کتاب کلیات روش‌های تدریس اهورا کرباسی

کتاب کلیات روش‌های تدریس اهورا کرباسی

کتاب کلیات روشهای تدریس و روانشناسی آموزش و یادگیری موسیقی اهورا کرباسی انتشارات مولففهرست:مفاهیم کلی و تعریف هاهوشهدفنظریه های یادگیریحافظهآموزشمهارتهای […]

کتاب کلیات روش‌های تدریس اهورا کرباسی بیشتر بخوانید »