کتاب اوزان موسیقی ترک فخرالدین یارکین

230 هزار تومان

دسترسی: 3 عدد در انبار

کتاب اوزان موسیقی ترک فخرالدین یارکین انتشارات خنیاگر
درباره مولف
پیشگفتار مولف
پیشگفتار مترجم
اصول درموسیقی ترک
دوزوم ایقاع بیت
ضرب بیت ها
نام ضرب ها بیت ها درموسیقی ترکی
فن نگارش و خواندن اصول
میزان نما
دینامیک درموسیقی و اصطلاحات دینامیک
انواع اصول درموسیقی ترکی
اصول اصلی مادر
اصول ترکیبی
اصول کوچک
اصول بزرگ
اقسام اصول کوچک
اقسام اصول بزرگ
نیم صوفیان
سماعی
صوفیان
صوفیان اوفری
ترک آکساکی
ترک آکساکی اوفری
ظفر
یوروک سماعی
درب
دورهندی
دور توران
دویک
مثمن کاتاکوفتی
شکل دوم ولوله مثمن
آکساک
اوفر
رقص اکساکی
آیناک
آکساک سماعی
فاخته لنگ
جنگ حربی
تک ووروش
فرنکچین
ایکیز آکساک
نیم چنبر
نیم اوسط
دور روان بکتاشی
دور روان
رفصان
رقص بکتاشی
چیفته دویک
نیم خفیف
فر
نیم برافشان
نیم دور
ضرب ترکی
فاخته
دوراک اوفری
هزج
چنبر
نیم ثقیل
اوسط
دور روان بسته
دور روان شارکی
دورکبیر مضاعف
هاوی
ضرب الفتح
زنجیر
اصول متروک
ضرب بلغاری
مازموری
دلاپ
مسبع
دورترکی
رقص بکتاشی
شیرین
دورصغیر

ضرب هنر
اصول ترکیبی
ضرب الجدید
ضرب الدیل
ضرب الفخر
ضرب الفتح
زنجیر
اصول متروک
ضرب بلغاری
مازموری
دلاپ
مسبع
دورترکی
رقص بکتاشی
شیرین
دورصغیر
ضرب هنر
اصول ترکیبی
ضرب الجدید
ضرب الدیل
ضرب الفخر
ضرب الفتح مراغی
دور قمریه
یانسی مالار
دور شاهی مراغی
فاخته لنگ جینوچن
ترکیب ریتم ها
سازهای ضربی ترکی
کوس
داوول
نقاره
بندیر
مازهار
دایره
دف
چوگان
سنج
کودوم
داربوکا
سنج های انگشتی
چالپارا
کلتک داوولو
قاشق
زیلی ماشا
سخن پایانی
تالیف: فخرالدین یارکین
ترجمه: مصطفی عبادی
شابک: 9786229495155

شابک

9786229495155

نویسنده

فخرالدین یارکین

سبد خرید
Select your currency
IRHT هزار تومان
پیمایش به بالا