نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

لیلی لیلی جان احمد ظاهر سه‌تار عبدالهادی توخی از هرات افغانستان

لیلی لیلی جان احمد ظاهر سه‌تار عبدالهادی توخی از هرات افغانستان

لیلی لیلی جان احمد ظاهر سه‌تار عبدالهادی توخی از هرات افغانستان

لیلی لیلی جان احمد ظاهر سه‌تار عبدالهادی توخی از هرات افغانستان

دیدگاهتان را بنویسید