به ارزش موسیقی افزوده‌اند و کارشان را باعشق به اصول به ثمر رسانده‌اند انگشت‌شمار است به همین دلیل قرار نیست شجریان دیگری به وجود آوریم. حتی توانایی‌های همایون را نباید به این شکل تعبیر کرد، او قرار نیست عین پدرش باشد و می‌تواند مسیر دیگری را ادامه دهد. به نظر من اینکه فکر کنیم آواز بعد از شجریان از بین رفته، اشتباه است؛ شجریان یک ارزش درهنر است و جایگاهش در تاریخ ابدی خواهد بود. شجریان سال‌های بسیار در زمینه موسیقی تلاش کرده و این می‌تواند الگویی برای هنرمندان جوان باشد تا بتوانند جایگاه شجریان‌ها را به دست آورند نه اینکه شرایط جامعه ما و نگاه به هنر را به سمت و سوی تجاری شدن پیش ببرند. تکرار جایگاهی چون شجریان انگیزه و معنویت خاص خودش را می‌خواهد و به محض اینکه جامعه فرصت بیابد که به سمت معنویت هنر سوق پیدا کند قطعاً شجریان‌ها دوباره متولد خواهند شد. شجریان شهرتش به همین چند ساله خلاصه نمی‌شود. شجریان خیلی سال‌ها پیش شجریان شده است و با منع ها از یادها نمی‌رود. شجریان یعنی تداوم هنر، شجریان یعنی پشتکار، شجریان یعنی باور.

حسین علیزاده
نوازنده تار و
ردیف دان و آهنگساز

مظفر فرزین ابراهیمی مدرس سه تار و دف . فیلم های اجرا

مظفر فرزین ابراهیمی . سه تار . برداشتی از گون استاد مجید درخشانی.mp4


فرزین ابراهیمی مدرس سه تار آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی


فرزین ابراهیمی مدرس دف آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی


مظفر فرزین ابراهیمی . سه تار . برداشتی از پرواز عشق استاد محمد رضا لطفی.mp4


محدثه گلچین عارفی و مظفر فرزین ابراهیمی همنوازی کوبه ای


مظفر فرزین ابراهیمی . سه تار . برداشتی از چهارمضراب عشاق استاد احمد عبادی


متولد ۶۴
تحصیلات: مهندس صنایع و فوق لیسانس مدیریت دولتی گرایش سیستمهای اطلاعاتی
سابقه تدریس ۱۵ سال در انجمن موسیقی کرمان
رتبه ۴۰ کنکور ارشد موسیقی
دارای کارت صلاحیت تدریس
صاحب امتیاز آموزشگاه موسیقی

فیلم اجراهای جلال کردی هنرجوی آنلاین نیما فریدونی از کانادا

رنگ همایون دستور متوسطه حسین علیزاده جلال کردی هنرجوی غیر حضوری نیما فریدونی


رنگ همایون بخش ۲ دستور متوسطه حسین علیزاده جلال کردی هنرجوی غیر حضوری نیما فریدونی


پیش درآمد بیات ترک حسین علیزاده جلال کردی هنرجوی آنلاین تار نیما فریدونی از آمریکا


چهارمضراب چهارگاه حسین علیزاده دستور متوسطه جلال کردی هنرجوی نیما فریدونی کانادا


جلال کردی . مرغ سحر . هنرجوی تار غیرحضوری نیما فریدونی . کانادا.mp4

اجرای ارکستر یزدان‌پناه در شیراز اتفاق می‌افتد.

فعالیت جدی یک آنسامبل خانوادگی

موسیقی ما – پانزدهم تیرماه یک ارکستر که بیشتر اعضایش از یک خانواده هستند در مجموعه فرهنگی هنری «احسان» شیراز روی صحنه می‌رود. ارکستر «یزدان‌پناه» از اعضای این خانواده و جمعی از نوازندگان و موزیسین‌های شیرازی تشکیل شده است. آن‌ها حدود یک سال پیش فعالیت گروهی خود را آغاز کردند. «رضا یزدان‌پناه» بزرگ‌ترین عضو این خانواده‌ موسیقایی، سرپرستی و آهنگسازی ارکستر را برعهده دارد. ساختار فعلی ارکستر تشکیل شده از آنسامبل زهی شامل ۴ ویولن و ۱ ویولنسل، کلارینت، قانون، سنتور، تار، سرنا، کمانچه، نقاره و تنبک است.

