نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

‎⁨شکل دست راست و مضراب از نمای بالا نیما فریدونی تار⁩

‎⁨شکل دست راست و مضراب از نمای بالا نیما فریدونی تار⁩

‎⁨شکل دست راست و مضراب از نمای بالا نیما فریدونی تار⁩.mp4

‎⁨شکل دست راست و مضراب از نمای بالا نیما فریدونی تار⁩.mp4

دیدگاهتان را بنویسید