نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد احمد ظاهر سه‌تار عبدالهادی توخی

در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد احمد ظاهر سه‌تار عبدالهادی توخی

در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد احمد ظاهر سه‌تار عبدالهادی توخی

در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد احمد ظاهر سه‌تار عبدالهادی توخی

دیدگاهتان را بنویسید