در این ارکستر هم سازهای ایرانی و هم سازهای کلاسیک غربی حضور دارند. هدف از این هم‌نشینی، تنظیم و آهنگسازی در فضای نغمه‌های کلاسیک و فولکلور موسیقی ایرانی به صورت پُلی‌فونی است. پلی‌فونی یا چند صدایی موضوعی است که برای بسیاری از آهنگسازان ایرانی دغدغه محسوب می‌شود و باعث شکل‌گیری تجربه‌های جدیدی شده است؛ از آثار حسین علیزاده گرفته تا علی قمصری. با توجه با قابلیت یک ارکستر با سازهای بیشتر، گسترش و افزایش این ارکستر، افقی جدی پیش رو است.

رضا یزدان‌پناه بیش از هر ژانر دیگری گرایش به نغمه‌های بومی نواحی مختلف ایران داشته و در آهنگسازی خود از لهجه‌های مختلف موسیقی مناطق بهره می‌گیرد. آهنگسازی در این اجرا بیشتر با الهام از موسیقی نواحی ایران انجام شده و در برخی قسمت‌ها از ملودی‌های موسیقی ردیف دستگاهی، روی اشعار مولانا، سعدی، جامی و ژاله اصفهانی به صورت چند صدایی استفاده شده‌است.

اعضای ارکستر در این اجرا عبارتند از رضا یزدان‌پناه (تار و سه‌تار)، علی یزدان‌پناه (سنتور)، محمد یزدان‌پناه (تنبک)، الهام یزدان‌پناه (ویولن)، مسعود نامداری (ویولن و کمانچه)، کورش بهراد (کلارینت)، سحر کشاورز (قانون)، صبا بهبودی (ویولن)، سروش علی‌نژادیان (ویولن)، رکسانا سبوکی (ویولنسل) و محمد رضازاده (آواز). همچنین همنوازان گروه تنبک در مغنی‌نامه و شادیانه‌ی نوروز: حسن علیپور، ملیحه محسنی، نجمه مزروعی، رضا رییسی، الناز خوش نیت و محسن ایزدی هستند.

همچنین اعضای این آنسامبل پیش از این سه آلبوم به نام‌های؛ گشایش، عشق آمد و تماشای صبا توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر کرده و کنسرت‌هایی در ایران، آمریکا و بیروت برگزار کرده‌اند. لازم به ذکر است علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت این کنسرت که پانزدهم تیرماه، ساعت 21 در مجموعه فرهنگی احسان برگزار می‌شود به سایت ایرانتیک (irantic.com) مراجعه کنند.

جشن شکرانه فطر از امشب درخانه هنرمندان برگزار می شود.

تهران- ایرنا- خانه هنرمندان ایران به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر از امشب، 31 خردادماه به مدت یک هفته، جشن شکرانه برگزار می کند.

به گزارش روز چهارشنبه گروه فرهنگی ایرنا از خانه هنرمندان ایران، در ایام برگزاری جشن شکرانه هر شب در بخش نخست شاهد اجرای پرفورمنس سازهای کوبه‌ای (بزن به تخته) با همکاری اینتر- ارکستر تهران با مدیریت هنری نادر مشایخی و مدیر ارکستر وحید افتخاری حسینی خواهیم بود.
این جشن تا ششم تیرماه ادامه دارد و در شب نخست، پس از اجرای پرفورمنس سازهای کوبه‌ای (بزن به تخته) دو برنامه موسیقی مقامی کردستان توسط گروه خلیفه غوثی با سرپرستی عبدالرحمن غوثی در دو نوبت و نمایش طنز با سرپرستی جمشید عسگری اردستانی به اجرا در می آید.
در شب دوم جشن همزمان با اول تیرماه پس از اجرای پرفورمنس سازهای کوبه‌ای (بزن به تخته) موسیقی سنتی نوای پنچگاه با سرپرستی آناهیتا رمضانی اجرا خواهد شد.
مخاطبان در قسمت نخست این اجرا شاهد تکنوازی تار، بیات اصفهان، ردیف دوره عالی علی اکبرخان شهنازی، رنگ بیات اصفهان علی اکبر خان شهنازی خواهند بود و در قسمت دوم، پای اجرای گروه نوازی (آواز بیات ترک)، پیش درآمد علی اکبرخان شهنازی، ساز و آواز، دو نوازی تار و کمانچه، تصنیف به یاد عارف، ساز و آواز، تصنیف مهربانی، چهارمضراب بیات ترک حسین علیزاده، تکنوازی تنبک، تصنیف یعنی چه، رنگ بیات ترک موسی معروفی خواهند نشست.
در شب سوم جشن شکرانه خانه هنرمندان پس از اجرای پرفورمنس سازهای کوبه‌ای (بزن به تخته) موسیقی جولان از شیروان با سرپرستی موسی الرضا ولی نژاد در دو نوبت به اجرا در می آید و نمایش طنز با سرپرستی جمشید عسگری اردستانی اجرا خواهد شد.
شرکت کنندگان در شب چهارم جشن شکرانه، پس از اجرای پرفورمنس سازهای کوبه‌ای (بزن به تخته) شاهد اجرای موسیقی سنتی توسط گروه قاصدک با سرپرستی سعید علی اسماعیلی در دو نوبت و اجرای حرکات موزون توسط گروه ئاسئوبه سرپرستی ئاسو نادری در دو نوبت خواهند بود.
اجرای نمایش طنز با سرپرستی جمشید عسگری اردستانی از دیگر برنامه‌های این شب خواهد بود.
از جمله برنامه های پنجمین شب جشن شکرانه می توان به اجرای پرفورمنس سازهای کوبه‌ای (بزن به تخته)، موسیقی سنتی توسط گروه موسیقی مقامی کرمانشاه با سرپرستی کامران همت پور، حرکات موزون توسط گروه ئاسو در دو نوبت و اجرای نمایش اشاره کرد.
گروه موسیقی مقامی کرمانشاه در این برنامه، قطعات پیش درآمد، گیان گیان، یه آسمان، تکنوازی دف، ملول گیان، اخ لیل و داخ لیل، تکنوازی کمانچه، شمامه خال خال و لرزان را اجرا خواهند کرد.
در شب ششم جشن شکرانه پس از پرفورمنس سازهای کوبه‌ای (بزن به تخته)، موسیقی گروه ترمه با سرپرستی برزو امیری اجرا می شود.
گروه ترمه قطعات وطن، تیرمژگان، امیدجانم، ای گلم لای لای، لیلا در واکن مویم، من که مجنون توام، کابوکی، باروبارو، گلاویژ، گل نیشان، سوزه سوزه، رعنا، بنفشه گل، ای ایران، لیلا درواکن مایم را اجرا خواهند کرد.
اجرای حرکات موزون توسط گروه ئاسو در دو نوبت و نمایش طنز نیز در برنامه های شب ششم پیش بینی شده است.
در هفتمین و آخرین شب جشن شکرانه، شرکت کنندگان به تماشای پرفورمنس سازهای کوبه‌ای (بزن به تخته)، نمایش طنز و اجرای حرکات موزون ئاسو در دو نوبت و اجرای موسیقی آذربایجان ائل اوغلی با سرپرستی عاشیق صدیف بایرام نژاد خواهند نشست.
جشن شکرانه از 31 خرداد تا ششم تیرماه، همه شب در دو بخش از ساعت 19:30 تا 20:30 و 21 تا 23:30 در فضای باز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.